Thuế áp dụng đối với doanh số của Đối tác

Là một doanh nghiệp, bạn chịu trách nhiệm thu và nộp các khoản thuế đối với giao dịch bán của mình cho cơ quan có thẩm quyền. Đây là hướng dẫn tổng quan về cách thức và trường hợp Shopify tính thuế đối với các giao dịch bán ứng dụng, bán chủ đề, bán dịch vụ và lượt giới thiệu, cũng như cách nộp các loại thuế này.

Thuế đối với giao dịch bán ứng dụng và chủ đề

Nếu bạn là Đối tác của Shopify và bán ứng dụng hoặc chủ đề trên nền tảng Shopify, vùng lãnh thổ của thương nhân mua ứng dụng hoặc chủ đề đó có thể yêu cầu bạn nộp thuế đối với giao dịch bán này. Shopify tính toán và nộp các khoản thuế này cho cơ quan thuế địa phương trong những trường hợp dưới đây:

  • Shopify có sự hiện diện doanh nghiệp tại vùng lãnh thổ của thương nhân.
  • Cơ quan thuế địa phương yêu cầu Shopify thu thuế với các ứng dụng và chủ đề.

Tùy thuộc vào khu vực pháp lý, có thể bạn sẽ phải điền một hoặc nhiều biểu mẫu lựa chọn kết hợp để cho phép Shopify thay mặt bạn nộp một số khoản thuế nhất định. Xem bảng Biểu mẫu lựa chọn kết hợp để biết thêm thông tin.

Để tìm hiểu thêm về vùng lãnh thổ có sự hiện diện doanh nghiệp của Shopify, tham khảo tài liệu thanh toán cho thương nhân.

Biểu mẫu lựa chọn kết hợp

Bảng này chứa danh sách biểu mẫu lựa chọn kết hợp mà có thể bạn cần điền. Biểu mẫu lựa chọn kết hợp cho biết Shopify sẽ thay mặt bạn thu và nộp một số loại thuế. Loại biểu mẫu bạn cần điền tùy thuộc vào khu vực pháp lý và nơi bạn đăng ký thuế. Bạn có thể cần điền nhiều loại biểu mẫu hoặc không cần điền biểu mẫu nào.

Danh sách này có thể không bao gồm tất cả biểu mẫu cần thiết. Bạn nên thảo luận các yêu cầu về chứng từ liên quan đến doanh nghiệp của mình với chuyên gia thuế địa phương.

Biểu mẫu lựa chọn kết hợp theo khu vực pháp lý
Khu vực pháp lý Biểu mẫu

Canada

Sở thuế Canada (CRA)

Nếu nộp thuế cho Cơ quan Thuế Canada (CRA), bạn cần điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu lựa chọn kết hợp. Bạn có thể tải xuống biểu mẫu lựa chọn kết hợp tại trang web của Cơ quan Thuế Canada. Sau khi điền đầy đủ thông tin và ký tên vào biểu mẫu lựa chọn kết hợp với tư cách là Bên ủy quyền, bạn có thể yêu cầu Shopify ký vào biểu mẫu bằng cách gửi biểu mẫu đã điền đến địa chỉ billing-tax-support@shopify.com. Bạn có thể bỏ trống thông tin Nhận dạng đại lý. Shopify sẽ gửi lại biểu mẫu này cho bạn và bạn có thể giữ lại biểu mẫu để lưu hồ sơ.
British Columbia

Nếu nộp thuế tại British Columbia, bạn phải điền biểu mẫu lựa chọn kết hợp. Bạn phải gửi biểu mẫu này cho Shopify trong vòng 60 ngày kể từ ngày bán ứng dụng hoặc chủ đề đầu tiên.

Bạn có thể tải xuống biểu mẫu lựa chọn kết hợp tại gov.bc.ca. Sau khi điền đầy đủ thông tin và ký tên vào biểu mẫu lựa chọn kết hợp với tư cách là Bên ủy quyền, bạn có thể yêu cầu Shopify ký vào biểu mẫu bằng cách gửi biểu mẫu đã điền đến địa chỉ billing-tax-support@shopify.com. Shopify sẽ nộp biểu mẫu này đến chính quyền British Columbia hộ bạn.

Quebec Nếu nộp thuế tại Quebec, bạn cần điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu lựa chọn kết hợp. Bạn có thể tải xuống biểu mẫu lựa chọn kết hợp tại trang web của Cơ quan Thuế Quebec. Sau khi điền đầy đủ thông tin và ký tên vào biểu mẫu lựa chọn kết hợp với tư cách là Bên ủy quyền, bạn có thể yêu cầu Shopify ký vào biểu mẫu bằng cách gửi biểu mẫu đã điền đến địa chỉ billing-tax-support@shopify.com. Shopify sẽ gửi lại biểu mẫu này cho bạn và bạn có thể giữ lại biểu mẫu để lưu hồ sơ.

Thuế đối với phí dịch vụ

Nếu bạn là Đối tác của Shopify và có tính phí dịch vụ, bạn có thể thêm mã số đăng ký thuế và số tiền thuế sẽ thu của thương nhân vào hóa đơn gửi đi. Shopify thu của thương nhân số tiền đã xác định và trả cho bạn một phần của khoản tiền giao dịch đã bao gồm thuế. Bạn có trách nhiệm chuyển tiền thuế cho các cơ quan có thẩm quyền.

Thuế đối với lượt giới thiệu

Shopify trả bạn tiền khoản hoa hồng khi bạn giới thiệu cửa hàng thử nghiệm, giới thiệu đơn vị liên kết và giới thiệu Shopify Plus. Vì đây là dịch vụ bạn cung cấp cho Shopify, vùng lãnh thổ của bạn có thể yêu cầu bạn nộp thuế cho khoản hoa hồng này. Shopify tính và thanh toán các khoản thuế này chỉ trong các trường hợp sau đây.

Do các đối tác Canada giới thiệu

Nếu bạn cung cấp mã số tài khoản doanh nghiệp Canada (BN) trong thông tin thuế của tài khoản Đối tác, Shopify bổ sung thêm 13% Ontario HST cho khoản quyết toán hoa hồng giới thiệu. Thuế này được thêm vào khoản quyết toán của bạn và được thể hiện trên [hóa đơn hoa hồng giới thiệu](/partners/getting-started/getting-paid#referral-commission-invoice). Bạn chịu trách nhiệm chuyển các khoản thuế này cho cơ quan chính phủ tương ứng.