Dịch trang thanh toán

Nếu bạn bán hàng bằng cửa hàng trực tuyến, bạn có thể dịch trang thanh toán bằng cách chỉnh sửa chủ đề. Một số chủ đề có bản dịch cho nhiều ngôn ngữ, vì vậy, bạn có thể chọn một ngôn ngữ khác cho trang thanh toán trong trình biên tập chủ đề. Nếu muốn sử dụng ngôn ngữ không có trong chủ đề, bạn cũng có thể dịch trang thanh toán theo cách thủ công.

Chọn ngôn ngữ thanh toán mới

Nếu chủ đề của bạn có nhiều ngôn ngữ, bạn có thể chọn một ngôn ngữ khác cho trang thanh toán.

Các bước thực hiện:

 1. Cuộn xuống mục Checkout language (Ngôn ngữ thanh toán).

 2. Nhấp vào Manage checkout language (Quản lý ngôn ngữ thanh toán).

 3. Nhấp vào Change theme language (Thay đổi ngôn ngữ chủ đề), sau đó, chọn một ngôn ngữ từ menu thả xuống.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Dịch từng trường thanh toán

Bạn có thể chỉnh sửa văn bản cho từng trường trên trang thanh toán. Điều này giúp bạn cá nhân hóa trải nghiệm thanh toán cho phù hợp với thương hiệu. Ví dụ: Bạn có thể thay đổi thông báo lỗi thay vì sử dụng thông báo can't be left blank (không thể để trống) mặc định.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Checkout language (Ngôn ngữ thanh toán), nhấp vào Manage checkout language (Quản lý ngôn ngữ thanh toán).

 2. Thực hiện thay đổi đối với các trường thanh toán.

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Tạo ngôn ngữ thanh toán riêng

Nếu cần dịch toàn bộ hoặc chỉ một phần trang thanh toán, bạn có thể tạo ngôn ngữ thanh toán riêng. Trường nào bạn không thay đổi sẽ giữ nguyên ngôn ngữ mặc định.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Checkout language (Ngôn ngữ thanh toán), nhấp vào Manage checkout language (Quản lý ngôn ngữ thanh toán).
 2. Nhấp vào Change theme language (Thay đổi ngôn ngữ chủ đề).
 3. Trong menu thả xuống, chọn Other languages... (Ngôn ngữ khác...).
 4. Chọn một ngôn ngữ từ menu thả xuống Language (Ngôn ngữ).
 5. Không bắt buộc: Chọn một vùng từ menu thả xuống Region (Vùng) hoặc:

  • Chọn All (Tất cả) để chọn tất cả các biến thể của vùng.
  • Nhấp vào Custom (Tùy chỉnh) để tạo tên tùy chỉnh cho phiên bản bạn đang tạo và đặt tên.
 6. Nhấp vào Lưu. Bạn sẽ được chuyển đến mục thanh toán của trình biên tập ngôn ngữ, tại đây bạn có thể nhập bản dịch các thông báo thanh toán của chủ đề.

Ngôn ngữ mới hiện đã có khi bạn chọn ngôn ngữ thanh toán mới cho trang web. Mọi nội dung chưa được dịch đều hiển thị bằng ngôn ngữ mặc định của chủ đề.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí