Bắt đầu làm Đối tác của Shopify

Là Đối tác của Shopify, bạn có quyền truy cập vào nhiều loại tài nguyên và công cụ khác nhau để hỗ trợ bạn trên con đường dẫn đến thành công. Trong mục Tài nguyên đối tác trên Trang quản lý của đối tác, bạn sẽ thấy sách quảng cáo, tờ rơi và thông tin bạn có thể chia sẻ với khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại. Thêm vào đó, chúng tôi cung cấp một số biểu ngữ và logo sáng tạo trên Shopify để bạn sử dụng trên trang web, cũng như các gợi ý về cách xây dựng thương hiệu của bản thân với vai trò là Đối tác của Shopify.

Chúng tôi cũng gửi bản tin hằng tháng chứa tính năng mới phát hành của Shopify, mẹo về cách phát triển doanh nghiệp và các thông tin quan trọng khác. Nếu có bất cứ điều gì bạn cho rằng chúng tôi có thể cung cấp để giúp bạn bán được hàng, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Đối tác.

Trên trang này

Bước tiếp theo