Sử dụng dịch vụ thông tin đăng nhập

Bạn có thể sử dụng dịch vụ đăng nhập để đăng nhập vào trang quản trị Shopify bằng Google Workspace. Đăng nhập bằng Google Workspace có thể đơn giản hóa quy trình đăng nhập cho bạn và nhân viên khi bạn thường xuyên sử dụng các ứng dụng Shopify và Google Workspace, như Google Tài liệu hay Lịch Google. Để bật hoặc tắt dịch vụ đăng nhập, bạn phải là chủ cửa hàng Shopify.

Tham khảo Bật xác thực hai bước để biết thêm thông tin về đăng nhập an toàn.

Kết nối ID Shopify của bạn với dịch vụ đăng nhập bên ngoài

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, nhấp vào tên người dùng và ảnh đại diện của bạn.

 2. Nhấp vào Manage account (Quản lý tài khoản).

  1. Trong mục Dịch vụ đăng nhập đã kết nối, nhấp vào Connect to Google (Kết nối với Google). 4. Khi được nhắc, chọn hoặc nhập tài khoản Google của bạn.

Bật dịch vụ thông tin đăng nhập cho G Suite

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt, rồi nhấp vào Users and permissions (Người dùng và quyền).

 2. Trong mục Login services (Dịch vụ thông tin đăng nhập), nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) để xem các tùy chọn dành cho các Ứng dụng Google.

 3. Chọn Enable Google Apps for login (Bật các ứng dụng Google để đăng nhập).

 4. Nhập tên miền Google Workspace.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm nhân viên cho G Suite

 1. Thêm nhân viên trong trang quản trị Shopify.

 2. Đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản Google Workspace. Địa chỉ email của bạn phải giống với địa chỉ dùng cho cả tài khoản nhân viên Shopify và tài khoản Google Workspace.

 3. Nhấp vào Đăng nhập để truy cập trang quản trị Shopify.

Tắt dịch vụ thông tin đăng nhập cho G Suite

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt, rồi nhấp vào Users and permissions (Người dùng và quyền).

 2. Trong mục Login services (Dịch vụ thông tin đăng nhập), nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) để xem các tùy chọn dành cho các Ứng dụng Google.

 3. Bỏ chọn Enable Google Apps for login (Bật các ứng dụng Google để đăng nhập).

 4. Xem lại danh sách tài khoản sẽ mất quyền truy cập vào cửa hàng của bạn sau khi tắt Google Workspace, sau đó xác nhận danh sách tài khoản vẫn sẽ đăng nhập được bằng cách sử dụng email Shopify và mật khẩu.

 5. Nhấp vào Disable (Tắt).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí