Thuế áp dụng đối với doanh số của Đối tác

Là một doanh nghiệp, bạn chịu trách nhiệm thu và nộp các khoản thuế đối với giao dịch bán của mình cho cơ quan có thẩm quyền. Đây là hướng dẫn tổng quan về cách thức và trường hợp Shopify tính thuế đối với các giao dịch bán ứng dụng, bán chủ đề, bán dịch vụ và lượt giới thiệu, cũng như cách nộp các loại thuế này.

Lưu ý: Các nghĩa vụ thuế của bạn khác nhau tùy theo loại dịch vụ cung cấp và nơi đăng ký doanh nghiệp. Bạn nên thảo luận các vấn đề về thuế liên quan đến doanh nghiệp với chuyên gia thuế địa phương.

Thuế đối với giao dịch bán ứng dụng và chủ đề

Nếu bạn là Đối tác của Shopify và bán ứng dụng hoặc chủ đề trên nền tảng Shopify, vùng lãnh thổ của thương nhân mua ứng dụng hoặc chủ đề đó có thể yêu cầu bạn nộp thuế đối với giao dịch bán này. Shopify tính toán và nộp các khoản thuế này cho cơ quan thuế địa phương trong những trường hợp dưới đây:

  • Shopify có sự hiện diện doanh nghiệp tại vùng lãnh thổ của thương nhân.
  • Cơ quan thuế địa phương yêu cầu Shopify thu thuế với các ứng dụng và chủ đề.

Nếu nộp thuế cho Cơ quan Thuế Canada, bạn cần điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu bầu cử chung để cho phép Shopify nộp một số khoản thuế thay mặt bạn. Bạn có thể tải biểu mẫu bầu cử chung trên trang web của Cơ quan Thuế Canada. Sau khi điền đầy đủ thông tin và ký tên vào biểu mẫu bầu cử chung với tư cách là Bên ủy quyền, bạn có thể yêu cầu Shopify ký vào biểu mẫu bằng cách gửi biểu mẫu đã điền đến billing-tax-support@shopify.com. Bạn có thể bỏ trống thông tin Nhận dạng đại lý.

Để tìm hiểu thêm về vùng lãnh thổ có sự hiện diện doanh nghiệp của Shopify, tham khảo tài liệu thanh toán cho thương nhân.

Thuế đối với phí dịch vụ

Nếu bạn là Đối tác của Shopify và có tính phí dịch vụ, bạn có thể thêm mã số đăng ký thuế và số tiền thuế sẽ thu của thương nhân vào hóa đơn gửi đi. Shopify thu của thương nhân số tiền đã xác định và trả cho bạn một phần của khoản tiền giao dịch đã bao gồm thuế. Bạn có trách nhiệm chuyển tiền thuế cho các cơ quan có thẩm quyền. Để biết thêm thông tin về việc tạo hóa đơn cho dịch vụ, tham khảo Lập hóa đơn cho thương nhân và nhận thanh toán.

Thuế đối với lượt giới thiệu

Shopify trả bạn tiền khoản hoa hồng khi bạn giới thiệu cửa hàng thử nghiệm, giới thiệu đơn vị liên kết và giới thiệu Shopify Plus. Vì đây là dịch vụ bạn cung cấp cho Shopify, vùng lãnh thổ của bạn có thể yêu cầu bạn nộp thuế cho khoản hoa hồng này. Shopify tính và thanh toán các khoản thuế này chỉ trong các trường hợp sau đây.

Do các đối tác Canada giới thiệu

Nếu bạn cung cấp mã số tài khoản doanh nghiệp Canada (BN) trong thông tin thuế của tài khoản Đối tác, Shopify bổ sung thêm 13% Ontario HST cho khoản quyết toán hoa hồng giới thiệu. Thuế này được thêm vào khoản quyết toán của bạn và được thể hiện trên hóa đơn hoa hồng giới thiệu. Bạn chịu trách nhiệm chuyển các khoản thuế này cho cơ quan chính phủ tương ứng.