Quản lý ngôn ngữ

Đảm bảo bạn đã sẵn sàng để dịch

Bạn phải cung cấp bản dịch khi thêm ngôn ngữ vào cửa hàng. Trước khi thêm ngôn ngữ mới, hãy đảm bảo bạn có sẵn bản dịch hoặc đã cài đặt ứng dụng dịch thuật và chỉ định ngôn ngữ cho thị trường.

Thêm ngôn ngữ mới vào cửa hàng trực tuyến

Trước khi bắt đầu, đảm bảo cửa hàng của bạn đáp ứng các yêu cầu về bán hàng bằng nhiều ngôn ngữ.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Ngôn ngữ.
 2. Nhấp vào Thêm ngôn ngữ.
 3. Chọn ngôn ngữ trong menu thả xuống rồi nhấp vào Thêm.
 4. Chọn một thị trường đang hoạt động để thêm ngôn ngữ vào.
 5. Thực hiện một trong hai cách sau:

 6. Nhấp vào Preview (Xem trước) để xem nhiều ngôn ngữ trong cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể xem trước cả các ngôn ngữ đã đăng lẫn hủy đăng.

Đăng ngôn ngữ lên cửa hàng trực tuyến

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Ngôn ngữ.

 2. Trong Ngôn ngữ đã hủy đăng, nhấp vào Đăng bên cạnh ngôn ngữ bạn muốn cung cấp cho khách hàng trong cửa hàng.

 3. Nhấp vào Lưu.

Quản lý ngôn ngữ cho thị trường

Theo mặc định, mỗi thị trường mới mà bạn tạo sẽ sử dụng ngôn ngữ mặc định của cửa hàng.

Bạn cần chỉ định ngôn ngữ mới đăng cho thị trường thì khách truy cập mới có thể nhìn thấy ngôn ngữ đó trên cửa hàng trực tuyến.

Thêm ngôn ngữ vào thị trường

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Ngôn ngữ.

 2. Nhấp vào Thao tác khác bên cạnh ngôn ngữ bạn muốn để thêm vào thị trường.

 3. Nhấp vào Thêm vào thị trường.

 4. Nhấp vào Done (Đã xong).

Xóa ngôn ngữ khỏi thị trường

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Ngôn ngữ.

 2. Nhấp vào Thao tác khác bên cạnh ngôn ngữ mà bạn muốn xóa khỏi thị trường.

 3. Nhấp vào Xóa.

 4. Nhấp vào Done (Đã xong).

Hủy đăng một ngôn ngữ trong cửa hàng trực tuyến của bạn

Bạn cũng có thể hủy đăng ngôn ngữ để ẩn với khách hàng. Mọi liên kết đến cửa hàng bằng ngôn ngữ cụ thể đó sẽ hiển thị lỗi 404 "Không tìm thấy trang", vì vậy hãy tạo chuyển hướng cho bất kỳ ngôn ngữ nào bạn đã hủy đăng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Ngôn ngữ.

 2. Trong Ngôn ngữ đã đăng, nhấp vào Hủy đăng bên cạnh ngôn ngữ bạn không muốn cung cấp.

 3. Nhấp vào Unpublish (Hủy đăng).

Nếu hủy đăng ngôn ngữ, bạn sẽ đồng thời xóa ngôn ngữ đó khỏi tất cả các thị trường mà ngôn ngữ đó đã được thêm vào.

Xóa ngôn ngữ trong cửa hàng trực tuyến

Nếu bạn tự tin rằng mình không cần bản dịch bằng ngôn ngữ đó, bạn cũng có thể xóa ngôn ngữ. Việc xóa một ngôn ngữ cũng sẽ xóa tất cả bản dịch của ngôn ngữ đó vĩnh viễn. Nếu bật lại ngôn ngữ trong tương lai, bạn cần thêm lại bản dịch.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Ngôn ngữ.

 2. Trong Ngôn ngữ đã hủy đăng, nhấp vào biểu tượng xóa bên cạnh ngôn ngữ đã hủy đăng mà bạn muốn xóa khỏi cửa hàng.

 3. Nhấp vào Delete (Xóa).

Nếu xóa ngôn ngữ, bạn sẽ đồng thời xóa ngôn ngữ đó khỏi tất cả các thị trường mà ngôn ngữ đó đã được thêm vào.

Thay đổi ngôn ngữ mặc định của cửa hàng trực tuyến

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ mặc định của cửa hàng. Ngôn ngữ mặc định của cửa hàng được dùng trong trang quản trị Shopify, trang thanh toán và chủ đề của cửa hàng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Ngôn ngữ.

 2. Trong phần Ngôn ngữ đã đăng, nhấp vào Thay đổi mặc định bên cạnh ngôn ngữ hiện đang là ngôn ngữ mặc định của bạn.

 3. Chọn ngôn ngữ trong menu.

 4. Nhấp vào Lưu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí