ภาษีจากยอดขายของพาร์ทเนอร์

ในฐานะธุรกิจ คุณมีหน้าที่รวบรวมและชำระภาษีจากยอดขายของคุณให้แก่หน่วยงานรัฐบาลที่เหมาะสม คู่มือนี้จะให้ข้อมูลภาพรวมของวิธีการและช่วงเวลาที่ Shopify คำนวณภาษีสำหรับยอดขายแอป ยอดขายธีม ยอดขายบริการ และการแนะนำ รวมถึงวิธีการชำระภาษีเหล่านี้

หมายเหตุ: ภาระผูกพันด้านภาษีของคุณแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่เสนอและสถานที่ลงทะเบียนธุรกิจ ขอแนะนำให้ปรึกษาปัญหาด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีภายในประเทศ

ภาษีจากยอดขายแอปและธีม

หากคุณเป็น Shopify Partner ที่จำหน่ายแอปหรือธีมในแพลตฟอร์ม Shopify เขตอำนาจตามกฎหมายของผู้ขายที่ซื้อแอปหรือธีมอาจกำหนดให้คุณต้องชำระภาษีสำหรับยอดขายเหล่านี้ Shopify จะคำนวณและชำระภาษีเหล่านี้ให้แก่หน่วยงานภาษีในท้องถิ่นหากเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

  • Shopify มีธุรกิจตั้งอยู่ในเขตอำนาจตามกฎหมายที่ผู้ขายอาศัยอยู่
  • หน่วยงานภาษีท้องถิ่นกำหนดให้ Shopify เรียกเก็บภาษีจากแอปและธีม

คุณอาจต้องกรอกแบบฟอร์มการยื่นภาษีร่วมกันอย่างน้อยหนึ่งฉบับเพื่ออนุญาตให้ Shopify ยื่นภาษีบางรายการในนามของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเขตอำนาจตามกฎหมายของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตารางแบบฟอร์มการยื่นภาษีร่วมกัน

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเขตอำนาจตามกฎหมายที่ Shopify มีธุรกิจตั้งอยู่ โปรดดูที่เอกสารการเรียกเก็บเงินสำหรับผู้ขาย

แบบฟอร์มการยื่นภาษีร่วมกัน

ตารางนี้มีรายการแบบฟอร์มการยื่นภาษีร่วมกันที่คุณอาจต้องการกรอก แบบฟอร์มการยื่นภาษีร่วมกันบ่งชี้ว่า Shopify จะเก็บรวบรวมและชำระภาษีบางรายการในนามของคุณ แบบฟอร์มที่ต้องกรอกนั้นอยู่กับเขตอำนาจตามกฎหมายของคุณและสถานที่ที่คุณได้ลงทะเบียนภาษี คุณอาจต้องกรอกแบบฟอร์มเหล่านี้มากกว่าหนึ่งฉบับ หรือไม่ต้องกรอกเลย

รายการนี้ระบุไว้โดยสังเขป คุณควรสอบถามข้อกำหนดของเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

แบบฟอร์มการยื่นภาษีร่วมกันตามเขตอำนาจตามกฎหมาย
เขตอำนาจตามกฎหมาย แบบฟอร์ม

แคนาดา

Canada Revenue Agency (CRA)

หากยื่นภาษีกับ Canada Revenue Agency คุณควรกรอกแบบฟอร์มการยื่นภาษีร่วมกัน โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของ Canada Revenue Agency เมื่อกรอกแบบฟอร์มการยื่นภาษีร่วมกันจนเสร็จสิ้นพร้อมลงนามในฐานะผู้มีอำนาจเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถขอรับลายเซ็นของ Shopify ในแบบฟอร์มได้โดยส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วไปยัง billing-tax-support@shopify.com สามารถเว้นรหัสระบุตัวตนของข้อมูลตัวแทนว่างไว้ได้ Shopify จะส่งคืนแบบฟอร์มนี้เพื่อให้คุณเก็บไว้เป็นบันทึกได้
รัฐบริติชโคลัมเบีย

หากยื่นภาษีในรัฐบริติชโคลัมเบีย คุณต้องกรอกแบบฟอร์มการยื่นภาษีร่วมกัน โดยต้องส่งแบบฟอร์มนี้ให้กับ Shopify ภายใน 60 วันนับจากวันที่ขายแอปหรือธีมได้เป็นครั้งแรก

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยื่นภาษีร่วมกันที่มีส่วนร่วมได้จาก gov.bc.ca เมื่อกรอกแบบฟอร์มการยื่นภาษีร่วมกันจนเสร็จสิ้นพร้อมลงนามในฐานะผู้มีอำนาจเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถขอรับลายเซ็นของ Shopify ในแบบฟอร์มได้โดยส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วไปยัง billing-tax-support@shopify.com Shopify จะเป็นผู้ยื่นแบบฟอร์มนี้แก่หน่วยงานรัฐบริติชโคลัมเบียให้คุณ

รัฐควิเบก หากคุณยื่นภาษีในควิเบกคุณควรกรอกแบบฟอร์มการยื่นภาษีร่วมกัน คุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยื่นภาษีร่วมกันได้จาก เว็บไซต์ Revenu Québec เมื่อกรอกแบบฟอร์มการยื่นภาษีร่วมกันจนเสร็จสิ้นพร้อมลงนามในฐานะผู้มีอำนาจเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถขอรับลายเซ็นของ Shopify ในแบบฟอร์มได้โดยส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วไปยัง billing-tax-support@shopify.com สามารถเว้นรหัสระบุตัวตนของข้อมูลตัวแทนว่างไว้ได้ Shopify จะส่งคืนแบบฟอร์มนี้เพื่อให้คุณเก็บไว้เป็นบันทึกได้

ภาษีจากค่าธรรมเนียมการให้บริการ

หากคุณเป็นพาร์ทเนอร์ของ Shopify ที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการ คุณสามารถป้อนหมายเลขการจดทะเบียนภาษีและจำนวนภาษีที่จะเรียกเก็บจากผู้ขายในใบแจ้งหนี้ที่ส่งได้ Shopify จะเรียกเก็บเงินจากผู้ขายตามจำนวนเงินที่กำหนดและโอนเงินส่วนหนึ่งของธุรกรรมที่รวมภาษี คุณมีหน้าที่ชำระภาษีให้แก่หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

ภาษีจากการแนะนำ

Shopify จ่ายค่าคอมมิชชันสำหรับการแนะนำจากร้านค้าระยะพัฒนา การแนะนำจากตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ และการแนะนำจาก Shopify Plus เนื่องจากเป็นบริการที่คุณมอบให้แก่ Shopify เขตอำนาจตามกฎหมายของคุณอาจกำหนดให้คุณชำระภาษีจากค่าคอมมิชชันนี้ Shopify จะคำนวณและจ่ายภาษีเหล่านี้ในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น

การแนะนำที่ดำเนินการโดยพาร์ทเนอร์ในแคนาดา

หากคุณได้ป้อนหมายเลขบัญชีธุรกิจ (BN) ของแคนาดาไว้ในส่วนข้อมูลภาษีของบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ Shopify จะเพิ่มภาษี HST ของรัฐออนแทรีโออีก 13% ในยอดค่าคอมมิชชันจากการแนะนำที่คุณจะได้รับ ภาษีนี้จะไปรวมอยู่ในยอดเงินที่คุณจะได้รับและจะปรากฏบน[ใบแจ้งหนี้ค่าคอมมิชชันจากการแนะนำ](/partners/getting-started/getting-paid#referral-commission-invoice) คุณมีหน้าที่ในการชำระภาษีเหล่านี้ให้แก่หน่วยงานรัฐบาลที่เหมาะสม