Sử dụng Trang quản lý của đối tác

Trang quản lý của đối tác là nơi tốt nhất để đồng bộ hóa các ứng dụng, chủ đề và doanh nghiệp bạn đang xây dựng cùng Shopify. Bạn có thể sử dụng trang này để theo dõi những thông tin sau:

  • Cửa hàng bạn đang phát triển hoặc quản lý giúp khách hàng.
  • Doanh thu, cài đặt và các dữ liệu khác dành cho ứng dụng, cổng thanh toán hoặc chủ đề bạn đã đăng.
  • Quyền truy cập tài khoản của nhóm phát triển bạn đang hợp tác.

Bạn có thể tạo Tài khoản đối tác và đăng nhập vào Trang quản lý của đối tác tại shopify.com/partners.

Trên trang này

Trong mục này