Đoạn mã Shopify và ứng dụng Script Editor

Đoạn mã Shopify là những đoạn mã nhỏ cho phép bạn tạo cho khách hàng những trải nghiệm được cá nhân hóa trong giỏ hàng và khi thanh toán.

Khi tạo hoặc chỉnh sửa tập lệnh, bạn chọn nơi chạy tập lệnh đó, cụ thể là chỉ trong cửa hàng trực tuyến hay trong cả cửa hàng trực tuyến và các ứng dụng sau:

Để đoạn mã hoạt động, trang web phải có chức năng giỏ hàng tích hợp và không được sử dụng đoạn mã với kênh bán hàng Nút Mua hoặc Facebook.

Bạn có thể sử dụng đoạn mã để tạo ưu đãi giảm giá áp dụng cho giỏ hàng dựa trên các mặt hàng trong giỏ cũng như các thuộc tính giỏ hàng khác. Bạn cũng có thể dùng đoạn mã để tự chỉnh các tùy chọn vận chuyển và thanh toán dành cho khách hàng của mình.

Bạn viết đoạn mã bằng cách dùng API Đoạn mã Shopify với phiên bản giới hạn của ngôn ngữ lập trình Ruby. Bạn có thể viết, chỉnh sửa, quản lý và đăng đoạn mã bằng ứng dụng Script Editor. Ứng dụng Script Editor cung cấp các mẫu để bạn viết đoạn mã và một trình gỡ lỗi để giúp bạn kiểm tra các đoạn mã đó.

Sau khi đã đăng đoạn mã, bạn có thể cập nhật tệp mẫu Liquid để cửa hàng trực tuyến phản hồi lại thay đổi mà đoạn mã thực hiện.

Trên trang này

Ví dụ về đoạn mã

Danh sách sau đây bao gồm ví dụ về các loại ưu đãi giảm giá và các tùy chỉnh bạn có thể thực hiện với đoạn mã:

 • các sản phẩm giảm giá có thẻ cụ thể được áp dụng ưu đãi giảm giá theo tỷ lệ phần trăm (%) hoặc cố định ($) hoặc kết hợp cả hai
 • chạy chương trình khuyến mãi theo logic đơn giản hoặc phức tạp (mua một tặng một (BOGO); mua hai giảm giá 10%, mua bốn giảm giá 20%)
 • định giá linh động đi kèm ưu đãi giảm giá dựa trên số lượng
 • sửa đổi, ẩn hoặc sắp xếp lại các tùy chọn vận chuyển và giá
 • sửa đổi, ẩn hoặc sắp xếp lại các phương thức cổng thanh toán

Bạn có thể tạo các loại đoạn mã sau:

 • Đoạn mã mục hàng—Đoạn mã này ảnh hưởng đến mục hàng trong giỏ, có thể thay đổi giá và cấp ưu đãi giảm giá. Những đoạn mã này sẽ chạy mỗi khi thêm vào, xóa hoặc thay đổi một mặt hàng trong giỏ hàng.
 • Đoạn mã vận chuyển—Đoạn mã này tương tác với việc vận chuyển, có thể thay đổi phương thức vận chuyển và cấp ưu đãi giảm giá cho phí vận chuyển. Những đoạn mã này chạy mỗi lần khách hàng truy cập vào trang tùy chọn vận chuyển khi thanh toán.
 • Đoạn mã thanh toán—Đoạn mã này tương tác với phần thanh toán, có thể đổi tên, ẩn và sắp xếp lại cổng thanh toán. Những đoạn mã này sẽ chạy mỗi khi khách hàng truy cập vào trang phương thức thanh toán khi thanh toán. Khách hàng sẽ nhìn thấy các đoạn mã thanh toán không tương tác với cổng thanh toán, ví dụ PayPal Express hoặc Apple Pay, trước khi thanh toán.

Mẫu đoạn mã

Ứng dụng Script Editor bao gồm các mẫu đoạn mã phổ biến. Khi tạo đoạn mã, bạn có thể chọn mẫu và chỉnh sửa mẫu để đáp ứng nhu cầu của cửa hàng. Danh sách sau đây bao gồm ví dụ các mẫu bạn có thể tùy chỉnh:

 • tỷ lệ phần trăm (%) giảm giá cho sản phẩm
 • số tiền ($) giảm giá cho sản phẩm
 • tỷ lệ phần trăm (%) và số tiền ($) giảm giá cho sản phẩm
 • giảm giá hàng loạt
 • mua một tặng một (BOGO)
 • sửa đổi giá cước phí vận chuyển
 • sửa đổi tên của phí vận chuyển
 • ẩn phí vận chuyển
 • sắp xếp lại phí vận chuyển
 • sửa đổi tên cổng thanh toán
 • ẩn cổng thanh toán
 • sắp xếp lại cổng thanh toán

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí