ภาษีจากยอดขายของพาร์ทเนอร์

ในฐานะธุรกิจ คุณมีหน้าที่รวบรวมและชำระภาษีจากยอดขายของคุณให้แก่หน่วยงานรัฐบาลที่เหมาะสม คู่มือนี้จะให้ข้อมูลภาพรวมของวิธีการและช่วงเวลาที่ Shopify คำนวณภาษีสำหรับยอดขายแอป ยอดขายธีม ยอดขายบริการ และการแนะนำ รวมถึงวิธีการชำระภาษีเหล่านี้

หมายเหตุ: ภาระผูกพันด้านภาษีของคุณแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่เสนอและสถานที่ลงทะเบียนธุรกิจ ขอแนะนำให้ปรึกษาปัญหาด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีภายในประเทศ

ภาษีจากยอดขายแอปและธีม

หากคุณเป็น Shopify Partner ที่จำหน่ายแอปหรือธีมในแพลตฟอร์ม Shopify เขตอำนาจตามกฎหมายของผู้ขายที่ซื้อแอปหรือธีมอาจกำหนดให้คุณต้องชำระภาษีสำหรับยอดขายเหล่านี้ Shopify จะคำนวณและชำระภาษีเหล่านี้ให้แก่หน่วยงานภาษีในท้องถิ่นหากเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

  • Shopify มีธุรกิจตั้งอยู่ในเขตอำนาจตามกฎหมายที่ผู้ขายอาศัยอยู่
  • หน่วยงานภาษีท้องถิ่นกำหนดให้ Shopify เรียกเก็บภาษีจากแอปและธีม

หากยื่นภาษีกับ Canada Revenue Agency คุณควรกรอกแบบฟอร์มการยื่นภาษีร่วมกันเพื่ออนุญาตให้ Shopify ยื่นภาษีบางประเภทในนามของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยื่นภาษีร่วมกันได้จากเว็บไซต์ของ Canada Revenue Agency เมื่อกรอกข้อมูลและลงนามในแบบฟอร์มการยื่นภาษีร่วมกันในฐานะผู้มีอำนาจเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถขอรับลายเซ็นของ Shopify ในแบบฟอร์มได้โดยส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลแล้วไปยัง billing-tax-support@shopify.com ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลระบุตัวตนของตัวแทน

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเขตอำนาจตามกฎหมายที่ Shopify มีธุรกิจตั้งอยู่ โปรดดูที่เอกสารการเรียกเก็บเงินสำหรับผู้ขาย

ภาษีจากค่าธรรมเนียมการให้บริการ

หากคุณเป็น Shopify Partner ที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการ คุณสามารถป้อนหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคุณและจำนวนเงินที่จะเรียกเก็บจากผู้ขายได้ในใบแจ้งหนี้ที่คุณส่ง Shopify จะเรียกเก็บเงินจากผู้ขายตามจำนวนเงินที่กำหนดและโอนเงินส่วนที่คุณได้รับจากธุรกรรมรวมภาษีให้คุณ คุณมีหน้าที่ชำระภาษีให้แก่หน่วยงานรัฐบาลที่เหมาะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับบริการ โปรดดูที่การออกใบแจ้งหนี้ให้ผู้ขายและการรับชำระเงิน

ภาษีจากการแนะนำ

Shopify จ่ายค่าคอมมิชชันสำหรับการแนะนำจากร้านค้าระยะพัฒนา การแนะนำจากตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ และการแนะนำจาก Shopify Plus เนื่องจากเป็นบริการที่คุณมอบให้แก่ Shopify เขตอำนาจตามกฎหมายของคุณอาจกำหนดให้คุณชำระภาษีจากค่าคอมมิชชันนี้ Shopify จะคำนวณและจ่ายภาษีเหล่านี้ในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น

การแนะนำที่ดำเนินการโดยพาร์ทเนอร์ในแคนาดา

หากคุณได้ป้อนหมายเลขบัญชีธุรกิจ (BN) ของแคนาดาไว้ในส่วนข้อมูลภาษีของบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ Shopify จะเพิ่มภาษี HST ของรัฐออนแทรีโออีก 13% ในยอดค่าคอมมิชชันจากการแนะนำที่คุณจะได้รับ ภาษีนี้จะไปรวมอยู่ในยอดเงินที่คุณจะได้รับและจะปรากฏบนใบแจ้งหนี้ค่าคอมมิชชันจากการแนะนำ คุณมีหน้าที่ในการชำระภาษีเหล่านี้ให้แก่หน่วยงานรัฐบาลที่เหมาะสม