Quyền truy cập ứng dụng và thông tin cá nhân

Quyền kiểm soát những loại thông tin nào từ cửa hàng mà ứng dụng có thể truy cập hoặc sửa đổi đối với chức năng mà ứng dụng thực hiện.

Thông tin nhận dạng cá nhân (PII) là thông tin có thể được sử dụng riêng hoặc kết hợp để nhận dạng duy nhất một cá nhân. Các ứng dụng bạn cài đặt trong Shopify App Store có thể truy cập vào nhiều loại PII khác nhau khi những ứng dụng này sử dụng thông tin về cửa hàng, khách hàng, đơn hàng hoặc dữ liệu doanh nghiệp khác.

Mọi ứng dụng bạn cài đặt đều có quyền truy cập vào PII về tài khoản Shopify, bao gồm thông tin liên hệ và địa chỉ của bạn.

Tùy thuộc vào chức năng thực hiện, ứng dụng có thể yêu cầu các loại thông tin bổ sung. Ví dụ: Ứng dụng quản lý hoặc thực hiện đơn hàng yêu cầu quyền truy cập vào thông tin đơn hàng, bao gồm PII của khách hàng, ví dụ như địa chỉ và thông tin liên hệ khác của khách hàng.

Bạn có thể thu hồi quyền truy cập dữ liệu bằng cách gỡ cài đặt ứng dụng. Tác vụ này yêu cầu nhà phát triển (sau 48 giờ) xóa toàn bộ thông tin cá nhân của khách hàng mà ứng dụng đã thu thập trong thời gian được cài đặt. Nếu bạn yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của một khách hàng khỏi cửa hàng thì yêu cầu đó sẽ được gửi đến mọi ứng dụng có thể chứa thông tin của khách hàng đó mà bạn đã cài đặt. Để xác nhận rằng dữ liệu được yêu cầu đã bị xóa, bạn cần kiểm tra trực tiếp với nhà phát triển ứng dụng. Trong quá trình cài đặt ứng dụng, bạn có thể xem lại các quyền mà ứng dụng có và loại PII mà ứng dụng cần truy cập trước khi xác nhận cài đặt. Sau khi cài đặt, bạn có thể xem thông tin chi tiết về quyền truy cập trên trang Ứng dụng > Thông tin chi tiết.

Có bốn loại PII mà ứng dụng có thể truy cập:

  • Thông tin cá nhân của khách hàng, bao gồm thông tin liên hệ như tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ. Ứng dụng xử lý đơn hàng, quá trình thực hiện hoặc vận chuyển cũng yêu cầu quyền truy cập vào thông tin địa chỉ (như địa chỉ IP và vị trí địa lý), thông tin tác nhân người dùng (ví dụ như trình duyệt và hệ điều hành).
  • Thông tin cá nhân của chủ cửa hàng Shopify, bao gồm tất cả thông tin liên hệ của chủ cửa hàng như tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ của tất cả địa điểm.
  • Thông tin cá nhân trong tài khoản nhân viên, bao gồm tất cả thông tin liên hệ của nhân viên như tên, địa chỉ email và số điện thoại.
  • Thông tin cá nhân của nhà cung cấp nội dung, bao gồm thông tin về tác giả blog hoặc người bình luận (bao gồm địa chỉ email và địa chỉ IP) và thông tin tác nhân người dùng (ví dụ như trình duyệt và hệ điều hành).

Khi bạn cài đặt ứng dụng dùng dữ liệu của các đơn hàng, ứng dụng này có thể yêu cầu quyền truy cập vào các đơn hàng gần đây hoặc tất cả đơn hàng. Ứng dụng có quyền truy cập vào các đơn hàng gần đây chỉ có thể truy cập dữ liệu của các đơn hàng trong 60 ngày gần nhất. Ứng dụng có quyền truy cập vào tất cả đơn hàng có thể truy cập dữ liệu của mọi đơn hàng trong quá khứ và tương lai. Shopify sẽ xét duyệt các ứng dụng yêu cầu quyền truy cập vào tất cả đơn hàng để đảm bảo rằng ứng dụng cần dữ liệu này để hoạt động.

Để biết thông tin về cách ứng dụng truy cập, sử dụng và xóa dữ liệu, liên hệ với nhà phát triển ứng dụng hoặc xem hồ sơ ứng dụng trong Shopify App Store để tìm liên kết đến chính sách quyền riêng tư.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí