Đoạn mã cho nhiều đơn vị tiền tệ

Tạo tập lệnh hỗ trợ bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ.

Ưu đãi giảm giá cố định hoặc theo tỷ lệ phần trăm

Xem lại cách thức hoạt động của ưu đãi giảm giá bằng đoạn mã khi bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ. Có thể sẽ rất khó tiếp thị ưu đãi giảm giá theo số tiền cố định vì số tiền đó có thể biến động theo tỷ giá.

Phương thức

Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để giới hạn hoặc mở rộng ưu đãi giảm giá cho các đơn vị tiền tệ cụ thể:

  • Đối tượng Giỏ hàng có phương thức mới, presentment_currency. Phương thức này trả về ký hiệu của đơn vị tiền tệ địa phương (hiển thị) của khách hàng. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng phương thức này để kiểm tra đơn vị tiền tệ hiển thị của khách hàng và lọc các đoạn mã dựa trên kết quả.

  • Đối tượng Money có phương thức mới, Money.derived_from_presentment(customer_cents: X). Phương thức này trả về giá trị theo đơn vị tiền tệ của cửa hàng. X thể hiện số tiền (theo đơn vị tiền tệ nhỏ nhất) theo đơn vị tiền tệ địa phương (hiển thị) của khách hàng. Phương thức này chuyển đổi số tiền theo đơn vị tiền tệ địa phương (hiển thị) của khách hàng thành số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ của cửa hàng. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng phương thức này để khách hàng thấy được ưu đãi giảm giá bằng đơn vị tiền tệ địa phương (hiển thị) của họ.

Chuyển đổi đơn vị tiền tệ

Đoạn mã Shopify chạy trên đơn vị tiền tệ của cửa hàng, không phải đơn vị tiền tệ địa phương (hiển thị) của khách hàng:

  • Trước khi chạy đoạn mã, số tiền trong giỏ hàng được chuyển đổi thành đơn vị tiền tệ của cửa hàng.
  • Sau khi hoàn tất đoạn mã, số tiền này sẽ được chuyển lại thành đơn vị tiền tệ địa phương (hiển thị) của khách hàng.

Bạn không phải trả phí chuyển đổi cho cả hai lần chuyển đổi này. Bạn chỉ bị tính phí chuyển đổi khi thu hồi khoản thanh toán.

Xem lại đoạn mã của bạn trước khi bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ

Khi bạn bật bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ, hãy xem lại đoạn mã để đảm bảo rằng các đoạn mã vẫn hoạt động theo dự kiến:

  • Đoạn mã cung cấp ưu đãi giảm giá theo tỷ lệ phần trăm -Những đoạn mã này đưa ra ưu đãi giảm giá theo tỷ lệ phần trăm, cho dù là đơn vị tiền tệ nào.
  • Đoạn mã cung cấp ưu đãi giảm giá theo giá trị cố định -Giá trị trong các đoạn mã này tính bằng đơn vị tiền tệ của cửa hàng. Có thể gặp khó khăn khi tiếp thị đoạn mã cung cấp giảm giá theo số tiền cố định vì số tiền chiết khấu có thể biến động theo tỷ lệ chuyển đổi đơn vị tiền tệ.
  • Đoạn mã chạy dựa trên ngưỡng giá đã cung cấp - Giá trị trong các đoạn mã này tính bằng đơn vị tiền tệ của cửa hàng.

Ví dụ

Ví dụ sau ẩn đi toàn bộ các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán ngoại trừ Shopify Payments khi đơn vị tiền tệ địa phương (hiển thị) của khách hàng khác với đơn vị tiền tệ của cửa hàng:

Output.payment_gateways = Input.payment_gateways.delete_if do |payment_gateway|
  Input.cart.presentment_currency != Input.cart.shop_currency && payment_gateway.name != "Shopify Payments"
end

Tìm hiểu thêm

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí