Đặt lại mật khẩu

Bạn có thể đặt lại mật khẩu đăng nhập nếu quên, hoặc nếu bạn muốn tăng tính bảo mật cho tài khoản. Nếu bạn là chủ sở hữu cửa hàng, bạn có thể đặt lại mật khẩu của mình và mật khẩu của nhân viên.

Các bước đặt lại mật khẩu tương tự như trong bật xác minh hai bước.

Đặt lại mật khẩu đã quên

Thay đổi mật khẩu

Đặt lại mật khẩu nhân viên

  1. Nhấp vào tên nhân viên.

  2. Trong mục RESET PASSWORD (ĐẶT LẠI MẬT KHẨU), nhấp vào Email instructions (Gửi email hướng dẫn). Nhân viên nhận được email hướng dẫn cách đặt lại mật khẩu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí