Chỉnh sửa tùy chọn biểu mẫu thanh toán

Bạn có thể thay đổi một số trường trên trang thanh toán thành bắt buộc, không bắt buộc hoặc không thêm vào. Không phải mọi trường trong biểu mẫu thanh toán đều có thể chỉnh sửa.

Phương thức liên hệ của khách hàng

Mục Phương thức liên hệ của khách hàng xác định các tùy chọn liên hệ sẽ hiển thị cho khách hàng khi thanh toán. Bạn có thể thay đổi các tùy chọn sau:

 • Chọn phương thức liên hệ mà khách hàng có thể sử dụng để thanh toán. Bạn có thể chọn trong các tùy chọn sau:

  • Số điện thoại hoặc email
  • Chỉ email
 • Chọn có hiển thị liên kết để nhắc khách hàng tải xuống Ứng dụng Shop hay không.

 • Chọn có yêu cầu khách hàng đăng nhập vào tài khoản trước khi thanh toán hay không.

Thông tin khách hàng

Mục Thông tin khách hàng xác định thông tin khách hàng cần nhập trong quá trình thanh toán. Bạn có thể thay đổi các tùy chọn biểu mẫu sau:

Bảng mô tả các tùy chọn biểu mẫu có sẵn để chỉnh sửa cho từng trường thông tin khách hàng.
Thông tin khách hàng Mô tả Các tùy chọn biểu mẫu
Họ tên Họ và tên là hai trường biểu mẫu riêng biệt. Bạn có thể đổi thành một trường biểu mẫu duy nhất bằng cách chọn Chỉ yêu cầu họ.
 • Chỉ yêu cầu điền họ
 • Phải điền cả họ và tên
Tên công ty Nếu khách hàng nhập nội dung vào trường Tên công ty, họ sẽ có quyền truy cập vào tùy chọn vận chuyển dành riêng cho địa chỉ doanh nghiệp. Nếu không bán hàng cho doanh nghiệp thì bạn có thể xóa trường này bằng cách chọn Không thêm vào trong các tùy chọn biểu mẫu thanh toán.

Nếu bạn thiết lập Tên công tyBắt buộc trong quá trình thanh toán thì một số tùy chọn thanh toán nhanh (như Apple Pay và Meta Pay) sẽ không hiển thị dưới dạng tùy chọn.
 • Không thêm vào
 • Không bắt buộc
 • Bắt buộc
Dòng địa chỉ 2 (căn hộ, tổ, v.v.) Dòng địa chỉ phụ cho phép khách hàng nhập thông tin xác định địa chỉ phụ, ví dụ như số căn hộ, số tầng, số đơn vị hoặc số phòng ban. Chỉ nên sử dụng trường biểu mẫu này cho mục đích này.

Nếu tùy chọn trường biểu mẫu này được đặt thành Bắt buộc hoặc Không thêm vào, có khả năng một số khách hàng sẽ không thể tiếp tục mua hàng, tùy thuộc vào loại hình cư trú.
 • Không thêm vào
 • Không bắt buộc
 • Bắt buộc
Số điện thoại địa chỉ giao hàng Nếu nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hoặc hãng vận chuyển của bạn yêu cầu khách hàng cung cấp số điện thoại để hoàn tất thanh toán, bạn có thể thiết lập số điện thoại thành Bắt buộc. Nếu một số khách hàng bỏ dở giỏ hàng do họ không muốn cung cấp số điện thoại trong quá trình thanh toán trực tuyến, bạn có thể thiết lập số điện thoại thành Không bắt buộc.
 • Không thêm vào
 • Không bắt buộc
 • Bắt buộc

Tất cả các tùy chọn biểu mẫu khác luôn là bắt buộc, bao gồm tùy chọn Lưu thông tin này cho lần tiếp theo trong biểu mẫu thanh toán.

Nếu khách hàng chọn Lưu thông tin này cho lần tiếp theo trong quá trình thanh toán, trình duyệt của khách hàng sẽ lưu thông tin liên hệ và địa chỉ giao hàng mà khách hàng đã nhập cho cửa hàng của bạn. Lần tới khi khách hàng sử dụng trang thanh toán, trình duyệt của khách hàng sẽ tự động điền thông tin liên hệ và địa chỉ giao hàng của khách hàng. Shopify không lưu trữ thông tin đã lưu của khách hàng. Thông tin được trình duyệt của khách hàng lưu vào bộ nhớ đệm. Sau một năm, Shopify sẽ yêu cầu trình duyệt xóa thông tin của khách hàng đã lưu vào bộ nhớ đệm, nếu khách hàng chưa xóa bộ nhớ đệm từ trước.

Các bước thực hiện:

Tùy chọn tiếp thị

Mục Tùy chọn tiếp thị xác định các tùy chọn đăng ký nhận tiếp thị sẽ hiển thị cho khách hàng trong quá trình thanh toán. Bạn có thể kích hoạt các tùy chọn sau:

 • Email

  • Nếu bật Đã chọn trước, khách hàng sẽ phải chọn không đồng ý nhận tiếp thị qua email theo cách thủ công trong khi thanh toán.
 • SMS

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí