Quản lý người dùng SCIM cho tổ chức Shopify Plus

Sau khi đã xác minh miềnthiết lập xác thực Ngôn ngữ đánh dấu xác nhận bảo mật (SAML) cho tổ chức, bạn có thể tạo token API Hệ thống quản lý danh tính giữa các miền (SCIM). Chỉ các tổ chức sử dụng gói Shopify Plus mới có thể tạo token SCIM cho người dùng trong tổ chức.

Features (Tính năng)

Việc cung cấp token API SCIM cho nhà cung cấp dịch vụ danh tính cho phép bạn thực hiện những thao tác sau qua nhà cung cấp danh tính:

 • Tạo người dùng
 • Chỉ định hoặc cập nhật vai trò người dùng
 • Hủy kích hoạt người dùng

Yêu cầu

Trước khi thiết lập quản lý người dùng SCIM, bạn cần xác minh miềntạo một cấu hình SAML. Bạn chỉ có thể quản lý người dùng được liên kết với miền mà bạn đã xác minh cho tổ Shopify Plus của mình.

Định cấu hình quản lý người dùng SCIM

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt.
 2. Trong mục Tổ chức, nhấp vào Người dùng > Bảo mật.
 3. Trong mục Tích hợp SCIM, nhấp vào Tạo token API.
 4. Nhấp vào Copy (Sao chép) để sao chép token đã tạo vào bảng nhớ tạm.
 5. Cung cấp token cho nhà cung cấp dịch vụ danh tính của bạn. Quy trình thêm token phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ danh tính mà bạn sử dụng.

Sau khi thêm token API vào nhà cung cấp dịch vụ danh tính, bạn có thể thêm hoặc xóa người dùng qua dịch vụ này. Tùy thuộc vào trạng thái của người dùng đó trong Shopify và nhà cung cấp dịch vụ danh tính của bạn, thao tác này có thể thay đổi cách người dùng đăng nhập vào Shopify.

Ảnh hưởng của việc tạo người dùng trong nhà cung cấp dịch vụ danh tính
Trạng thái người dùng Ảnh hưởng trong Shopify
Người dùng đã tồn tại trong tổ chức của bạn Nếu bạn thêm người dùng vào nhà cung cấp dịch vụ danh tính, người dùng bắt buộc phải đăng nhập bằng xác thực SAML nếu tất cả những mục dưới đây là đúng:

 • người dùng đã tồn tại trong Shopify
 • người dùng đã tồn tại trong tổ chức
 • bạn sử dụng thực thi Người dùng cụ thể
Tác động của việc xóa quyền truy cập của người dùng qua nhà cung cấp dịch vụ danh tính phụ thuộc vào trạng thái người dùng. Nếu bạn xóa quyền truy cập vào Shopify của người dùng đang hoạt động thông qua nhà cung cấp dịch vụ danh tính, người dùng này sẽ bị đình chỉ trong tổ chức của bạn. Nếu bạn xóa vĩnh viễn người dùng thông qua nhà cung cấp dịch vụ danh tính thì người dùng này có thể bị xóa khỏi tổ chức của bạn, tùy thuộc vào thiết lập của nhà cung cấp dịch vụ danh tính.
Người dùng tồn tại trong Shopify, nhưng không có trong tổ chức của bạn Nếu bạn thêm người dùng vào nhà cung cấp dịch vụ danh tính, người dùng sẽ được thêm vào tổ chức của bạn và bắt buộc phải đăng nhập bằng xác thực SAML nếu tất cả những mục dưới đây là đúng:

 • người dùng đã tồn tại trong Shopify
 • người dùng không tồn tại trong tổ chức của bạn
 • bạn sử dụng thực thi Required (Bắt buộc) hoặc Specific users (Người dùng cụ thể)
Người dùng không tồn tại trong Shopify Nếu bạn thêm người dùng vào nhà cung cấp dịch vụ danh tính, người dùng sẽ được thêm vào tổ chức của bạn và bắt buộc phải đăng nhập bằng xác thực SAML nếu tất cả những mục dưới đây là đúng:

 • người dùng không tồn tại trong Shopify
 • bạn sử dụng thực thi Required (Bắt buộc) hoặc Specific users (Người dùng cụ thể)
Khi đăng nhập vào trang quản trị Shopify lần đầu tiên, người dùng phải thực hiện việc này qua nhà cung cấp danh tính, không phải qua trang đăng nhập Shopify.

Khi bạn thêm người dùng mới chưa từng tồn tại trong Shopify qua nhà cung cấp danh tính hoặc Cài đặt tổ chức sau khi thêm token API, người dùng mới được đặt thành trạng thái đang chờ xử lý. Nếu bắt buộc đăng nhập bằng SAML, người dùng duy trì trạng thái đang chờ xử lý cho đến khi đăng nhập qua nhà cung cấp danh tính.

Chỉ định vai trò trong SCIM

Sau khi định cấu hình SCIM xong, bạn có thể tùy ý chỉ định vai trò cho người dùng SCIM qua nhà cung cấp dịch vụ danh tính. Trước khi chỉ định vai trò cho người dùng, xác minh rằng vai trò có tồn tại trong tổ chức của bạn. Người dùng SCIM hiện có sẽ không được cập nhật nếu chưa tạo vai trò cho tổ chức.

Chỉ định vai trò trong nhà cung cấp dịch vụ danh tính được hỗ trợ

Các ứng dụng Entra, OneLogin và Okta đều hỗ trợ chỉ định vai trò. Mỗi nhà cung cấp danh tính có cách tạo và chỉ định vai trò khác nhau.

Chỉ định vai trò trong nhà cung cấp dịch vụ danh tính không được hỗ trợ

Nếu nhà cung cấp dịch vụ danh tính không có ứng dụng Shopify Plus thì bạn cần chỉnh sửa thủ công cấu hình SCIM. Trước khi bắt đầu, đảm bảo rằng nhà cung cấp dịch vụ danh tính có thể thêm vai trò làm trường SCIM.

Để chỉ định hoặc cập nhật vai trò người dùng SCIM, nội dung JSON trong các yêu cầu POST, PUTPATCH phải bao gồm:

{
 "name": {
  "givenName": "given_name"
  "familyName": "family_name"
 },
 "userName": "email",
 "roles": [{"value": "role_name"}]
}

Nội dung SCIM JSON phải bao gồm khóa có tên roles. Khóa roles phải là mảng có chứa hàm băm lưu trữ tên vai trò. Nếu có nhiều hàm băm tên vai trò được cấp thì chỉ hàm băm tên vai trò cuối cùng mới được dùng để chỉ định vai trò. Nếu tên vai trò không hợp lệ hoặc nội dung SCIM JSON không khớp với mẫu trên thì vai trò sẽ không được chỉ định hoặc cập nhật.

Bỏ chỉ định vai trò

Để bỏ chỉ định vai trò người dùng, sử dụng Cài đặt tổ chức. Tìm hiểu thêm về cách bỏ chỉ định vai trò người dùng trong Shopify.

Xóa tích hợp SCIM

Nếu không yêu cầu tích hợp SCIM nữa, bạn có thể xóa tích hợp này đi. Thao tác này không thể hoàn tác. Nếu cần kích hoạt lại tích hợp, bạn cần tạo token API mới.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt.
 2. Trong mục Tổ chức, vào Người dùng > Bảo mật.
 3. Trong mục SCIM integration (tích hợp SCIM), nhấp vào ... bên cạnh token API.
 4. Nhấp vào Delete token (Xóa token).

Hạn chế

Không thể xóa chủ cửa hàng và chủ sở hữu tổ chức qua nhà cung cấp dịch vụ danh tính. Phải chuyển cả hai loại quyền sở hữu này để có thể xóa người dùng. Nếu cần thay đổi chủ cửa hàng, bạn có thể thực hiện trong trang quản trị Shopify. Nếu bạn cần thay đổi chủ sở hữu tổ chức, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify Plus.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí