Quyền truy cập ứng dụng và thông tin cá nhân

Thông tin nhận dạng cá nhân (PII) là thông tin có thể được sử dụng riêng hoặc kết hợp để nhận dạng duy nhất một cá nhân. Các ứng dụng bạn cài đặt trong Cửa hàng ứng dụng Shopify có thể truy cập vào nhiều loại PII khác nhau khi những ứng dụng này sử dụng thông tin về cửa hàng, khách hàng, đơn hàng hoặc dữ liệu doanh nghiệp khác.

Mọi ứng dụng bạn cài đặt đều có quyền truy cập vào PII về tài khoản Shopify, bao gồm thông tin liên hệ và địa chỉ của bạn.

Tùy thuộc vào chức năng thực hiện, ứng dụng có thể yêu cầu các loại thông tin bổ sung. Ví dụ: Ứng dụng quản lý hoặc thực hiện đơn hàng yêu cầu quyền truy cập vào thông tin đơn hàng, bao gồm PII của khách hàng, ví dụ như địa chỉ và thông tin liên hệ khác của khách hàng.

Bạn có thể thu hồi quyền truy cập dữ liệu bằng cách gỡ cài đặt ứng dụng. Thao tác này sẽ gửi đến nhà phát triển (sau 48 giờ) yêu cầu xóa tất cả thông tin cá nhân của khách hàng mà ứng dụng đã thu thập khi cài đặt. Nếu bạn yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của một khách hàng trong cửa hàng, yêu cầu tương tự cũng sẽ được gửi đến mọi ứng dụng bạn đã cài đặt mà có thể có thông tin của khách hàng đó.

Trong quá trình cài đặt ứng dụng, bạn có thể xem lại quyền truy cập ứng dụng và loại PII mà ứng dụng này cần truy cập trước khi xác nhận cài đặt. Sau khi cài đặt, bạn có thể xem thông tin chi tiết về quyền truy cập trên trang Thông tin chi tiết ứng dụng.

Có bốn loại PII mà ứng dụng có thể truy cập:

  • Thông tin cá nhân của khách hàng, bao gồm thông tin liên hệ như tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ. Ứng dụng xử lý đơn hàng, quá trình thực hiện hoặc vận chuyển cũng yêu cầu quyền truy cập vào thông tin địa chỉ (như địa chỉ IP và vị trí địa lý), thông tin tác nhân người dùng (ví dụ như trình duyệt và hệ điều hành).
  • Thông tin cá nhân của chủ cửa hàng Shopify, bao gồm tất cả thông tin liên hệ của chủ cửa hàng như tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ của tất cả địa điểm.
  • Thông tin cá nhân trong tài khoản nhân viên, bao gồm tất cả thông tin liên hệ của nhân viên như tên, địa chỉ email và số điện thoại.
  • Thông tin cá nhân của nhà cung cấp nội dung, bao gồm thông tin về tác giả blog hoặc người bình luận (bao gồm địa chỉ email và địa chỉ IP) và thông tin tác nhân người dùng (ví dụ như trình duyệt và hệ điều hành).

Để biết thông tin về cách ứng dụng truy cập, sử dụng và xóa dữ liệu, liên hệ với nhà phát triển ứng dụng hoặc xem hồ sơ ứng dụng trong Cửa hàng ứng dụng Shopify để tìm liên kết đến chính sách quyền riêng tư.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí