Thu nhập cho Đối tác của Shopify

Với vai trò Đối tác của Shopify, bạn kiếm được tiền dựa trên đóng góp của mình vào hệ sinh thái Shopify (các hoạt động của bạn) và Chương trình đối tác bạn tham gia. Thu nhập có thể thay đổi dựa trên vị trí của bạn và vị trí của thương nhân mà bạn hợp tác. Thu nhập của bạn có thể phải chịu thuế tùy theo địa điểm của bạn và quy định hiện hành về thuế.

Bảng dưới đây phân tích chi tiết các điều kiện và điều khoản quyết toán dựa trên hoạt động của bạn.

Để tìm hiểu thêm về các hình thức Đối tác của Shopify, xem tài nguyên sau:

Lưu ý: Thu nhập từ Chương trình đối tác đôi khi còn được gọi là chia sẻ doanh thu.

Tất cả các khoản thu nhập từ việc giới thiệu được tính theo phí do thương nhân thanh toán cho Shopify, sau khi trừ đi mọi ưu đãi giảm giá hoặc tín dụng. Điều này có nghĩa là cửa hàng không có phí đăng ký liên kết (như các cửa hàng mở rộng Plus) sẽ không được tính vào thu nhập từ việc giới thiệu của bạn. Tìm hiểu thêm >

Giới thiệu cửa hàng thử nghiệm

Đối tác của Shopify

Gói cửa hàng Lợi nhuận Điều khoản
1.1

Shopify Lite

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

Hoa hồng định kỳ tương đương 20% phí đăng ký hàng tháng của thương nhân. Định kỳ hàng tháng chừng nào thương nhân vẫn là khách hàng Shopify có trả phí và bạn vẫn là Đối tác đang hoạt động của Shopify.
1.2

Shopify Plus

Hoa hồng định kỳ tương đương với 10% phí gói đăng ký hàng tháng của thương nhân.

Bạn có thể xây dựng cửa hàng thử nghiệm cho thương nhân trong ưu đãi Shopify Plus. Tham khảo Giới thiệu Shopify Plus để biết điều khoản chi tiết.

Đối tác Shopify Plus

Lưu ý: Đối tác Ứng dụng được chứng nhận của Plus và Đối tác tích hợp của Shopify Plus không đủ điều kiện tham gia gói thu nhập Đối tác của Shopify Plus.

Gói cửa hàng Lợi nhuận Điều khoản
1.3

Shopify Lite

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

Hoa hồng định kỳ tương đương 20% phí đăng ký hàng tháng của thương nhân. Định kỳ hàng tháng chừng nào thương nhân vẫn là khách hàng Shopify có trả phí và bạn vẫn là Đối tác đang hoạt động của Shopify.
1.4

Shopify Plus

Hoa hồng định kỳ tương đương 20% phí đăng ký hàng tháng của thương nhân. Bạn có thể xây dựng cửa hàng thử nghiệm cho thương nhân trong ưu đãi Shopify Plus. Tham khảo Giới thiệu Shopify Plus để biết điều khoản chi tiết.

Giới thiệu Shopify Plus

Đối tác của Shopify

Gói cửa hàng Lợi nhuận Điều khoản
1.5

Shopify Plus

Hoa hồng định kỳ tương đương với 10% phí gói đăng ký hàng tháng của thương nhân.

Phải ghi lại tất cả khách hàng tiềm năng của Shopify Plus bằng cách điền biểu mẫu gửi đi khách hàng tiềm năng của Shopify Plus.

Bạn chỉ nhận được hoa hồng cho khách hàng tiềm năng mới của Shopify Plus. Khách hàng tiềm năng ban đầu phải do bạn gửi và thương nhân phải chưa liên hệ với đội ngũ Shopify Plus tại thời điểm gửi.

Định kỳ thanh toán tiền hoa hồng hàng tháng, chừng nào thương nhân vẫn là khách hàng có trả phí của Shopify và bạn vẫn là Đối tác đang hoạt động của Shopify.

Đơn vị liên kết của Shopify không đủ điều kiện cho loại giới thiệu này.

Đối tác Shopify Plus

Lưu ý: Đối tác Ứng dụng được chứng nhận của Plus và Đối tác tích hợp của Shopify Plus không đủ điều kiện tham gia gói thu nhập Đối tác của Shopify Plus.

Gói cửa hàng Lợi nhuận Điều khoản
1.6

Shopify Plus

Hoa hồng định kỳ tương đương 20% phí đăng ký hàng tháng của thương nhân.

Phải ghi lại tất cả khách hàng tiềm năng của Shopify Plus bằng cách điền biểu mẫu gửi đi khách hàng tiềm năng của Shopify Plus.

Bạn chỉ nhận được hoa hồng cho khách hàng tiềm năng mới của Shopify Plus. Khách hàng tiềm năng ban đầu phải do bạn gửi và thương nhân phải chưa liên hệ với đội ngũ Shopify Plus tại thời điểm gửi.

Định kỳ hàng tháng chừng nào thương nhân vẫn là khách hàng Shopify có trả phí và bạn vẫn là Đối tác đang hoạt động của Shopify.

Giới thiệu dành cho đơn vị liên kết

Các đơn vị liên kết của Shopify

Gói cửa hàng Lợi nhuận Điều khoản
2.1

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

Phí hoa hồng tương đương phí đăng ký của thương nhân trong hai tháng đầu, đã áp dụng các ưu đãi giảm giá/tín dụng.

Thanh toán hoa hồng trong hai tháng đầu tiên thương nhân mua gói đăng ký:

 • Khoản thanh toán hoa hồng đầu tiên bằng giá trị phí đăng ký của thương nhân trong tháng đầu tiên.
 • Khoản thanh toán hoa hồng lần thứ hai tương đương với giá trị phí gói đăng ký của thương nhân tháng thứ hai.

Nếu thương nhân rời Shopify trong tháng đầu tiên, sẽ không có khoản thanh toán thứ hai. Nếu thương nhân hạ cấp hoặc nâng cấp gói của họ trong tháng đầu tiên, tiền hoa hồng tháng thứ hai sẽ tương đương mức phí đăng ký hàng tháng mới.

Nếu thương nhân chọn gói đăng ký hàng năm, tiền hoa hồng của bạn sẽ được thanh toán trong hai tháng đầu tiên dựa trên giá trị gói đăng ký hàng tháng.

ứng dụng shopify

Lợi nhuận Điều khoản
3.1 80% tổng doanh thu từ giá bán một lần hoặc phí đăng ký định kỳ và toàn bộ các giao dịch mua hoặc nâng cấp ứng dụng được thực hiện trên Cửa hàng ứng dụng Shopify.

Tất cả ứng dụng phải tuân thủ Thỏa thuận Chương trình đối tác của Shopify.

Chỉ Đối tác quản lý Ứng dụng đủ điều kiện cho thu nhập từ việc bán Ứng dụng.

Chủ đề trong Shopify

Lợi nhuận Điều khoản
4.1 Tùy chọn 1: 70% mỗi giao dịch bán chủ đề.

Nếu chọn tùy chọn này, Đối tác sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm sửa lỗi và trả lời câu hỏi về Chủ đề của thương nhân. Cũng có thể bán Chủ đề này qua kênh cá nhân (ví dụ như trang web của công ty) nhưng không phải trên các thị trường mở.

Chỉ Đối tác quản lý Chủ đề đủ điều kiện nhận thu nhập từ việc bán Chủ đề.

4.2 Tùy chọn 2: 50% mỗi lần bán chủ đề.

Nếu chọn tùy chọn này, Đối tác sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm sửa lỗi nhưng Shopify sẽ giúp trả lời mọi câu hỏi yêu cầu hỗ trợ về Chủ đề. Không được bán Chủ đề qua các kênh khác.

Chỉ Đối tác quản lý Chủ đề đủ điều kiện nhận thu nhập từ việc bán Chủ đề.

Khuyến mãi

Hoạt động Địa điểm của đối tác Địa điểm của thương nhân Lợi nhuận Điều khoản
5.4 Tiền thưởng giới thiệu điểm bán hàng Tất cả

Canada

Hoa Kỳ

Vương quốc Anh

Ireland

Khoản hoa hồng 500 USD dành cho thương nhân nào giới thiệu Đối tác để mở được Điểm bán hàng mới (POS) khi khách hàng tiềm năng đáp ứng các điều khoản nêu trong hoạt động này.

Khuyến mãi bắt đầu vào ngày 1 tháng 9 năm 2019. Shopify có quyền kết thúc ưu đãi này bất cứ lúc nào.

Bạn được thanh toán tiền hoa hồng cho mỗi thương nhân Shopify POS mà mình giới thiệu bằng cách đăng ký khách hàng tiềm năng qua Biểu mẫu khách hàng tiềm năng POS của đối tác khi Thương nhân đó:

 1. sử dụng Shopify Payments,
 2. vận hành một địa điểm thực tế,
 3. đặt hàng trang thiết bị POS và
 4. có 5 ngày liên tiếp giao dịch qua Shopify POS.

Ngoài các yêu cầu về hoa hồng mô tả bên trên, bạn cũng có thể phải:

 • giới thiệu Thương nhân cho đội ngũ bán hàng của chúng tôi (giả định có mong muốn hỗ trợ bán hàng),
 • cung cấp dịch vụ liên quan đến việc Thương nhân chuyển sang Shopify POS và/hoặc
 • tham gia vào bất kỳ hoạt động nào khác hỗ trợ đội ngũ bán hàng và/hoặc hoạt động ra mắt Thương nhân được giới thiệu trên Shopify POS.

Nếu bạn giới thiệu một Thương nhân mới trên Shopify và Shopify POS, bạn đủ điều kiện để nhận Tiền thưởng giới thiệu POS bên cạnh khoản tiền giới thiệu thông thường.

Trung tâm chuyên gia

Lợi nhuận Điều khoản
6.1

90% tổng doanh thu do chuyên gia mang lại liên quan đến từng công việc xuất phát từ Trung tâm chuyên gia.

Chuyên gia được hưởng toàn bộ số tiền thu được từ thương nhân qua Trung tâm chuyên gia, ít hơn 10% Shopify sẽ giữ lại cùng với các khoản thuế hiện hành áp dụng cho phí Shopify.

Thuế thu nhập

Trong một số trường hợp, Shopify tính thuế đối với phí Shopify hoặc thanh toán thuế đối với hoa hồng giới thiệu của bạn. Các khoản thuế này khác nhau dựa tùy theo địa điểm của bạn, loại hoạt động của Đối tác và thông tin thuế bạn cung cấp trong phần cài đặt tài khoản Đối tác.

Tất cả các khoản thuế Shopify đã tính hoặc đã thanh toán cho bạn đều được ghi lại trong hóa đơn. Để tìm hiểu cách xem hóa đơn phí và hoa hồng của bạn, tham khảo Getting paid (Nhận thanh toán).

Lưu ý: Các nghĩa vụ thuế của bạn khác nhau tùy theo loại dịch vụ cung cấp và nơi đăng ký doanh nghiệp. Bạn nên thảo luận các vấn đề về thuế liên quan đến doanh nghiệp với chuyên gia thuế địa phương.

Thuế áp dụng cho phí Shopify

Trong một số trường hợp, Shopify áp dụng thuế đối vớiphí hoa hồng trong các giao dịch bán ứng dụng, chủ đề hoặc dịch vụ trên nền tảng Shopify. Mọi khoản thuế hiện hành được khấu trừ vào khoản quyết toán của bạn và thể hiện trên hóa đơn phí Shopify.

Áp dụng thuế cho phí Shopify trong các trường hợp sau:

Canada

Nếu thông tin liên hệ tài khoản Đối tác của bạn khai báo địa chỉ tại Canada, Shopify sẽ thu của bạn khoản thuế đối với phí Shopify. Shopify thu theo mức thuế bán hàng hiện hành tại tỉnh hoặc vùng lãnh thổ của bạn.

Hoa Kỳ

Nếu thông tin liên hệ tài khoản Đối tác của bạn khai báo địa chỉ ở Hoa Kỳ và địa chỉ đó ở một tiểu bang thu thuế các giao dịch bán hàng đã thực hiện bằng cách lập hóa đơn cho đại lý, Shopify sẽ thu của bạn khoản thuế đối với phí Shopify. Shopify áp dụng thuế bán hàng hiện hành ở tiểu bang của bạn.

Các khoản thuế đối với hoa hồng giới thiệu

Nếu bạn cung cấp mã số tài khoản doanh nghiệp Canada (BN) trong thông tin thuế của tài khoản Đối tác, Shopify bổ sung thêm 13% Ontario HST cho khoản quyết toán hoa hồng giới thiệu. Thuế này được thêm vào khoản quyết toán của bạn và được thể hiện trên hóa đơn hoa hồng giới thiệu. Bạn chịu trách nhiệm chuyển các khoản thuế này cho cơ quan chính phủ tương ứng.

Lưu ý: Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thu nhập của Chương trình đối tác, liên hệ Bộ phận Hỗ trợ Đối tác của Shopify.

Từ vựng

Thuật ngữ Định nghĩa
Đối tác đang hoạt động của Shopify

Với vai trò Đối tác của Shopify, bạn có thể kiếm tiền hoa hồng định kỳ từ việc giới thiệu và nâng cấp Plus. Để tiếp tục nhận tiền hoa hồng định kỳ cho những lần giới thiệu và nâng cấp trước đó, bạn phải hoàn tất một trong những hoạt động sau ít nhất một lần trong vòng 12 tháng:

 • Hoa hồng giới thiệu cửa hàng thử nghiệm (được tính khi thương nhân thanh toán phí đăng ký tháng đầu tiên)
 • Giới thiệu dành cho đơn vị liên kết (được tính khi thương nhân thanh toán phí gói đăng ký tháng đầu tiên)
 • Giới thiệu Thương nhân mới hoặc Thương nhân hiện tại với Shopify Plus

Tính đến cuối khoảng thời gian 12 tháng (kể từ ngày thương nhân chuyển sang gói phù hợp), nếu bạn chưa hoàn tất một trong những hoạt động sau, tất cả các khoản thanh toán hoa hồng định kỳ sẽ đặt lại về 0. Bạn phải thực hiện ít nhất một trong các hoạt động nêu trên trong 12 tháng liên tiếp để tiếp tục nhận được các khoản thanh toán hoa hồng định kỳ. Bạn có thể xem ngày cần hoàn tất một hoạt động khác trên trang Giới thiệu của Trang quản lý dành cho đối tác. Yêu cầu hoạt động đang diễn ra có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2017.

Yêu cầu hoạt động Đối tác không áp dụng cho các khoản thu nhập hiện tại khác, ví dụ như thu nhập từ doanh số bán Ứng dụng hoặc bán Chủ đề.

Giới thiệu dành cho đơn vị liên kết

Sau khi được duyệt tham gia Chương trình liên kết Shopify, bạn sẽ nhận được liên kết dành cho công ty liên kết để chia sẻ với các thương nhân tiềm năng. Liên kết này có chứa mã điều khiển tham chiếu duy nhất để bạn có thể theo dõi từng thương nhân mới. Một liên kết dành cho công ty liên kết đúng tiêu chuẩn có dạng như sau:https://www.shopify.com/?ref=[YOUR_UNIQUE_REF_HANDLE]

Khi thương nhân đăng ký Shopify bằng liên kết dành cho công ty liên kết của bạn, bạn sẽ nhận được hoa hồng giới thiệu. Hoa hồng được trả sau khi thương nhân thanh toán phí đăng ký hàng tháng lần đầu tiên (thông thường sau 14 ngày dùng thử miễn phí).

Giới thiệu cửa hàng thử nghiệm

Là Đối tác của Shopify, bạn có thể tạo cửa hàng thử nghiệm với số lượng không giới hạn. Cửa hàng thử nghiệm là phiên bản miễn phí của cửa hàng Shopify có thể dùng để thiết lập, tạo chủ đề hoặc phát triển cửa hàng cho khách hàng của bạn. Bạn có thể kiếm được khoản hoa hồng định kỳ nhờ thiết lập cửa hàng thử nghiệm và bàn giao cho khách hàng.

Lưu ý: Với vai trò là Đối tác của Shopify, bạn chỉ kiếm được hoa hồng dựa trên phí đăng ký Shopify Plus dành cho cửa hàng chính (nơi tập trung các khoản thanh toán), không dành cho bản sao của cửa hàng này.

Hoa hồng giới thiệu Shopify thanh toán cho bạn hoa hồng đối với các hoạt động giới thiệu, bao gồm giới thiệu đơn vị liên kết, giới thiệu Shopify Plus và giới thiệu cửa hàng thử nghiệm. Toàn bộ hoa hồng giới thiệu được ghi lại trong hóa đơn hoa hồng giới thiệu.
Phí Shopify Phí hoa hồng thể hiện sự chia sẻ doanh số ứng dụng, chủ đề hoặc dịch vụ của Shopify. Ví dụ: Nếu bạn bán một chủ đề và được hưởng 70% giá bán, Shopify sẽ thu của bạn một khoản phí Shopify bằng 30% tổng doanh số bán chủ đề và trả số tiền còn lại 70% cho bạn. Tất cả phí Shopify được ghi lại trong hóa đơn phí Shopify.
Nâng cấp cửa hàng

Nâng cấp của cửa hàng xảy ra khi thương nhân Shopify hiện tại nâng cấp lên gói cửa hàng có phí đăng ký cao hơn. Quá trình nâng cấp có thể do Đối tác ban đầu giới thiệu thương nhân, một Đối tác không phải người từng giới thiệu thương nhân hoặc đội ngũ bán hàng của Shopify thực hiện và hoàn tất. Chỉ có Đối tác ban đầu đã giới thiệu thương nhân qua cửa hàng thử nghiệm nhận được hoa hồng dựa trên gói nâng cấp.

Nếu thương nhân đang nâng cấp lên Shopify Plus, bạn phải điền vào biểu mẫu gửi khách hàng tiềm năng của Shopify Plus để tiếp tục nhận khoản hoa hồng định kỳ. Bạn chỉ nhận được hoa hồng cho khách hàng tiềm năng mới của Shopify Plus. Khách hàng tiềm năng ban đầu phải do bạn gửi và thương nhân phải chưa liên hệ với đội ngũ Shopify Plus tại thời điểm gửi.