Xác minh miền trong Shopify Plus

Quy trình xác minh quyền sở hữu miền giúp bạn chứng minh quyền sở hữu miền email được liên kết với người dùng trong tổ chức.

Sau khi xác minh quyền sở hữu miền, bạn có thể sử dụng các tính năng bảo mật sau:

Trước khi xác minh miền

Trước khi xác minh miền, cân nhắc hoàn tất các tác vụ sau.

Thiết lập các biện pháp bảo mật tạm thời

Quá trình xác minh quyền sở hữu miền của tổ chức có thể mất vài ngày. Nếu bạn định thiết lập xác thực SAML hoặc quản lý người dùng SCIM, hãy cân nhắc thiết lập cách xác thực thay thế trong lúc chờ đợi, ví dụ như yêu cầu xác thực hai yếu tố.

Đánh giá miền của bạn

Miền chỉ được liên kết với một tổ chức Shopify Plus. Sử dụng các miền độc quyền cho tổ chức để xác minh miền. Nếu bạn xác minh quyền sở hữu cho một miền mà tổ chức khác đang sử dụng, tổ chức khác sẽ không thể xác minh miền đó.

Ví dụ: Giả sử tổ chức của bạn là một công ty con của một pháp nhân lớn hơn, cả hai đều sử dụng Shopify. Có thể có một số người dùng có thông tin đăng nhập dựa trên địa chỉ email trong tổ chức của bạn và một số người dùng có thông tin đăng nhập dựa trên địa chỉ email của công ty mẹ. Nếu bạn thiết lập xác minh miền chung của tổ chức công ty con của bạn và công ty mẹ, những tổ chức khác sử dụng Shopify sẽ không thể sử dụng miền của công ty mẹ. Trong trường hợp này, bạn chỉ nên sử dụng miền đã đăng ký cho tổ chức công ty con của bạn.

Nếu đã liên kết người dùng với một miền cần thiết cho tổ chức khác trong Shopify, bạn không được yêu cầu miền đó. Các trường hợp yêu cầu xác minh quyền sở hữu này sẽ được đánh giá thủ công và có khả năng bị từ chối.

Bạn không thể xác minh miền công cộng, ví dụ gmail.com.

Xác minh miền

Để xác minh miền, bạn phải có quyền Người dùng ở cấp độ tổ chức.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt.
 2. Trong mục Tổ chức, nhấp vào Người dùng > Bảo mật.
 3. Trong mục Domain verification (Xác minh miền), nhấp vào Add domain (Thêm miền).
 4. Nhập tên miền rồi nhấp vào Next (Tiếp).
 5. Nhấp vào nút Copy (Sao chép) để sao chép giá trị TXT.
 6. Đăng nhập vào tài khoản bạn có với nhà cung cấp tên miền, tạo bản ghi TXT rồi dán giá trị TXT bạn đã sao chép.
 7. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Yêu cầu xác minh.

Miền hiện ở trạng thái Đang chờ xử lý. Quá trình xác minh miền của bạn có thể mất vài ngày. Sau khi quá trình hoàn tất, trạng thái của miền sẽ được cập nhật thành Đã xác minh hoặc Không được xác minh và bạn sẽ nhận được email thông báo chi tiết. Nếu bạn cho rằng miền của mình bị từ chối do nhầm lẫn hoặc nếu bạn gặp sự cố khi xác minh miền, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Shopify Plus.

Nếu bạn định sử dụng xác thực SAML cho người dùng trong tổ chức, bạn có thể bắt đầu thiết lập cấu hình SAML. Bạn không cần đợi đến khi hoàn tất xác minh miền.

Thêm bản ghi TXT

Mỗi nhà cung cấp sẽ có quy trình thay đổi cài đặt DNS khác nhau. Nhìn chung, bạn có thể truy cập bản ghi TXT bằng cách vào cài đặt DNS, vùng quản lý miền, cấu hình DNS hoặc các mục tương tự.

Thêm bản ghi TXT vào miền Shopify

Nếu bạn mua miền từ Shopify, hãy thêm bản ghi TXT vào mục Domains (Miền) trên trang quản trị Shopify.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Miền.
 2. Trong mục Shopify-managed domains (Miền do Shopify quản lý), nhấp vào miền mà bạn muốn xác minh.
 3. Nhấp vào Cài đặt DNS.
 4. Nhấp vào Add custom record (Thêm bản ghi tùy chỉnh), rồi chọn loại bản ghi.
 5. Trong trường Name (Tên), thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu bạn đang xác minh miền chính, hãy nhập @.
  • Nếu bạn đang xác minh miền phụ, chỉ nhập tên miền phụ. Ví dụ: Nếu miền phụ của bạn là retail.example.com, hãy nhập retail.
 6. Trong trường TXT Value (Giá trị TXT), nhập giá trị TXT đã sao chép từ trang quản trị.

 7. Nhấp vào Confirm (Xác nhận).

Thêm bản ghi TXT vào miền của bên thứ ba

Mỗi nhà cung cấp tên miền sẽ có quy trình thêm bản ghi TXT vào cài đặt DNS khác nhau. Nhìn chung, bạn có thể truy cập bản ghi TXT bằng cách vào cài đặt DNS, vùng quản lý miền, cấu hình DNS hoặc các mục tương tự.

Dưới đây là một số bước thực hiện đối với các nhà cung cấp tên miền cụ thể. Nếu nhà cung cấp tên miền của bạn không hiển thị trong danh sách này hoặc nếu bạn không thể thêm bản ghi TXT, hãy liên hệ với nhà cung cấp để được hỗ trợ.

Danh sách mẫu các công ty lưu trữ miền bên thứ ba
1&1 IONOS 123 Reg Bluehost
Domain.com Enom GoDaddy
Google Domains OVH Namecheap
Network Solutions Register Blacknight Solutions
HostGator

Thêm bản ghi TXT vào 1&1 IONOS

 1. Đăng nhập vào tài khoản 1&1 IONOS.
 2. Trong mục Your domain (Miền của bạn), nhấp vào Manage Domain (Quản lý miền).
 3. Nhấp vào DNS.
 4. Nhấp vào TXT.
 5. Trong trường Host Name (Tên máy chủ), nhập @.
 6. Trong trường Value (Giá trị), nhập giá trị TXT mà bạn đã sao chép từ trang quản trị Shopify.
 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm bản ghi TXT vào 123 Reg

 1. Đăng nhập vào tài khoản Reg 123.
 2. Nhấp vào Control Panel (Bảng điều khiển).
 3. Chọn tên miền bạn muốn xác minh trong menu thả xuống rồi nhấp vào Manage (Quản lý).
 4. Trong mục cài đặt miền nâng cao, nhấp vào Manage DNS (Quản lý DNS).
 5. Nhấp vào tab Advanced DNS (DNS nâng cao).
 6. Chọn TXT/SPF từ menu thả xuống.
 7. Trong trường Host Name (Tên máy chủ), nhập @.
 8. Trong trường Destination TXT (TXT đích), nhập giá trị TXT bạn đã sao chép từ trang quản trị Shopify.
 9. Nhấp vào Add (Thêm).

Thêm bản ghi TXT vào Bluehost

 1. Đăng nhập vào tài khoản Bluehost.
 2. Nhấp vào tab Domains (Miền).
 3. Nhấp vào Manage (Quản lý) bên cạnh tên miền bạn muốn xác minh rồi chọn DNS.
 4. Bên cạnh mục TXT(Text) (TXT(Văn bản)), nhấp vào Add record (Thêm bản ghi).
 5. Trong trường Host Record (Bản ghi máy chủ), nhập @.
 6. Trong trường TXT Value (Giá trị TXT), nhập giá trị TXT mà bạn đã sao chép từ trang quản trị Shopify.
 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm bản ghi TXT vào Domain.com

 1. Đăng nhập vào tài khoản Domain.com.
 2. Nhấp vào Manage (Quản lý) ở tên miền mà bạn muốn xác minh.
 3. Nhấp vào DNS & Nameservers (DNS & Máy chủ tên).
 4. Nhấp vào DNS Records (Bản ghi DNS).
 5. Nhấp vào Add DNS record (Thêm bản ghi DNS).
 6. Nhấp vào nút bên cạnh TXT.
 7. Trong trường Name (Tên), nhập @.
 8. Trong trường Nội dung, nhập giá trị TXT mà bạn đã sao chép từ trang quản trị Shopify.
 9. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm bản ghi TXT vào Enom

 1. Đăng nhập vào tài khoản Enom.
 2. Nhấp vào Domains (Miền).
 3. Nhấp vào My domains (Miền của tôi).
 4. Nhấp vào tên miền bạn muốn xác minh.
 5. Nhấp vào Host records (Bản ghi máy chủ).
 6. Nhấp vào New row (Hàng mới).
 7. Trong trường Host Name (Tên máy chủ), nhập @.
 8. Trong menu thả xuống Record Type (Loại bản ghi), chọn TXT.
 9. Trong trường Address (Địa chỉ), nhập giá trị TXT mà bạn đã sao chép từ trang quản trị Shopify.
 10. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm bản ghi TXT vào GoDaddy

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy.
 2. Trên trang My products (Sản phẩm của tôi), nhấp vào DNS bên cạnh tên miền bạn muốn xác minh.
 3. Nhấp vào Add (Thêm).
 4. Trong danh sách Type (Loại), chọn TXT.
 5. Trong trường Host (Máy chủ), nhập @.
 6. Trong trường TXT Value (Giá trị TXT), nhập giá trị TXT mà bạn đã sao chép từ trang quản trị Shopify.
 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm bản ghi TXT vào Google Domains

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Domains.
 2. Nhấp vào tên miền bạn muốn xác minh.
 3. Nhấp vào nút menu.
 4. Nhấp vào DNS.
 5. Vào mục Custom resource records (Bản ghi tài nguyên tùy chỉnh).
 6. Trong trường Name (Tên), nhập @.
 7. Trong menu Type (Loại), chọn TXT.
 8. Trong trường Text (Văn bản), nhập giá trị TXT mà bạn đã sao chép từ trang quản trị Shopify.
 9. Nhấp vào Add (Thêm).

Thêm bản ghi TXT vào OVH

 1. Đăng nhập vào tài khoản OVH.
 2. Trong mục My products and services (Sản phẩm và dịch vụ của tôi), nhấp vào tên miền bạn muốn xác minh.
 3. Nhấp vào Add an entry (Thêm mục nhập).
 4. Chọn TXT làm loại bản ghi.
 5. Trong trường Value (Giá trị), nhập giá trị TXT mà bạn đã sao chép từ trang quản trị Shopify.
 6. Nhấp vào Next (Tiếp).
 7. Nhấp vào Confirm (Xác nhận).

Thêm bản ghi TXT vào Namecheap

 1. Đăng nhập vào tài khoản Namecheap.
 2. Nhấp vào Manage (Quản lý) bên cạnh miền bạn muốn xác minh.
 3. Nhấp vào Advanced DNS (DNS nâng cao).
 4. Trong mục Host Records (Bản ghi máy chủ), nhấp vào Add New Record (Thêm bản ghi mới).
 5. Chọn TXT làm loại bản ghi.
 6. Trong trường Host (Máy chủ), nhập @.
 7. Trong trường Value (Giá trị), nhập giá trị TXT mà bạn đã sao chép từ trang quản trị Shopify.
 8. Nhấp vào Save All Changes (Lưu tất cả thay đổi).

Thêm bản ghi TXT vào Network Solutions

 1. Đăng nhập vào tài khoản Network Solutions.
 2. Trong mục My Domain Names (Tên miền của tôi) , nhấp vào Edit DNS (Chỉnh sửa DNS).
 3. Nhấp vào Change where domain Points (Thay đổi vị trí trỏ miền).
 4. Chọn Advanced DNS (DNS nâng cao) rồi nhấp vào Continue (Tiếp tục).
 5. Trong mục Text(TXT Records) (Văn bản(Bản ghi TXT)), nhấp vào Edit TXT Records (Chỉnh sửa bản ghi TXT).
 6. Trong trường trống đầu tiên Host (Máy chủ), nhập @.
 7. Trong trường Text (Văn bản), nhập giá trị TXT mà bạn đã sao chép từ trang quản trị Shopify.
 8. Nhấp vào Continue (Tiếp tục).
 9. Nhấp vào Save Changes (Lưu thay đổi).

Thêm bản ghi TXT vào Register

 1. Đăng nhập vào tài khoản Register.
 2. Trong mục My Products & Services (Sản phẩm & Dịch vụ của tôi), nhấp vào My Domain Names (Tên miền của tôi).
 3. Trong mục Manage (Quản lý) của miền bạn muốn xác minh, nhấp vào Edit Advanced DNS Records (Chỉnh sửa bản ghi DNS nâng cao).
 4. Trong mục Update Advanced DNS (Cập nhật DNS nâng cao), nhấp vào Edit TXT Records (Chỉnh sửa bản ghi TXT).
 5. Trong bản ghi đặt Máy chủ@, nhập giá trị TXT đã sao chép từ trang quản trị vào trường Text (Văn bản).
 6. Nhấp vào Continue (Tiếp tục).
 7. Nhấp vào Save changes (Lưu thay đổi).

Thêm bản ghi TXT vào Blacknight Solutions

 1. Đăng nhập vào tài khoản Blacknight.
 2. Trên trang Website (Trang web), nhấp vào miền bạn muốn xác minh.
 3. Nhấp vào DNS.
 4. Nhấp vào DNS records (Bản ghi DNS).
 5. Nhấp vào Add New DNS record (Thêm bản ghi DNS mới).
 6. Chọn TXT trong menu thả xuống.
 7. Trong trường dữ liệu, nhập giá trị TXT mà bạn đã sao chép từ trang quản trị Shopify.

Thêm bản ghi TXT vào HostGator

Bước:

 1. Đăng nhập vào tài khoản HostGator.
 2. Nhấp vào Launch cPanel (Khởi chạy cPanel).
 3. Trong mục Domains (Miền), nhấp vào Advanced Zone Editor (Trình biên tập khu vực nâng cao).
 4. Trong danh sách Loại, chọn TXT.
 5. Trong trường Name (Tên), nhập tên miền của bạn.
 6. Trong trường TXT Data (Dữ liệu TXT), nhập giá trị TXT mà bạn đã sao chép từ trang quản trị Shopify.
 7. Nhấp vào Add Record (Thêm bản ghi).

Sau khi xác minh miền

Sau khi bạn đã xác minh quyền sở hữu miền, bản ghi TXT sẽ được kiểm tra định kỳ để đảm bảo miền vẫn thuộc sở hữu của tổ chức.

Nếu miền của bạn thiếu bản ghi TXT sau 30 ngày, bạn sẽ nhận được email nhắc nhở thêm lại bản ghi. Nếu chưa thêm bản ghi TXT vào miền trong vòng 10 ngày kể từ khi gửi email, trạng thái miền của bạn sẽ đổi thành Không được xác minh. Bạn sẽ không thể sử dụng xác thực SAMLđặt lại xác thực hai bước nếu miền của bạn Không được xác minh.

Xóa miền

Nếu bạn đã thêm nhầm miền hoặc không cần miền nữa, bạn có thể xóa miền đó. Trước khi xóa miền, đảm bảo rằng những thông tin sau là đúng:

 • Không có người dùng nào sử dụng xác thực SAML có tài khoản Shopify hoặc địa chỉ email liên kết với miền cần xóa.
 • Xác thực SAML của bạn không được đặt thành Bắt buộc.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt.
 2. Trong mục Tổ chức, nhấp vào Người dùng > Bảo mật.
 3. Trong mục Domain verification (Xác minh miền), nhấp vào biểu tượng xóa.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí