Tìm hiểu Tài khoản nhà phát triển liên kết

Đối tác có thể đăng ký gói chia sẻ doanh thu đã giảm của Shopify. Báo cáo tất cả Tài khoản Nhà phát triển liên kết là một bước trong quy trình đăng ký.

Dưới đây là một số điều khoản hướng dẫn giúp bạn báo cáo Tài khoản nhà phát triển liên kết.

Tài khoản nhà phát triển liên kết là mọi Tài khoản đối tác mà Nhà phát triển ứng dụng hoặc Nhà phát triển liên kết đã đăng ký qua trang chương trình dành cho Nhà phát triển của Shopify. Quy định này bao gồm tất cả tài khoản, dù ứng dụng có hoạt động hay không, như tài khoản nhân viên, tài khoản thử nghiệm, hoặc tài khoản có ứng dụng chưa được phát hành, tùy chỉnh hoặc nháp.

Nhà phát triển liên kết là cá nhân hoặc công ty đáp ứng bất kỳ điều kiện nào sau đây:

 • quản lý một Nhà phát triển ứng dụng
 • chịu sự quản lý của một Nhà phát triển ứng dụng
 • Chịu sự quản lý chung của cá nhân hoặc tổ chức khác cùng một Nhà phát triển ứng dụng
 • Được Shopify chỉ định là Nhà phát triển liên kết

Quyền quản lý là khi một cá nhân hoặc công ty sở hữu tài khoản cá nhân hoặc công ty khác từ 50% trở lên.

Các loại Tài khoản Nhà phát triển liên kết phổ biến bao gồm Tài khoản đối tác của công ty mẹ, công ty con và các công ty thuộc sở hữu hoặc chịu sự quản lý của cùng một cá nhân hoặc tổ chức ngay cả khi cá nhân hoặc tổ chức đó không phải Nhà phát triển ứng dụng, chẳng hạn như công ty chủ quản hoặc đầu tư mạo hiểm. Ngoài ra, nếu Nhà phát triển ứng dụng có nhiều ứng dụng liên kết với nhiều Tài khoản đối tác thì những Tài khoản đối tác đó là Tài khoản Nhà phát triển liên kết.

Một số ví dụ về các trường hợp có thể khiến đối tác có Tài khoản nhà phát triển liên kết:

 • công ty phát triển ứng dụng mua lại công ty phát triển ứng dụng khác
 • công ty chủ quản sở hữu công ty phát triển ứng dụng hiện có và mua lại công ty phát triển ứng dụng khác
 • công ty đầu tư mạo hiểm sở hữu phần lớn cổ phần trong nhiều công ty phát triển ứng dụng

Báo cáo Tài khoản nhà phát triển liên kết

Bạn có thể báo cáo Tài khoản Nhà phát triển liên kết bằng cách vào trang đăng ký trên Trang quản lý của đối tác. Trên trang đăng ký, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp những thông tin sau để truy cập gói chia sẻ doanh thu đã giảm:

 • tài khoản của bạn thuộc sở hữu của cá nhân hay tổ chức
 • bạn có Tài khoản nhà phát triển liên kết nào hay không
 • thông tin thanh toán cho 19 USD phí đăng ký Shopify App Store, nếu có

Nếu bạn cần báo cáo Tài khoản nhà phát triển liên kết, hãy đảm bảo bạn có những thông tin sau trước khi bắt đầu:

 • ID đối tác của từng Tài khoản nhà phát triển liên kết mà bạn có thể tìm thấy trong Trang quản lý của đối tác trên trang Cài đặt trong mục Thông tin tài khoản
 • địa chỉ email doanh nghiệp của từng tài khoản liên kết
 • tên doanh nghiệp của từng tài khoản liên kết
 • mô tả ngắn gọn về sự liên quan của tài khoản

Tất cả Tài khoản đối tác tạo trước lúc 10:00 giờ sáng theo giờ PST (1:00 giờ chiều theo giờ EST) ngày 1 tháng 8 năm 2021 đều được miễn Phí đăng ký Shopify App Store.