Tùy chỉnh phương thức thanh toán và các tùy chọn giao hàng trên trang thanh toán

Để tùy chỉnh cách phương thức thanh toán và tùy chọn giao hàng hiển thị với khách hàng trên trang thanh toán, bạn có thể cài đặt và định cấu hình ứng dụng thanh toán, sau đó chọn các tùy chỉnh sẽ áp dụng trên trang thanh toán.

Nhà phát triển ứng dụng và đối tác của Shopify có thể tạo ứng dụng chung hoặc ứng dụng tùy chỉnh bằng các tùy chỉnh thanh toántùy chỉnh giao hàng. Tùy thuộc vào ứng dụng bạn cài đặt, bạn có thể ẩn, sắp xếp lại và đổi tên phương thức thanh toán cũng như tùy chọn giao hàng của trang thanh toán.

Thêm tùy chỉnh phương thức thanh toán

Nếu muốn tùy chỉnh phương thức thanh toán trên trang thanh toán, bạn cần cài đặt ứng dụng bên thứ ba hỗ trợ tùy chỉnh phương thức thanh toán, sau đó định cấu hình các tùy chỉnh của bạn.

Bước 1: Cài đặt ứng dụng tùy chỉnh phương thức thanh toán

Bạn có thể cài đặt nhiều ứng dụng tùy chỉnh trang thanh toán cung cấp các tùy chọn tùy chỉnh khác nhau.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Cửa hàng ứng dụng Shopify và tìm ứng dụng phương thức thanh toán phù hợp với doanh nghiệp của bạn.
 2. Nhấp vào Add app (Thêm ứng dụng).
 3. Nhấp vào Install app (Cài đặt ứng dụng).

Bước 2: Định cấu hình và kích hoạt các tùy chỉnh

Sau khi cài đặt ứng dụng tùy chỉnh phương thức thanh toán, bạn có thể định cấu hình và kích hoạt tùy chỉnh đó.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.
 2. Trong mục Tùy chỉnh thanh toán, nhấp vào Quản lý.
 3. Thêm tùy chỉnh:

  1. Nhấp vào Thêm tùy chỉnh.
  2. Chọn tùy chỉnh.
  3. Định cấu hình tùy chỉnh rồi nhấp vào Lưu.
 4. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn thêm tùy chỉnh khác, nhấp vào Thêm tùy chỉnh.

 5. Chọn các tùy chỉnh bạn muốn áp dụng.

 6. Nhấp vào Activate (Kích hoạt).

Thêm tùy chỉnh giao hàng

Nếu muốn tùy chỉnh tùy chọn giao hàng trên trang thanh toán, bạn cần cài đặt ứng dụng bên thứ ba hỗ trợ tùy chỉnh giao hàng, sau đó định cấu hình các tùy chỉnh của bạn.

Bước 1: Cài đặt ứng dụng tùy chỉnh giao hàng

Bạn có thể cài đặt nhiều ứng dụng tùy chỉnh trang thanh toán cung cấp các tùy chọn tùy chỉnh khác nhau.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Cửa hàng ứng dụng Shopify và tìm ứng dụng tùy chỉnh giao hàng phù hợp với doanh nghiệp của bạn.
 2. Nhấp vào Add app (Thêm ứng dụng).
 3. Nhấp vào Install app (Cài đặt ứng dụng).

Bước 2: Định cấu hình và kích hoạt các tùy chỉnh

Sau khi cài đặt ứng dụng tùy chỉnh tùy chọn giao hàng, bạn có thể định cấu hình và kích hoạt tùy chỉnh.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.
 2. Trong mục Tùy chỉnh giao hàng, nhấp vào Quản lý.
 3. Thêm tùy chỉnh:

  1. Nhấp vào Thêm tùy chỉnh.
  2. Chọn tùy chỉnh.
  3. Định cấu hình tùy chỉnh rồi nhấp vào Lưu.
 4. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn thêm tùy chỉnh khác, nhấp vào Thêm tùy chỉnh.

 5. Chọn các tùy chỉnh bạn muốn áp dụng.

 6. Nhấp vào Activate (Kích hoạt).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí