Tạo chủ đề trên Shopify

Chủ đề là lớp hoặc mẫu trình bày xác định giao diện của cửa hàng trực tuyến. Chủ đề gồm kiểu thiết kế và bố cục, hai yếu tố này cùng xác định trải nghiệm của khách hàng. Các chủ đề của Shopify được thiết kế bằng HTML, CSS, JavaScript và một ngôn ngữ mẫu có tên Liquid. Để tìm hiểu cách tạo chủ đề Shopify, tham khảo Xây dựng chủ đề.

Để bán chủ đề trong Cửa hàng chủ đề Shopify, bạn cần trở thành Đối tác chủ đề. Để xem thông tin về cách trở thành Đối tác chủ đề, tham khảo nguyên tắc gửi đi và phê duyệtcủa chúng tôi.

Tất cả chủ đề trong Cửa hàng chủ đề Shopify phải đáp ứng một số yêu cầu về mã, thiết kế/trải nghiệm người dùng, nội dung và cửa hàng demo. Shopify cung cấp một bộ danh sách kiểm tra chỉ rõ những yêu cầu này. Để biết thêm thông tin, tham khảoYêu cầu chủ đề đối với Cửa hàng chủ đề của Shopify.