Yêu cầu quyền truy cập vào cửa hàng của khách hàng

Bạn có thể dùng tài khoản cộng tác viên để truy cập trực tiếp vào cửa hàng của khách hàng qua Trang quản lý của đối tác hoặc ứng dụng Shopify. Tài khoản cộng tác viên chỉ cấp cho bạn quyền truy cập vào các mục của cửa hàng mà khách hàng muốn bạn xem và không tính vào giới hạn nhân viên của cửa hàng. Bất kỳ cửa hàng nào bạn có quyền truy cập bằng tài khoản cộng tác viên đều được dán nhãn là cửa hàng Được quản lý trong Trang quản lý của đối tác.

Giới hạn

Bạn cần đăng nhập vào cửa hàng thông qua mục Cửa hàng của Trang quản lý của đối tác thay vì đăng nhập trực tiếp vào cửa hàng.

Yêu cầu quyền truy cập

Nếu muốn có tài khoản cộng tác viên để truy cập vào cửa hàng của khách hàng, bạn cần gửi yêu cầu đến chủ sở hữu cửa hàng qua Trang quản lý của đối tác. Bạn cũng có thể gửi cho khách hàng bài viết này để giải thích cách hoạt động của tài khoản cộng tác viên.

Nếu bạn đã có tài khoản nhân viên tại cửa hàng của khách hàng hoặc đã được chủ cửa hàng mời kích hoạt tài khoản nhân viên, bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản nhân viên để làm việc trên cửa hàng. Thay vào đó, nếu muốn yêu cầu quyền truy cập của cộng tác viên và đăng nhập với tư cách cộng tác viên, bạn nên liên hệ với chủ cửa hàng và yêu cầu họ xóa tài khoản nhân viên được liên kết với địa chỉ email đối tác của bạn.

Nếu đã có quyền truy cập của cộng tác viên vào cửa hàng qua tài khoản đối tác, bạn sẽ không được thêm vào cửa hàng với tư cách nhân viên. Nếu muốn đăng nhập với tư cách nhân viên, bạn nên liên hệ với chủ cửa hàng và yêu cầu họ xóa quyền truy cập của cộng tác viên đối với tổ chức Đối tác.

Là một lớp bảo mật bổ sung, thương nhân có thể thiết lập mã yêu cầu cộng tác viên gồm 4 chữ số cho cửa hàng Shopify. Tùy chọn này được kích hoạt theo mặc định. Khi cửa hàng đã thiết lập mã này, bạn cần nhập mã khi yêu cầu quyền truy cập dưới vai trò cộng tác viên. Nếu nhập sai mã, bạn sẽ thấy lỗi trong Trang quản lý của đối tác và yêu cầu của bạn sẽ không được gửi đến thương nhân.

Các bước thực hiện:

 1. Trên Trang quản lý của đối tác, nhấp vào Cửa hàng.
 2. Nhấp vào Thêm cửa hàng > Yêu cầu quyền truy cập vào cửa hàng.
 3. Nhập URL của cửa hàng Shopify bạn muốn truy cập.
 4. Nếu cửa hàng Shopify yêu cầu mã yêu cầu cộng tác viên, hãy nhập mã.
 5. Trong mục Quyền, chọn các mục trong cửa hàng bạn muốn truy cập. Chủ sở hữu tài khoản có thể thay đổi các quyền này sau khi tạo tài khoản cho bạn.
 6. Nếu bạn muốn thêm tin nhắn cho chủ sở hữu cửa hàng vào yêu cầu, nhập tin nhắn vào mục Add a message (Thêm tin nhắn).
 7. Nhấp vào Yêu cầu quyền truy cập vào cửa hàng.

Sau khi gửi yêu cầu, chủ sở hữu cửa hàng sẽ nhận được email về yêu cầu và thông báo trên Trang chủ Shopify.

Hủy yêu cầu truy cập đang chờ xử lý

Sau khi yêu cầu quyền truy cập vào cửa hàng, bạn vẫn có thể hủy yêu cầu qua Trang quản lý của đối tác.

Các bước thực hiện:

 1. Trên Trang quản lý của đối tác, nhấp vào Cửa hàng.
 2. Nhấp vào Cancel request (Hủy yêu cầu).bên cạnh cửa hàng có yêu cầu truy cập bạn muốn hủy.
 3. Nhấp vào Cancel access request (Hủy yêu cầu truy cập).

Xem cửa hàng được quản lý

Bạn có thể xem cửa hàng bạn đã yêu cầu quyền truy cập trên trang Cửa hàng trong Trang quản lý của đối tác. Không có giới hạn đối với số lượng cửa hàng được quản lý mà bạn có thể có, nhưng bạn chỉ có thể mở tối đa 10 yêu cầu đang chờ xử lý tại một thời điểm.

Nếu đã xóa quyền truy cập vào cửa hàng, bạn có thể xóa cửa hàng khỏi danh sách Cửa hàng bằng cách nhấp vào Xóa khỏi danh sách.

Xóa quyền truy cập vào cửa hàng

Nếu không cần làm việc trong cửa hàng của khách hàng nữa, bạn có thể xóa quyền truy cập vào cửa hàng. Việc xóa quyền truy cập sẽ xóa tài khoản cộng tác viên của bạn trong cửa hàng.

Nếu cần làm thêm công việc trong cửa hàng sau khi xóa quyền truy cập, bạn cần gửi lại yêu cầu quyền truy cập vào cửa hàng của khách hàng.

Sau khi xóa quyền truy cập vào cửa hàng, bạn có thể xóa cửa hàng khỏi danh sách Cửa hàng bằng cách nhấp vào Remove from list (Xóa khỏi danh sách).

Các bước thực hiện:

 1. Trên Trang quản lý của đối tác, nhấp vào Cửa hàng.
 2. Tìm cửa hàng bạn muốn xóa quyền truy cập trong danh sách.
 3. Nhấp vào Remove access (Xóa quyền truy cập), rồi nhấp vào Remove store (Xóa cửa hàng).