Tạo chủ đề trên Shopify

Chủ đề quyết định giao diện và chức năng của cửa hàng trực tuyến đối với thương nhân và khách hàng. Nếu bạn mới sử dụng chủ đề Shopify, hãy tham khảo tổng quan về chủ đề Shopify.

Để xây dựng chủ đề mới, bạn có thể xây dựng mới hoàn toàn hoặc dựa trên chủ đề tham khảo của chúng tôi, Dawn. Chủ đề được xây dựng bằng Liquid, ngôn ngữ mẫu chủ đề của Shopify, cùng với HTML, CSS, JavaScript và JSON.

Bạn có thể bán chủ đề của mình trên Cửa hàng chủ đề Shopify và tiếp cận hàng triệu thương nhân quốc tế. Bước đầu tiên là làm quen với các yêu cầu của Cửa hàng chủ đề. Danh mục này bao gồm mọi thứ từ yêu cầu về kỹ thuật và hiệu suất đến thiết kế chủ đề và trải nghiệm người dùng. Khi bạn đã sẵn sàng chia sẻ chủ đề của mình, hãy tìm hiểu về quy trình đánh giá chủ đề và cách gửi chủ đề đến Cửa hàng chủ đề Shopify.