Đặt lại mật khẩu

Bạn có thể đặt lại mật khẩu đăng nhập nếu quên, hoặc nếu bạn muốn tăng tính bảo mật cho tài khoản. Nếu bạn là chủ sở hữu cửa hàng, bạn có thể đặt lại mật khẩu của mình và mật khẩu của nhân viên.

Các bước đặt lại mật khẩu tương tự như khi kích hoạt tính năng xác thực hai bước.

Đặt lại mật khẩu đã quên

Thay đổi mật khẩu

Đặt lại mật khẩu nhân viên

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí