Xem hóa đơn cho tổ chức Shopify Plus của bạn trong Cài đặt tổ chức

Để xem hóa đơn của tổ chức Shopify Plus, bạn cần có quyền Xem hóa đơn và các tùy chọn ưu tiên, bao gồm phương thức thanh toán.

Xem kỳ thanh toán hiện tại trong Cài đặt tổ chức

Bạn có thể xem lại kỳ thanh toán hiện tại trên trang quản trị Shopify.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt.
 2. Trong mục Tổ chức, nhấp vào Thanh toán.

Thông tin có trong mục Kỳ thanh toán hiện tại

Mục Kỳ thanh toán hiện tại của trang Thanh toán chứa những thông tin sau.

Mô tả thông tin trong mục kỳ thanh toán hiện tại.
Thông tin Mô tả
Kỳ thanh toán hiện tại Khoảng ngày trong kỳ thanh toán hiện tại. Các khoản phí tích lũy trong khoảng thời gian này sẽ được thêm vào hóa đơn tiếp theo.
Tổng lũy tích Tổng giá trị hiện tại của mọi khoản phí đã tích lũy trong tất cả các cửa hàng thuộc tổ chức của bạn trong kỳ thanh toán hiện tại.
Phương thức thanh toán Phương thức thanh toán dùng để thanh toán hóa đơn. Tùy thuộc vào phương thức thanh toán bạn sử dụng, những thông tin sau sẽ hiển thị:
 • Tài khoản ngân hàng: ngân hàng và bốn chữ số cuối trong số tài khoản của bạn.
 • Thẻ tín dụng: loại thẻ và bốn chữ số cuối của thẻ.
 • PayPal: cho biết rằng PayPal được dùng để thanh toán và địa chỉ email PayPal.
 • UPI (chỉ Ấn Độ): cho biết rằng UPI được dùng để thanh toán và tên người dùng UPI.
 • Thanh toán thủ công: cho biết rằng các khoản thanh toán được thực hiện thủ công.
Ngưỡng thanh toán Số tiền còn lại trước khi tổ chức của bạn đạt đến ngưỡng thanh toán. Nếu các cửa hàng trong tổ chức của bạn tích lũy được lượng phí vượt quá ngưỡng này thì số tiền Tổng lũy tích sẽ được thu ngay lập tức thay vì vào kỳ thanh toán thông thường.

Xem chi tiết kỳ thanh toán trong Cài đặt tổ chức

Bạn có thể xem lại bản kê chi tiết các khoản cước phí trong kỳ thanh toán hiện tại của tổ chức theo danh mục và theo cửa hàng.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt.
 2. Trong mục Tổ chức, nhấp vào Thanh toán.
 3. Trong mục Kỳ thanh toán hiện tại, nhấp vào Xem chi tiết.

Thông tin có trong phần chi tiết của mục Kỳ thanh toán hiện tại

Chế độ xem chi tiết hóa đơn bao gồm các loại phí sau. Nhấp vào danh mục để xem tổng cước phí của từng cửa hàng trong danh mục đó.

Mô tả thông tin trong mục hóa đơn chi tiết.
Danh mục cước phí Mô tả
Phí nền tảng Phí nền tảng không được tính vào ngưỡng thanh toán và chỉ được thu vào kỳ thanh toán thông thường.
Dịch vụ Shopify Phí dịch vụ Shopify được phân nhóm theo danh mục, ví dụ như Shopify Email hoặc Shopify Tax.
Phí ứng dụng bên thứ ba Mọi cước phí từ các ứng dụng bên thứ ba được cài đặt thông qua Shopify App Store. Để quản lý các ứng dụng đã cài đặt cho một cửa hàng cụ thể, nhấp vào biểu tượng ứng dụng bên cạnh tên cửa hàng đó.

Xem lịch sử thanh toán trong Cài đặt tổ chức

Bên dưới mục Thời hạn thanh toán hiện tại là danh sách tất cả hóa đơn đã phát hành cho tổ chức của bạn. Để xem thông tin chi tiết của hóa đơn, nhấp vào hóa đơn bạn muốn kiểm tra.

Xem hóa đơn đã lưu trữ

Hóa đơn được lưu trữ nếu một trong những điều sau là đúng:

 • Cửa hàng đã có hóa đơn trước khi tham gia tổ chức.
 • Cửa hàng đã có hóa đơn trước khi thông tin thanh toán của tổ chức được chuyển sang Cài đặt tổ chức.

Để xem lại hóa đơn đã lưu trữ, nhấp vào Xem kho lưu trữ.

Xuất lịch sử hóa đơn

Bạn có thể xuất hóa đơn cho tổ chức dưới dạng tệp giá trị phân tách bằng dấu phẩy (CSV).

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt.
 2. Trong mục Tổ chức, nhấp vào Thanh toán.
 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:
  • Để xuất trang hóa đơn hiện tại hoặc hóa đơn trong một khoảng ngày, thực hiện như sau:
   1. Nhấp vào Xuất hóa đơn.
   2. Chọn nhóm hóa đơn bạn muốn xuất.
   3. Nhấp vào Xuất hóa đơn.

- Để xuất hóa đơn cụ thể, thực hiện như sau: 1. Chọn hóa đơn mà bạn muốn xuất. 2. Nhấp vào Xuất hóa đơn đã chọn.

Tạo báo cáo chi phí trong Cài đặt tổ chức

Tính năng báo cáo chi phí giúp bạn xuất các khoản phí dựa trên ngày thu phí tương ứng. Báo cáo này bao gồm thông tin chi tiết như cửa hàng, danh mục phí và khoảng ngày. Tệp CSV báo cáo chi phí được gửi đến địa chỉ email liên kết với tài khoản Shopify của bạn.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt.
 2. Trong mục Tổ chức, nhấp vào Thanh toán.
 3. Trong mục Hóa đơn trước đây, nhấp vào ... rồi nhấp vào Tạo báo cáo chi phí.
 4. Trên trang Báo cáo chi phí, tùy chỉnh báo cáo bằng cách chọn cửa hàng, danh mục phí và ngày cụ thể.

  • Trong mục Chi tiết báo cáo, sử dụng menu Cửa hàng để tìm kiếm hoặc chọn cửa hàng cụ thể.
  • Trong mục Chi tiết báo cáo, sử dụng menu Danh mục phí để tìm kiếm hoặc chọn danh mục phí.
  • Trong mục Khoảng ngày, sử dụng menu Khoảng thời gian để tạo báo cáo chi phí từ 7, 30, 90 hoặc 365 ngày trước. Bạn cũng có thể chọn ngày bắt đầu và kết thúc tùy ý.
 5. Sau khi bạn cấu hình báo cáo xong, nhấp vào Xuất báo cáo.

Tìm hiểu báo cáo chi phí

 • Ngày lập hóa đơn: Đây là ngày thêm phí vào hóa đơn, tính thuế và xử lý thanh toán. Ví dụ: Nếu bạn mua nhãn vận chuyển vào ngày 14 tháng 11 nhưng nhãn này được đưa vào kỳ thanh toán kết thúc vào ngày 28 tháng 11 thì ngày lập hóa đơn là ngày 28 tháng 11.
 • Danh mục phí: Ví dụ như Phí ứng dụng, Phí đăng ký, Phí vận chuyển và Phí giao dịch.
 • Ngày tính phí: Đây là ngày bắt đầu tính phí. Ví dụ: Nếu bạn mua nhãn vận chuyển vào ngày 14 tháng 11 thì ngày tính phí là ngày 14 tháng 11.
 • Tên cửa hàng: Hiển thị tên của tất cả cửa hàng đã chọn hoặc các cửa hàng cụ thể mà bạn chọn để đưa thông tin chi tiết vào trong báo cáo chi phí.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí