Làm việc tại cửa hàng của khách hàng

Với vai trò Đối tác của Shopify, bạn có thể truy cập cửa hàng của khách hàng để thực hiện một số tác vụ nhất định. Ví dụ: Bạn có thể muốn truy cập cửa hàng của khách hàng để thay đổi chủ đề.

Để truy cập cửa hàng của khách hàng, bạn có thể sử dụng một trong các tài khoản sau:

  • Tài khoản cộng tác viên (được đề xuất): Bạn có thể sử dụng tài khoản cộng tác viên để truy cập trực tiếp vào cửa hàng của khách hàng qua Trang quản lý của đối tác hoặc ứng dụng Shopify. Tài khoản cộng tác viên chỉ cấp cho bạn quyền truy cập vào các mục của cửa hàng mà khách hàng muốn bạn xem và không tính vào giới hạn nhân viên của cửa hàng. Bất kỳ cửa hàng nào bạn có quyền truy cập bằng tài khoản cộng tác viên đều được dán nhãn là cửa hàng Được quản lý trong Trang quản lý của đối tác. Tìm hiểu cách gửi yêu cầu cộng tác viên cho thương nhân.
  • Tài khoản nhân viên: Nếu bạn cần làm điều gì đó không thể thực hiện bằng tài khoản cộng tác viên, bạn có thể yêu cầu thương nhân tạo tài khoản nhân viên để bạn sử dụng. Ví dụ: Bạn có thể cần truy cập trang quản trị Shopify trên thiết bị di động để kiểm tra ứng dụng.

Nghiêm cấm hỏi thương nhân mật khẩu hoặc sử dụng thông tin xác thực của thương nhân để truy cập cửa hàng.

Bạn có thể thao tác trên cửa hàng của thương nhân trong trang quản trị Shopify hoặc sử dụng các công cụ dành cho nhà phát triển như Shopify CLIcông cụ tích hợp GitHub của Shopify để thao tác trên cửa hàng bằng các công cụ phát triển cục bộ.

Trên trang này

Bước tiếp theo