Di chuyển từ Đoạn mã Shopify sang Shopify Functions

Shopify Functions cũng tương tự như Đoạn mã Shopify, cho phép nhà phát triển tạo trải nghiệm thương mại tùy chỉnh.

Shopify Functions

Shopify Functions được cài đặt kèm với ứng dụng. Shopify Functions được định cấu hình song song với các tính năng khác ngay trên trang quản trị Shopify, nghĩa là thương nhân không cần sử dụng mã khi tạo hoặc sửa đổi các tùy chỉnh. Nền tảng WebAssembly chạy Shopify Functions mang lại hiệu suất tốt hơn Đoạn mã Shopify với khả năng thực thi mã dưới 5 giây. Do đó, Shopify Functions có thể hỗ trợ các sự kiện bán hàng lớn như ưu đãi chớp nhoáng mà không làm giảm hiệu suất.

Khi sử dụng Shopify Functions, nhà phát triển có thể lập mã và kiểm tra đơn vị trong môi trường nội bộ của họ. Nhà phát triển sẽ phân phối các tùy chỉnh Shopify Functions như một phần của ứng dụng thay vì sao chép và dán mã Ruby vào từng cửa hàng. Cuối cùng, các sự cố về hết thời gian chờ và giới hạn bộ nhớ CPU sẽ giảm đi khi sử dụng Shopify Functions.

Di chuyển sang Shopify Functions

Bạn nên bắt đầu di chuyển sang Shopify Functions bằng các ứng dụng tùy chỉnh giao hàng hoặc thanh toán dựa trên Shopify Functions, đồng thời sử dụng các ứng dụng này song song với đoạn mã giảm giá mục hàng. Khi đã sử dụng Shopify Functions cho giao hàng và thanh toán một cách thành thạo, bạn có thể bắt đầu sử dụng Shopify Functions cho ưu đãi giảm giá.

Bước:

  1. Trên trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Script Editor.
  2. Xem lại đoạn mã hiện có. Tham khảo bảng so sánh ưu đãi giảm giá, giao hàngthanh toán để xác định đoạn mã nào có thể được sao chép bằng Shopify Functions.
  3. Nếu không thể thay thế đoạn mã bằng Shopify Functions, hãy tiếp tục sử dụng đoạn mã cho đến khi API Shopify Functions đáp ứng được nhu cầu của bạn.
  4. Nếu có thể thay thế đoạn mã bằng Shopify Functions, hãy thực hiện một trong những việc sau:

    • Tham khảo Shopify App Store để xác định xem ứng dụng công khai có đáp ứng nhu cầu của bạn không.
    • Nếu cửa hàng của bạn sử dụng gói Shopify Plus thì bạn có thể tạo ứng dụng tùy chỉnh của riêng mình dựa trên Shopify Functions. Có sẵn hướng dẫn để tạo ứng dụng tùy chỉnh ưu đãi giảm giá, tùy chỉnh thanh toántùy chỉnh giao hàng.
  5. Sau khi xác định ứng dụng dựa trên Shopify Functions đáp ứng được nhu cầu của bạn, hãy cài đặt ứng dụng này vào cửa hàng rồi định cấu hình cài đặt của ứng dụng trên trang quản trị Shopify.

  6. Kiểm tra ứng dụng để đảm bảo rằng ứng dụng hoạt động như dự kiến. Nếu ứng dụng đáp ứng hết mọi yêu cầu của bạn, hãy hủy kích hoạt Đoạn mã mà ứng dụng dựa trên Shopify Functions đang thay thế.

Sử dụng Đoạn mã Shopify với Shopify Functions

Đoạn mã Shopify sẽ tiếp tục hoạt động trên các trang thanh toán được tùy chỉnh bằng checkout.liquid và các trang thanh toán đã được nâng cấp lên Checkout Extensibility cho đến ngày 28 tháng 8 năm 2025.

Bạn có thể sử dụng đồng thời Đoạn mã Shopify và Shopify Functions trong một cửa hàng duy nhất. Nếu bạn hiện không thể thay thế đoạn mã bằng Shopify Functions, hãy tiếp tục sử dụng Đoạn mã Shopify cho đến khi API Shopify Functions đáp ứng được nhu cầu của bạn. Tham khảo những mục sau để xác định cách Đoạn mã Shopify tương tác với Shopify Functions.

Tập lệnh mục hàng

Đoạn mã mục hàng thực thi trước Shopify Functions, trong đó bao gồm các ưu đãi giảm giá do ứng dụng tạo. Đoạn mã mục hàng không thể truy cập số tiền đã được chiết khấu bằng các hàm và ứng dụng.

Đoạn mã chỉ có thể truy cập mã giảm giá đầu tiên được áp dụng cho trang thanh toán và không thể truy cập vào các mã giảm giá khác có thể đã được dùng. Ví dụ: Việc sử dụng reject hoạt động trên ưu đãi giảm giá đầu tiên áp dụng cho trang thanh toán và không ảnh hưởng đến các ưu đãi giảm giá khác.

Tập lệnh vận chuyển

Đoạn mã vận chuyển sẽ thực thi sau tùy chỉnh giao hàng do Shopify Functions tạo. Đoạn mã không thể hoạt động trên các kết quả đổi tên tùy chỉnh giao hàng đã sửa đổi, nhưng có thể hoạt động trên các tùy chỉnh di chuyển hoặc ẩn.

Tập lệnh thanh toán

Đoạn mã thanh toán sẽ thực thi sau các tùy chỉnh thanh toán do Shopify Functions tạo. Đoạn mã không thể hoạt động trên các kết quả đổi tên tùy chỉnh thanh toán đã sửa đổi, nhưng có thể hoạt động trên các tùy chỉnh di chuyển hoặc ẩn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí