Loại ứng dụng

Bạn có thể dùng ứng dụng để phát triển trang quản trị Shopify hoặc thêm tính năng mới. Bạn có thể thêm hai loại ứng dụng khác nhau vào cửa hàng Shopify: ứng dụng chung và ứng dụng tùy chỉnh.

Ứng dụng chung

Có hai loại ứng dụng chung: công khai và không công khai. Cả ứng dụng công khai và không công khai đều phải đáp ứng quy trình đánh giá ứng dụng của Shopify. Đồng thời, có thể cài đặt cả hai ứng dụng từ Cửa hàng ứng dụng Shopify.

Ứng dụng không công khai sẽ không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm hay danh mục của Cửa hàng ứng dụng Shopify. Thay vào đó, bạn có thể cài đặt ứng dụng này trong hồ sơ Cửa hàng ứng dụng của ứng dụng hoặc tải trực tiếp từ trang web của nhà phát triển.

Ứng dụng tùy chỉnh

Có thể sử dụng các ứng dụng tùy chỉnh để thêm tính năng cho trang quản trị Shopify hoặc mở rộng cửa hàng trực tuyến sang các nền tảng khác bằng cửa hàng tùy chỉnh. Ứng dụng tùy chỉnh được xây dựng riêng cho cửa hàng Shopify và không được liệt kê trên Cửa hàng ứng dụng Shopify.

Nhà phát triển ứng dụng bên ngoài có thể tạo ứng dụng tùy chỉnh cho bạn mà không cần quyền truy cập API vào cửa hàng và quyền truy cập vào trang quản trị Shopify. Bạn có thể cài đặt ứng dụng tùy chỉnh bằng cách nhấp vào liên kết cài đặt do nhà phát triển của ứng dụng cung cấp.

Nếu bạn đang làm việc với nhà phát triển mà bạn tin tưởng hoặc nếu bạn đang tự tạo ứng dụng tùy chỉnh, bạn cũng có thể tạo và cài đặt ứng dụng tùy chỉnh trên trang quản trị Shopify.

Ứng dụng nháp

Ứng dụng nháp được Đối tác của Shopify sử dụng trong quá trình phát triển và chỉ có thể cài đặt trong cửa hàng thử nghiệm cho mục đích thử nghiệm. Thao tác cài đặt ứng dụng nháp trong cửa hàng thử nghiệm sẽ vô hiệu hóa vĩnh viễn việc chuyển nhượng cửa hàng.

Chỉ có thể cài đặt ứng dụng nháp trong cửa hàng sau khi Shopify đánh giá hoặc sau khi ứng dụng chuyển thành ứng dụng tùy chỉnh.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí