Đăng và hủy đăng tập lệnh

Sử dụng Script Editor để đăng và hủy đăng tập lệnh trên cửa hàng.

Sau khi bạn tạo tập lệnhthử nghiệm, bạn có thể đăng tập lệnh trong cửa hàng. Tập lệnh được đăng sẽ chạy trong cửa hàng khi được kích hoạt. Ví dụ: Tập lệnh mục hàng sẽ chạy khi xảy ra thay đổi với giỏ hàng.

Mỗi lần, bạn được đăng một tập lệnh mỗi loại. Ví dụ: Bạn có thể đăng một tập lệnh mục hàng và một tập lệnh phí vận chuyển, nhưng không được đăng hai tập lệnh mục hàng cùng lúc.

Khi bạn đăng tập lệnh sẽ xảy ra những điều sau:

  • tổng số lỗi có liên quan đến tập lệnh sẽ bị xóa và thông tin về lỗi sẽ biến mất khỏi tập lệnh.
  • bạn đã tự động đăng ký nhận email thông báo cho tập lệnh đó. Bất cứ khi nào xảy ra lỗi chế tạo trong tập lệnh đó, bạn sẽ nhận được email báo lỗi.

Việc đăng tập lệnh sẽ không áp dụng ưu đãi giảm giá của tập lệnh đó cho giỏ hàng hiện có. Tương tự, việc hủy đăng tập lệnh sẽ không xóa ưu đãi giảm giá mà tập lệnh đã áp dụng cho giỏ hàng hiện có.

Bạn cũng có thể lên lịch cho các tập lệnh mục hàng và vận chuyển chạy trong suốt sự kiện bằng ứng dụng Launchpad.

Sau khi được đăng, tập lệnh sẽ chạy trong cửa hàng trực tuyến của bạn và trong mọi ứng dụng được xây dựng trên các API và SDK sau:

Để đăng tập lệnh:

  1. Trong Script Editor, nhấp vào tên của tập lệnh nháp bạn muốn đăng.

  2. Nhấp vào Đăng hoặc Save and publish (Lưu và đăng) để lưu thay đổi và đăng tập lệnh.

Hủy đăng tập lệnh

Hủy đăng tập lệnh sẽ không xóa bỏ những ưu đãi giảm giá mà tập lệnh áp dụng cho giỏ hàng hiện tại.

Cách hủy đăng tập lệnh:

  1. Trong Script Editor, nhấp vào tên của tập lệnh đã đăng mà bạn muốn hủy đăng.

  2. Nhấp vào Unpublish (Hủy đăng) để tạo tập lệnh bản nháp chưa đăng.

Bước tiếp theo

Sau khi đăng tập lệnh, bạn có thể cập nhật tệp mẫu Liquid để cửa hàng cập nhật theo những thay đổi của tập lệnh.

Tìm hiểu thêm về

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí