Wyświetlanie rachunków dla organizacji Shopify Plus w ustawieniach organizacji

Aby wyświetlić rachunki dla swojej organizacji Shopify Plus, musisz posiadać uprawnienie Wyświetlanie rachunków i preferencji, w tym metod płatności.

Wyświetlanie bieżącego cyklu rozliczeniowego w ustawieniach organizacji

Możesz sprawdzić bieżący cykl rozliczeniowy w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia.
 2. W sekcji Organizacja kliknij opcję Rozliczenie.

Informacje dostępne w sekcji Bieżący cykl rozliczeniowy

Sekcja Bieżący cykl rozliczeniowy na stronie Rozliczenie zawiera poniższe informacje.

Opis informacji w sekcji bieżącego cyklu rozliczeniowego.
Informacja Opis
Bieżący cykl rozliczeniowy Zakres dat zawarty w bieżącym cyklu rozliczeniowym. Opłaty naliczone w tym okresie są dodawane do kolejnego rachunku.
Suma bieżąca Bieżąca suma wszystkich opłat, które zostały naliczone w sklepach w organizacji w bieżącym cyklu rozliczeniowym.
Metoda płatności Metoda płatności służąca do opłacenia rachunku. W zależności od użytej metody płatności wyświetlane są poniższe informacje:
 • Konto bankowe: bank i cztery ostatnie cyfry numeru konta.
 • Karta kredytowa: typ karty i cztery ostatnie cyfry numeru karty.
 • PayPal: wskazuje, że usługa PayPal jest używana do płatności, oraz określa adres e-mail dla PayPal.
 • UPI (tylko Indie): wskazuje, że usługa UPI jest używana do płatności, oraz określa nazwę użytkownika UPI.
 • Płatności ręczne: wskazuje, że płatności są dokonywane ręcznie.
Próg płatności Pozostała kwota przed przekroczeniem przez organizację progu rozliczeniowego. Jeśli opłaty skumulowane w sklepach w Twojej organizacji przekroczą ten próg, Suma bieżąca zostanie naliczona natychmiast zamiast według normalnego cyklu rozliczeniowego.

Wyświetlanie szczegółów cyklu rozliczeniowego w ustawieniach organizacji

Możesz sprawdzić szczegółowe zestawienie opłat w bieżącym cyklu rozliczeniowym dla swojej organizacji według kategorii i sklepu.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia.
 2. W sekcji Organizacja kliknij opcję Rozliczenie.
 3. W sekcji Bieżący cykl rozliczeniowy kliknij opcję Wyświetl szczegóły.

Informacje dostępne w sekcji Szczegóły bieżącego cyklu rozliczeniowego

Szczegółowy widok rachunku zawiera następujące typy opłat. Kliknij kategorię, aby sprawdzić łączne opłaty każdego sklepu w tej kategorii.

Opis informacji w sekcji szczegółowego rachunku.
Kategoria opłaty Opis
Opłaty za platformę Opłaty za platformę nie są wliczane do progu rozliczeniowego i są naliczane tylko w zwykłych cyklach rozliczeniowych.
Usługi Shopify Opłaty za usługi Shopify są pogrupowane według kategorii, np. Shopify Email lub Shopify Tax.
Opłaty za aplikacje firm zewnętrznych Wszystkie opłaty za aplikacje firm zewnętrznych, które są instalowane za pośrednictwem Shopify App Store. Aby zarządzać zainstalowanymi aplikacjami dla określonego sklepu, kliknij ikonę aplikacji obok nazwy sklepu.

Wyświetlanie historii rozliczeń w ustawieniach organizacji

Pod sekcją Bieżący okres rozliczeniowy znajduje się lista wszystkich rachunków wystawionych dla Twojej organizacji. Aby wyświetlić szczegóły rachunku, kliknij rachunek, który chcesz sprawdzić.

Wyświetl zarchiwizowane rachunki

Rachunki są archiwizowane, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • Sklep posiadał rachunki, zanim dołączył do Twojej organizacji.
 • Sklep posiadał rachunki przed przeniesieniem rozliczenia Twojej organizacji do ustawień organizacji.

Aby przejrzeć zarchiwizowane rachunki, kliknij opcję Wyświetl archiwum.

Eksportuj historię rachunków

Możesz eksportować rachunki dla swojej organizacji jako plik wartości rozdzielanych przecinkami (CSV).

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia.
 2. W sekcji Organizacja kliknij opcję Rozliczenie.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wyeksportować bieżącą stronę rachunków lub rachunków z określonego zakresu dat, wykonaj poniższe czynności:
   1. Kliknij opcję Eksportuj rachunki.
   2. Wybierz grupę rachunków, które chcesz wyeksportować.
   3. Kliknij opcję Eksportuj rachunki.

- Aby wyeksportować określone rachunki, wykonaj poniższe czynności: 1. Wybierz rachunki, które chcesz wyeksportować. 2. Kliknij opcję Eksportuj wybrane rachunki.

Tworzenie raportu z wydatków w ustawieniach organizacji

Funkcja raportowania wydatków umożliwia eksportowanie opłat w oparciu o daty opłat. Raport ten zawiera szczegółowe informacje, takie jak sklepy, kategorie opłat i zakres dat. Plik CSV raportu wydatków jest wysyłany na adres e-mail powiązany z Twoim kontem Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia.
 2. W sekcji Organizacja kliknij opcję Rozliczenie.
 3. W sekcji Wcześniejsze rachunki kliknij opcje: ... > Utwórz raport dotyczący wydatków.
 4. Na stronie Raport dotyczący wydatków dostosuj raport, wybierając określone sklepy, kategorie opłat oraz daty.

  • W sekcji Szczegóły raportu użyj menu Sklepy, aby wyszukać lub wybrać określone sklepy.
  • W sekcji Szczegóły raportu użyj menu Kategorie opłat, aby wyszukać lub wybrać kategorie opłat.
  • W sekcji Zakres dat użyj menu Czas trwania, aby utworzyć raport dotyczący wydatków z ostatnich 7, 30, 90 lub 365 dni. Możesz także wybrać niestandardową datę rozpoczęcia i zakończenia.
 5. Po skonfigurowaniu raportu kliknij opcję Raport dotyczący wydatków.

Opis raportu dotyczącego wydatków

 • Data rachunku: Jest to data dodania opłaty do rachunku, obliczenia podatków i przetworzenia płatności. Na przykład, jeśli etykieta wysyłkowa została zakupiona 14 listopada, ale uwzględniono ją w cyklu rozliczeniowym kończącym się 28 listopada, wówczas datą rachunku jest 28 listopada.
 • Kategoria opłaty: Przykłady obejmują opłaty za aplikację, subskrypcję, wysyłkę i transakcje.
 • Data opłaty: Jest to data zainicjowania opłaty. Na przykład, jeśli etykieta wysyłkowa została zakupiona 14 listopada, datą opłaty jest 14 listopada.
 • Nazwa sklepu: Wyświetla nazwy wszystkich wybranych sklepów lub określonych sklepów, które mają zostać uwzględnione w szczegółach raportu dotyczącego wydatków.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo