Chương trình ứng dụng được chứng nhận của Shopify Plus

Chương trình ứng dụng được chứng nhận Shopify Plus hỗ trợ các thương nhân Shopify lớn nhất bằng cách giúp họ tìm ra ứng dụng và giải pháp cần thiết để xây dựng và mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh. Chương trình dành riêng cho Đối tác của Shopify, đây là những người cung cấp chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hiệu suất, quyền riêng tư và dịch vụ hỗ trợ ở một mức độ nhất định, đáp ứng yêu cầu nâng cao của thương nhân dùng Shopify Plus.

Sau khi được Shopify xác thực, các thương nhân trên khắp thế giới có thể sử dụng ứng dụng đối tác nhờ Thư mục Đối tác Shopify PlusShopify App Store. Thư mục Đối tác Shopify Plus chuyên biệt này giúp thương nhân dùng Shopify Plus tìm hiểu và đánh giá dễ dàng hơn các đối tác ứng dụng đã từng được xem xét kỹ lưỡng để giải quyết những khó khăn thương mại đặc thù. Ngoài ra, Chương trình ứng dụng được chứng nhận của Shopify Plus mở ra kênh phân phối hiệu quả cho đối tác ứng dụng, đồng thời cung cấp cho thương nhân trải nghiệm tích hợp liền mạch.

Đối tác Ứng dụng được chứng nhận của Shopify Plus sẽ được hưởng một số lợi ích nằm trong chương trình như sau:

  • lợi ích của Built for Shopify khi tiêu chí đạt chứng nhận được
    thỏa mãn
  • công nhận là Đối tác Ứng dụng được chứng nhận của Shopify Plus
  • một hồ sơ trong thư mục ứng dụng Shopify Plus
  • có mặt trong Bộ sưu tập Plus Certified App trong App Store
  • quyền truy cập vào trình quản lý quan hệ hợp tác chiến lược
  • quyền truy cập vào dịch vụ hỗ trợ dành cho nhà phát triển
  • được tham gia vào quy trình hỗ trợ bán hàng nội bộ của Shopify
  • được tham gia vào quy trình hỗ trợ đối tác nội bộ của Shopify

Trên trang này

Trong mục này