Dịch trang thanh toán

Bạn có thể kích hoạt nhiều ngôn ngữ trên trang quản trị Shopify để khách hàng trên toàn thế giới có thể xem nội dung bằng tiếng mẹ đẻ của họ.

Thêm ngôn ngữ của trang thanh toán mới

Đối với chủ đề tương thích với chế độ bán hàng bằng nhiều ngôn ngữ, bạn có thể thay đổi ngôn ngữ mặc định của cửa hàng trực tuyến và thêm ngôn ngữ khác để khách hàng lựa chọn ngôn ngữ ưu tiên của họ. Nếu không có ngôn ngữ bạn muốn hoặc nếu bạn muốn chỉnh sửa bản dịch mặc định, bạn có thể tự tạo bản dịch.

Thay đổi cách diễn đạt trên trang thanh toán

Bạn có thể tùy chỉnh cửa hàng trực tuyến bằng cách thay đổi văn bản mặc định trên trang thanh toán trên trang quản trị Shopify. Bạn có thể chỉnh sửa văn bản cho từng trường trên trang thanh toán. Điều này giúp bạn cá nhân hóa trải nghiệm thanh toán cho phù hợp với thương hiệu. Ví dụ: Bạn có thể thay đổi thông báo lỗi không được để trống mặc định thành thông báo thể hiện hình ảnh thương hiệu tốt hơn.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí