Xem cửa hàng trong Shopify Plus với Cài đặt tổ chức

Bạn có thể xem và lọc danh sách các cửa hàng trong tổ chức của mình. Danh sách cửa hàng bao gồm các thông tin sau:

  • ID
  • tên
  • miền chính
  • loại
  • trạng thái

Trạng thái cửa hàng

Trạng thái của cửa hàng là đang hoạt động hoặc đang chờ bổ sung vào hợp đồng. Theo mặc định, chỉ những cửa hàng đang hoạt động mới hiển thị trong Cài đặt tổ chức. Để kiểm tra các cửa hàng đang chờ xử lý, nhấp vào Đang chờ xử lý.

Mô tả về trạng thái của cửa hàng.
Trạng thái Mô tả
Đang hoạt động

Cửa hàng đang hoạt động là cửa hàng được kích hoạt đầy đủ.

Cửa hàng đang hoạt động không nhất thiết phải mở cửa cho mọi người. Cửa hàng mới có thể cần một số cài đặt như thêm sản phẩm, nhân viên hoặc kênh bán hàng.

Đang chờ bổ sung vào hợp đồng

Cửa hàng đang chờ xử lý là cửa hàng mới tạo, có thể vượt quá giới hạn hợp đồng.

Cửa hàng đang chờ xử lý sẽ đổi thành trạng thái đang hoạt động sau khi Shopify xử lý yêu cầu và bạn đã phê duyệt mọi khoản phụ phí.

Loại cửa hàng

Loại cửa hàng là mục đích chung của cửa hàng. Loại cửa hàng có thể ảnh hưởng đến quá trình thanh toán hoặc thiết lập của cửa hàng nhưng sẽ không hạn chế các tính năng hoặc khả năng của cửa hàng.

Mô tả về loại cửa hàng.
Loại cửa hàng Mô tả
Cửa hàng sản xuất Cửa hàng sản xuất là cửa hàng được tạo để bán sản phẩm của bạn.
Thử nghiệm Cửa hàng thử nghiệm được tạo để cho phép thường nhân thử nghiệm chủ đề, xây dựng thương hiệu hoặc mã hóa tùy chỉnh. Cửa hàng thử nghiệm không dành cho mục đích bán sản phẩm.

Cấu hình cửa hàng

Để xem thêm thông tin về một cửa hàng cụ thể, nhấp vào tên cửa hàng trên trang Cửa hàng. Mục Cấu hình cửa hàng cung cấp thông tin chi tiết về cửa hàng.

Thông tin có trên trang cấu hình cửa hàng.
Chi tiết cửa hàng Mô tả
Tên nội bộ và biểu tượng Hiển thị tên nội bộ của cửa hàng và mã nhận dạng gồm hai hoặc ba chữ cái. Tên và mã nhận dạng trong mục này chỉ hiển thị trên trang quản trị Shopify và không hiển thị với khách hàng.
Loại cửa hàng Mô tả mục đích chính của cửa hàng.
Người dùng và quyền Hiển thị chủ sở hữu cửa hàng và số lượng người dùng trong cửa hàng. Chủ cửa hàng có đầy đủ mọi quyền trong cửa hàng và có thể truy cập thông tin tài chính của cửa hàng. Nhấp vào Quản lý để xem danh sách đầy đủ người dùng có quyền đối với cửa hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí