Ứng dụng không được hỗ trợ

Một số ứng dụng bạn đang sử dụng trong cửa hàng có thể không được hỗ trợ và ngừng hoạt động vì những thay đổi đối với API của Shopify. Khi ứng dụng trong cửa hàng sử dụng API không được hỗ trợ, thông báo sẽ hiển thị trong trang quản trị Shopify. Bạn có thể quản lý các ứng dụng không được hỗ trợ bằng cách liên hệ với nhà phát triển ứng dụng hoặc tìm một ứng dụng mới trong Cửa hàng ứng dụng Shopify để thay thế. Tìm hiểu thêm về quản lý ứng dụng không được hỗ trợ.

Nếu ứng dụng bạn đã cài đặt không tương thích với cửa hàng, bạn sẽ nhận được thông báo ứng dụng trong trang quản trị Shopify giải thích cài đặt nào của cửa hàng không tương thích với ứng dụng.

Nguyên nhân ứng dụng không còn được hỗ trợ

Ứng dụng sẽ không còn được hỗ trợ nếu nhà phát triển ứng dụng không liên tục cập nhật thay đổi đối với API của Shopify. API (giao diện lập trình ứng dụng) là hệ thống cho phép ứng dụng liên kết với Shopify. Các ứng dụng bạn cài đặt trên cửa hàng sử dụng API Shopify để nhận và cập nhật dữ liệu về cửa hàng, đồng thời giúp bạn điều hành hoạt động kinh doanh.

Các phiên bản mới của API Shopify được phát hành ba tháng một lần. Những phiên bản này có thể giới thiệu tính năng mới hoặc thay đổi và xóa tính năng hiện có. Mỗi phiên bản của API Shopify tiếp tục hoạt động một năm trước khi nhà phát triển ứng dụng phải cập nhật ứng dụng để sử dụng phiên bản mới hơn.

Nếu một phiên bản nhất định của API Shopify đưa ra sự thay đổi làm treo ứng dụng, chúng tôi sẽ thông báo cho nhà phát triển của ứng dụng đó và họ có 9 tháng để cập nhật ứng dụng. Sau 9 tháng, nếu nhà phát triển không thực hiện thay đổi cần thiết, ứng dụng sẽ không được hỗ trợ và có thể ngừng hoạt động.

Quản lý ứng dụng không được hỗ trợ

Nhà phát triển của ứng dụng không được hỗ trợ có trách nhiệm cập nhật ứng dụng. Có nhiều cách để liên hệ với nhà phát triển ứng dụng tùy thuộc vào loại ứng dụng bạn sử dụng.

Shopify thông báo cho nhà phát triển của các ứng dụng chungứng dụng tùy chỉnh về những thay đổi quan trọng từ sớm để họ có thời gian cập nhật ứng dụng trước khi không được hỗ trợ nữa.

Nếu ứng dụng bạn đang sử dụng không còn được hỗ trợ, bạn có thể liên hệ với nhà phát triển và yêu cầu họ cập nhật ứng dụng. Bạn cũng có thể tìm các ứng dụng khác trên Cửa hàng ứng dụng Shopify trong trường hợp không thể liên hệ với nhà phát triển hoặc cần thay thế ứng dụng đang dùng.

Vì những ứng dụng này do các nhà phát triển bên thứ ba duy trì nên Shopify không thể thay đổi hay cập nhật những ứng dụng này cho bạn.

Ứng dụng riêng không được hỗ trợ

Ứng dụng riêng được nhà phát triển hoặc công ty phát triển xây dựng riêng cho cửa hàng Shopify của bạn. Shopify gửi thông tin về những thay đổi API sắp tới có thể làm treo ứng dụng của bạn đến email liên hệ của nhà phát triển ứng dụng. Để đảm bảo nhà phát triển đang nhận được những cảnh báo này, bạn có thể xem và cập nhật email liên hệ của nhà phát triển trên trang Ứng dụng riêng trong trang quản trị Shopify.

Khi ứng dụng riêng mà bạn sử dụng không được hỗ trợ nữa, bạn cần liên hệ với nhà phát triển của ứng dụng đó để yêu cầu họ cập nhật ứng dụng. Bạn cũng cần chuyển tiếp các cảnh báo nhận được cho nhà phát triển ứng dụng ngay khi nhận được.

Nếu bạn không có email liên hệ của nhà phát triển hoặc không biết người đã phát triển ứng dụng riêng được cài đặt trên cửa hàng của bạn, vui lòng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify. Nếu không thể liên hệ với nhà phát triển ban đầu của ứng dụng, bạn có thể thuê chuyên gia Shopify để giúp bạn thực hiện những thay đổi bắt buộc.

Nếu ứng dụng riêng không được hỗ trợ nữa và bạn không sử dụng hoặc không có kế hoạch cập nhật ứng dụng này, bạn có thể xóa ứng dụng để bỏ qua cảnh báo trong trang quản trị Shopify.

Kênh bán hàng không được hỗ trợ

Shopify thông báo cho nhà phát triển của kênh bán hàng bên thứ ba về những thay đổi quan trọng từ sớm để họ có thời gian cập nhật trước khi không được hỗ trợ nữa.

Nếu kênh bán hàng bạn đang sử dụng không được hỗ trợ nữa, hãy liên hệ với nhà phát triển và yêu cầu họ cập nhật. Nếu không thể liên hệ với nhà phát triển, bạn nên gỡ cài đặt kênh bán hàng.

Vì những kênh bán hàng này do các nhà phát triển bên thứ ba duy trì, Shopify không thể thay đổi hay cập nhật những kênh bán hàng này cho bạn.

Cài đặt ứng dụng không được hỗ trợ

Nếu cố gắng cài đặt một ứng dụng không được hỗ trợ, bạn có thể thấy cảnh báo rằng ứng dụng có thể không hoạt động đúng cách hoặc bạn không thể cài đặt ứng dụng. Bạn có thể liên hệ với nhà phát triển để yêu cầu họ cập nhật ứng dụng hoặc tìm kiếm các ứng dụng khác trên Cửa hàng ứng dụng Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí