Tạo và kích hoạt tập lệnh

Bạn viết đoạn mã trong API Đoạn mã Shopify. API này là phiên bản của ngôn ngữ lập trình Ruby nên bạn cần có kinh nghiệm lập trình với Ruby. Sử dụng Script Editor để tạo, chỉnh sửa, kiểm tra và đăng đoạn mã của bạn.

Trước khi bắt đầu viết đoạn mã, bạn nên xem lại các loại đoạn mã khác nhau (mục hàng, vận chuyển và thanh toán) để biết từng loại đoạn mã hỗ trợ phương thức nào. Ví dụ: Đoạn mã mục hàng không thể sử dụng phương thức vận chuyển.

Chỉ có thể đăng một đoạn mã cho mỗi loại đoạn mã trong một lần đăng. Ví dụ: Bạn có thể đăng đoạn mã mục hàng và đoạn mã phí vận chuyển nhưng bạn không thể đăng hai đoạn mã mục hàng vào cùng một thời điểm.

Kênh được hỗ trợ

Khi tạo (hoặc chỉnh sửa) tập lệnh, bạn chọn nơi chạy tập lệnh đó, cụ thể là chỉ trong cửa hàng trực tuyến của bạn hay trong cả cửa hàng trực tuyến và các ứng dụng sau:

Bạn có thể xem ví dụ về các đoạn mã phổ biến tại mẫu đoạn mã có trong Script Editor. Để xem các mẫu này, bạn cần tạo đoạn mã.

Tạo đoạn mã

Cách tạo đoạn mã:

Xem lại API Đoạn mã Shopify để tham khảo cách viết mã cho đoạn mã.

 1. Mở Script Editor. Trang tổng quan Scripts (Đoạn mã) hiển thị danh sách đoạn mã cho cửa hàng.
 2. Nhấp vào Create script (Tạo đoạn mã) để bắt đầu tạo đoạn mã mới.
 3. Trong hộp thoại Select script template (Chọn mẫu đoạn mã):

  1. Chọn loại đoạn mã bạn muốn tạo.
  2. Chọn một mẫu ví dụ làm điểm bắt đầu hoặc chọn Blank template (Mẫu trống) để viết đoạn mã từ đầu.
  3. Nhấp vào Create script (Tạo đoạn mã) để tạo đoạn mã với loại bạn đã chọn.
 4. Trong hộp Title (Tiêu đề), nhập tên đoạn mã. Sử dụng tên có tính mô tả để bạn có thể nhanh chóng biết được chức năng của đoạn mã.

 5. Nhấp vào Code (Mã) để mở bảng điều khiển Mã nguồn Ruby.

 6. Nhập mã cho đoạn mã của bạn. Sử dụng tài liệu API Đoạn mã Shopify làm tham chiếu.

 7. Nhấp vào Run script (Chạy đoạn mã) để chạy đoạn mã.

 8. Khi đã hoàn tất:

  • nhấp vào Save draft (Lưu bản nháp) để lưu bản nháp chưa đăng của đoạn mã
  • nhấp vào Save and publish (Lưu và đăng) để tạo và đăng đoạn mã.

Bước tiếp theo

Sau khi viết một đoạn mã, bạn nên kiểm tra và gỡ lỗi trước khi đăng đoạn mã. Bạn cũng có thể cập nhật các tệp mẫu Liquid để cửa hàng phản hồi lại những thay đổi mà đoạn mã thực hiện.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí