Thu nhập cho Đối tác của Shopify

Với vai trò Đối tác của Shopify, bạn kiếm được tiền dựa trên đóng góp của mình vào hệ sinh thái Shopify (các hoạt động của bạn) và Chương trình đối tác bạn tham gia. Thu nhập có thể thay đổi dựa trên vị trí của bạn và vị trí của thương nhân mà bạn hợp tác. Thu nhập của bạn có thể phải chịu thuế tùy theo địa điểm của bạn và quy định hiện hành về thuế.

Bảng dưới đây phân tích chi tiết các điều kiện và điều khoản quyết toán dựa trên hoạt động của bạn.

Để tìm hiểu thêm về các hình thức Đối tác của Shopify, xem tài nguyên sau:

Giới thiệu cửa hàng thử nghiệm

Đối tác của Shopify

Gói cửa hàng Lợi nhuận Điều khoản
1.1

Shopify Lite

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

Hoa hồng định kỳ tương đương 20% phí đăng ký hằng tháng của thương nhân. Định kỳ hằng tháng chừng nào thương nhân vẫn là khách hàng Shopify có trả phí và bạn vẫn là Đối tác đang hoạt động của Shopify.
1.2

Shopify Plus

Hoa hồng định kỳ tương đương với 10% phí gói đăng ký hằng tháng của thương nhân.

Bạn có thể xây dựng cửa hàng thử nghiệm cho thương nhân trong ưu đãi Shopify Plus. Tham khảo Giới thiệu Shopify Plus để biết điều khoản chi tiết.

Đối tác Shopify Plus

Gói cửa hàng Lợi nhuận Điều khoản
1.3

Shopify Lite

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

Hoa hồng định kỳ tương đương 20% phí đăng ký hằng tháng của thương nhân. Định kỳ hằng tháng chừng nào thương nhân vẫn là khách hàng Shopify có trả phí và bạn vẫn là Đối tác đang hoạt động của Shopify.
1.4

Shopify Plus

Hoa hồng định kỳ tương đương 20% phí đăng ký hằng tháng của thương nhân. Bạn có thể xây dựng cửa hàng thử nghiệm cho thương nhân trong ưu đãi Shopify Plus. Tham khảo Giới thiệu Shopify Plus để biết điều khoản chi tiết.

Giới thiệu Shopify Plus

Đối tác của Shopify

Gói cửa hàng Lợi nhuận Điều khoản
1.5

Shopify Plus

Hoa hồng định kỳ tương đương với 10% phí gói đăng ký hằng tháng của thương nhân.

Phải ghi lại tất cả khách hàng tiềm năng của Shopify Plus bằng cách điền biểu mẫu gửi đi khách hàng tiềm năng của Shopify Plus.

Bạn chỉ nhận được hoa hồng cho khách hàng tiềm năng mới của Shopify Plus. Khách hàng tiềm năng ban đầu phải do bạn gửi và thương nhân phải chưa liên hệ với đội ngũ Shopify Plus tại thời điểm gửi.

Định kỳ thanh toán tiền hoa hồng hằng tháng, chừng nào thương nhân vẫn là khách hàng có trả phí của Shopify và bạn vẫn là Đối tác đang hoạt động của Shopify.

Đơn vị liên kết của Shopify không đủ điều kiện cho loại giới thiệu này.

Đối tác Shopify Plus

Gói cửa hàng Lợi nhuận Điều khoản
1.6

Shopify Plus

Hoa hồng định kỳ tương đương 20% phí đăng ký hằng tháng của thương nhân.

Phải ghi lại tất cả khách hàng tiềm năng của Shopify Plus bằng cách điền biểu mẫu gửi đi khách hàng tiềm năng của Shopify Plus.

Bạn chỉ nhận được hoa hồng cho khách hàng tiềm năng mới của Shopify Plus. Khách hàng tiềm năng ban đầu phải do bạn gửi và thương nhân phải chưa liên hệ với đội ngũ Shopify Plus tại thời điểm gửi.

Định kỳ hằng tháng chừng nào thương nhân vẫn là khách hàng Shopify có trả phí và bạn vẫn là Đối tác đang hoạt động của Shopify.

Giới thiệu dành cho đơn vị liên kết

Các đơn vị liên kết của Shopify

Gói cửa hàng Lợi nhuận Điều khoản
2.1

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

Phí hoa hồng tương đương phí đăng ký của thương nhân trong hai tháng đầu, đã áp dụng các ưu đãi giảm giá/tín dụng.

Thanh toán hoa hồng trong hai tháng đầu tiên thương nhân mua gói đăng ký:

 • Khoản thanh toán hoa hồng đầu tiên bằng giá trị phí đăng ký của thương nhân trong tháng đầu tiên.
 • Khoản thanh toán hoa hồng lần thứ hai tương đương với giá trị phí gói đăng ký của thương nhân tháng thứ hai.

Nếu thương nhân rời Shopify trong tháng đầu tiên, sẽ không có khoản thanh toán thứ hai. Nếu thương nhân hạ cấp hoặc nâng cấp gói của họ trong tháng đầu tiên, tiền hoa hồng tháng thứ hai sẽ tương đương mức phí đăng ký hằng tháng mới.

Nếu thương nhân chọn gói đăng ký hằng năm, tiền hoa hồng của bạn sẽ được thanh toán trong hai tháng đầu tiên dựa trên giá trị gói đăng ký hằng tháng.

ứng dụng shopify

Lợi nhuận Điều khoản
3.1

80% tổng doanh thu từ giá bán một lần hoặc phí đăng ký định kỳ và toàn bộ các giao dịch mua hoặc nâng cấp ứng dụng được thực hiện trên Cửa hàng ứng dụng Shopify.

Nếu đăng ký gói doanh thu mới, bạn sẽ nhận được 100% tổng doanh thu từ giá bán một lần hoặc phí đăng ký định kỳ và tất cả các giao dịch mua hoặc nâng cấp ứng dụng đã thực hiện qua Cửa hàng ứng dụng Shopify trên 1.000.000 USD đầu tiên. Nếu doanh thu trên 1.000.000 USD, bạn sẽ nhận được 85% tổng doanh thu.

Tất cả ứng dụng phải tuân thủ Thỏa thuận Chương trình đối tác của Shopify.

Chỉ Đối tác quản lý Ứng dụng đủ điều kiện cho thu nhập từ việc bán Ứng dụng.

Nếu muốn đăng ký gói doanh thu mới, bạn phải đăng ký bán hàng trên cửa hàng ứng dụng và báo cáo tất cả Tài khoản nhà phát triển liên kết.

Chủ đề trong Shopify

Lợi nhuận Điều khoản
4.1

100% tổng doanh thu từ các chủ đề được bán qua Cửa hàng chủ đề Shopify với 1.000.000 USD đầu tiên. Nếu doanh thu trên 1.000.000 USD, bạn sẽ nhận được 85% tổng doanh thu.

Tất cả chủ đề phải tuân thủ Thỏa thuận Chương trình đối tác của Shopify.

Chỉ Đối tác quản lý chủ đề mới đủ điều kiện nhận thu nhập từ việc bán chủ đề.

Khuyến mãi

Hoạt động Địa điểm của đối tác Địa điểm của thương nhân Lợi nhuận Điều khoản
5.5 Tiền thưởng giới thiệu Điểm bán hàng chuyên nghiệp Tất cả

Úc

Bỉ

Canada

Đức

Ireland

Hà Lan

New Zealand

Vương quốc Anh

Hoa Kỳ

500 USD tiền hoa hồng cho mỗi Thương nhân sử dụng Điểm bán hàng chuyên nghiệp (POS Pro) mới do Đối tác giới thiệu khi khách hàng tiềm năng đáp ứng các Điều khoản nêu trong hoạt động này.

Ưu đãi bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2020. Shopify có quyền kết thúc ưu đãi này bất cứ lúc nào. Không áp dụng ưu đãi nếu thương nhân được giới thiệu đang dùng gói Shopify Plus.

Bạn sẽ nhận được tiền hoa hồng cho mỗi Thương nhân sử dụng Shopify POS Pro do bạn giới thiệu bằng cách gửi thông tin khách hàng tiềm năng qua Biểu mẫu khách hàng tiềm năng dành cho đối tác trên Shopify POS khi Thương nhân đó:

 1. thanh toán cho ít nhất 2 tháng POS Pro liên tiếp
 2. mới sử dụng Shopify POS Pro
 3. có ít nhất mười (10) ngày giao dịch qua Shopify POS Pro mỗi tháng, trong ít nhất hai tháng
 4. vận hành một địa điểm thực tế
 5. đã biết tới Shopify nhờ bạn tích cực quảng bá Shopify POS Pro
 6. không được bất cứ bên nào khác, kể cả Shopify, giới thiệu dùng Shopify.
 7. đã được kích hoạt tối đa ba mươi (30) ngày trước khi gửi khách hàng tiềm năng hoặc được kích hoạt trong vòng sáu (6) tháng kể từ ngày gửi khách hàng tiềm năng, tùy từng trường hợp

Ngoài các yêu cầu về hoa hồng mô tả bên trên, bạn cũng có thể phải:

 • giới thiệu Thương nhân cho đội ngũ bán hàng của chúng tôi (giả định có mong muốn hỗ trợ bán hàng),
 • cung cấp dịch vụ liên quan đến việc Thương nhân chuyển sang Shopify POS Pro và/hoặc
 • tham gia vào bất kỳ hoạt động nào khác hỗ trợ đội ngũ bán hàng của Shopify và/hoặc hoạt động ra mắt Thương nhân được giới thiệu trên Shopify POS Pro.

Nếu bạn giới thiệu một thương nhân đủ điều kiện và mới sử dụng Shopify thì ngoài tiền thưởng giới thiệu POS Pro này, bạn sẽ nhận được mọi khoản thanh toán giới thiệu thương nhân mới đang áp dụng.

Trung tâm chuyên gia

Lợi nhuận Điều khoản
6.1

90% tổng doanh thu do chuyên gia mang lại liên quan đến từng công việc xuất phát từ Trung tâm chuyên gia.

Chuyên gia được hưởng toàn bộ số tiền thu được từ thương nhân qua Trung tâm chuyên gia, ít hơn 10% Shopify sẽ giữ lại cùng với các khoản thuế hiện hành áp dụng cho phí Shopify.

Thuế thu nhập

Trong một số trường hợp, Shopify tính thuế đối với phí Shopify hoặc thanh toán thuế đối với hoa hồng giới thiệu của bạn. Các khoản thuế này khác nhau dựa tùy theo địa điểm của bạn, loại hoạt động của Đối tác và thông tin thuế bạn cung cấp trong phần cài đặt tài khoản Đối tác.

Tất cả các khoản thuế Shopify đã tính hoặc đã thanh toán cho bạn đều được ghi lại trong hóa đơn. Để tìm hiểu cách xem hóa đơn phí và hoa hồng của bạn, tham khảo Getting paid (Nhận thanh toán).

Thuế áp dụng cho phí Shopify

Trong một số trường hợp, Shopify sẽ tính thuế đối với phí hoa hồng và các phí hiện hành khác của giao dịch bán ứng dụng, chủ đề hoặc dịch vụ trên nền tảng Shopify. Mọi khoản thuế hiện hành sẽ được khấu trừ vào khoản thanh toán của bạn và thể hiện trên hóa đơn phí Shopify.

Áp dụng thuế cho phí Shopify trong các trường hợp sau:

Canada

Nếu thông tin liên hệ tài khoản Đối tác của bạn khai báo địa chỉ tại Canada, Shopify sẽ thu của bạn khoản thuế đối với phí Shopify. Shopify thu theo mức thuế bán hàng hiện hành tại tỉnh hoặc vùng lãnh thổ của bạn.

Hoa Kỳ

Nếu thông tin liên hệ tài khoản Đối tác của bạn khai báo địa chỉ ở Hoa Kỳ và địa chỉ đó ở một tiểu bang thu thuế các giao dịch bán hàng đã thực hiện bằng cách lập hóa đơn cho đại lý, Shopify sẽ thu của bạn khoản thuế đối với phí Shopify. Shopify áp dụng thuế bán hàng hiện hành ở tiểu bang của bạn.

Các khoản thuế đối với hoa hồng giới thiệu

Nếu bạn cung cấp mã số tài khoản doanh nghiệp Canada (BN) trong thông tin thuế của tài khoản Đối tác, Shopify bổ sung thêm 13% Ontario HST cho khoản quyết toán hoa hồng giới thiệu. Thuế này được thêm vào khoản quyết toán của bạn và được thể hiện trên hóa đơn hoa hồng giới thiệu. Bạn chịu trách nhiệm chuyển các khoản thuế này cho cơ quan chính phủ tương ứng.

Phí vận hành theo quy định

Tại một số quốc gia hoặc vùng, Thuế Dịch vụ kỹ thuật số (DST) được áp dụng cho sản phẩm và dịch vụ được bán dưới dạng kỹ thuật số. DST được tính theo tỷ lệ phần trăm doanh thu từ việc bán dịch vụ kỹ thuật số. Mức DST khác nhau tùy thuộc vào quốc gia hoặc vùng có trụ sở của thương nhân.

Kể từ ngày 5 tháng 1 năm 2022, Shopify sẽ thu Phí vận hành theo quy định đối với việc bán ứng dụng chung và chủ đề tại các quốc gia hoặc vùng bị ảnh hưởng để tính DST. Áp dụng các khoản Phí vận hành theo quy định sau đây khi địa chỉ doanh nghiệp của thương nhân ở một trong những quốc gia hoặc vùng được nêu:

Mức DST theo quốc gia hoặc vùng
Quốc gia hoặc vùng Mức DST
Vương quốc Anh 2%
Ý 3%
Thổ Nhĩ Kỳ 5%
Ấn Độ 2%
Tây Ban Nha 3%

Bạn có thể xem Phí vận hành theo quy định áp dụng cho giao dịch bán ứng dụng và chủ đề trong Trang quản lý của đối tác hoặc trong CSV tiền thanh toán cho Đối tác. Tìm hiểu cách xem các khoản thanh toán hoặc cách xuất các khoản thanh toán vào tệp CSV, tham khảo Theo dõi thu nhập của Đối tác.

Từ vựng

Thuật ngữ Định nghĩa
Đối tác đang hoạt động của Shopify

Với vai trò Đối tác của Shopify, bạn có thể kiếm tiền hoa hồng định kỳ từ việc giới thiệu và nâng cấp Plus. Để tiếp tục nhận tiền hoa hồng định kỳ cho những lần giới thiệu và nâng cấp trước đó, bạn phải hoàn tất một trong những hoạt động sau ít nhất một lần trong vòng 12 tháng:

 • Hoa hồng giới thiệu cửa hàng thử nghiệm (được tính khi thương nhân thanh toán phí đăng ký tháng đầu tiên)
 • Giới thiệu dành cho đơn vị liên kết (được tính khi thương nhân thanh toán phí gói đăng ký tháng đầu tiên)
 • Giới thiệu Thương nhân mới hoặc Thương nhân hiện tại với Shopify Plus

Tính đến cuối khoảng thời gian 12 tháng (kể từ ngày thương nhân chuyển sang gói phù hợp), nếu bạn chưa hoàn tất một trong những hoạt động sau, tất cả các khoản thanh toán hoa hồng định kỳ sẽ đặt lại về 0. Bạn phải thực hiện ít nhất một trong các hoạt động nêu trên trong 12 tháng liên tiếp để tiếp tục nhận được các khoản thanh toán hoa hồng định kỳ. Bạn có thể xem ngày cần hoàn tất một hoạt động khác trên trang Giới thiệu thuộc Trang quản lý của đối tác. Yêu cầu hoạt động đang diễn ra có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2017.

Yêu cầu hoạt động Đối tác không áp dụng cho các khoản thu nhập hiện tại khác, ví dụ như thu nhập từ doanh số bán Ứng dụng hoặc bán Chủ đề.

Giới thiệu dành cho đơn vị liên kết

Sau khi được duyệt tham gia Chương trình liên kết Shopify, bạn sẽ nhận được liên kết dành cho đơn vị liên kết để chia sẻ với các thương nhân tiềm năng. Liên kết này có chứa mã điều khiển tham chiếu duy nhất để bạn có thể theo dõi từng thương nhân mới. Một liên kết dành cho đơn vị liên kết đúng tiêu chuẩn có dạng như sau:https://www.shopify.com/?ref=[YOUR_UNIQUE_REF_HANDLE]

Khi thương nhân đăng ký Shopify bằng liên kết dành cho đơn vị liên kết, bạn sẽ nhận được hoa hồng giới thiệu. Hoa hồng được trả sau khi thương nhân thanh toán phí đăng ký hằng tháng lần đầu tiên (thông thường sau 14 ngày dùng thử miễn phí).

Giới thiệu cửa hàng thử nghiệm

Là Đối tác của Shopify, bạn có thể tạo cửa hàng thử nghiệm với số lượng không giới hạn. Cửa hàng thử nghiệm là phiên bản miễn phí của cửa hàng Shopify có thể dùng để thiết lập, tạo chủ đề hoặc phát triển cửa hàng cho khách hàng của bạn. Bạn có thể kiếm được khoản hoa hồng định kỳ nhờ thiết lập cửa hàng thử nghiệm và bàn giao cho khách hàng.

Lưu ý: Với vai trò là Đối tác của Shopify, bạn chỉ kiếm được hoa hồng dựa trên phí đăng ký Shopify Plus dành cho cửa hàng chính (nơi tập trung các khoản thanh toán), không dành cho bản sao của cửa hàng này.

Phí xử lý Hoạt động thanh toán ứng dụng phải chịu phí xử lý 2,9%. Kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2021, bắt đầu tính phí xử lý và thuế trên từng mục hàng. Tất cả các khoản phí xử lý sẽ được ghi trên trang thanh toán.
Hoa hồng giới thiệu Shopify thanh toán cho bạn hoa hồng đối với các hoạt động giới thiệu, bao gồm giới thiệu đơn vị liên kết, giới thiệu Shopify Plus và giới thiệu cửa hàng thử nghiệm. Toàn bộ hoa hồng giới thiệu được ghi lại trong hóa đơn hoa hồng giới thiệu.
Phí Shopify Phí hoa hồng thể hiện sự chia sẻ doanh số ứng dụng, chủ đề hoặc dịch vụ của Shopify. Ví dụ: Nếu bạn bán một chủ đề và được hưởng 70% giá bán, Shopify sẽ thu của bạn một khoản phí Shopify bằng 30% tổng doanh số bán chủ đề và trả số tiền còn lại 70% cho bạn. Tất cả phí Shopify được ghi lại trong hóa đơn phí Shopify.
Nâng cấp cửa hàng

Nâng cấp của cửa hàng xảy ra khi thương nhân Shopify hiện tại nâng cấp lên gói cửa hàng có phí đăng ký cao hơn. Quá trình nâng cấp có thể do Đối tác ban đầu giới thiệu thương nhân, một Đối tác không phải người từng giới thiệu thương nhân hoặc đội ngũ bán hàng của Shopify thực hiện và hoàn tất. Chỉ có Đối tác ban đầu đã giới thiệu thương nhân qua cửa hàng thử nghiệm nhận được hoa hồng dựa trên gói nâng cấp.

Nếu thương nhân đang nâng cấp lên Shopify Plus, bạn phải điền vào biểu mẫu gửi khách hàng tiềm năng của Shopify Plus để tiếp tục nhận khoản hoa hồng định kỳ. Bạn chỉ nhận được hoa hồng cho khách hàng tiềm năng mới của Shopify Plus. Khách hàng tiềm năng ban đầu phải do bạn gửi và thương nhân phải chưa liên hệ với đội ngũ Shopify Plus tại thời điểm gửi.