Tạo chủ đề trên Shopify

Chủ đề là bộ sưu tập các tệp quy định bố cục và giao diện của cửa hàng. Các chủ đề của Shopify được xây dựng bằng HTML, CSS, JavaScript và một ngôn ngữ tạo mẫu cực kỳ hiệu quả có tên là Liquid. Để tìm hiểu cách tạo chủ đề Shopify, tham khảo Xây dựng chủ đề.

Để bán chủ đề trong Cửa hàng chủ đề Shopify, bạn cần trở thành Đối tác chủ đề. Để xem thông tin về cách trở thành Đối tác chủ đề, tham khảo nguyên tắc gửi đi và phê duyệtcủa chúng tôi.

Tất cả chủ đề trong Cửa hàng chủ đề Shopify phải đáp ứng một số yêu cầu về mã, nội dung và cửa hàng demo. Shopify cung cấp một bộ danh sách kiểm tra chỉ rõ những yêu cầu này. Để biết thêm thông tin, tham khảo Yêu cầu chủ đề đối với cửa hàng chủ đề của Shopify.