Tổ chức sandbox của Đối tác Shopify Plus

Đối tác Shopify Plus có thể tạo tổ chức sandbox cho Shopify Plus và sử dụng chúng để tìm hiểu cách phát triển trên Shopify Plus cũng như tạo bản demo cho thương nhân tiềm năng.

Tổ chức sandbox chỉ được dùng cho mục đích thử nghiệm và không thể được chuyển nhượng cho thương nhân hay nâng cấp lên gói trả phí.

Ngoài ra: Chỉ có đối tác Shopify Plus mới sử dụng được tổ chức sandbox dành cho Đối tác Shopify Plus. Bạn có thể tạo tổ chức sandbox từ Trang quản lý của đối tác.

Tính năng và hạn chế

Tổ chức sandbox bao gồm hầu hết các tính năng có sẵn trong trang quản lý tổ chức của Shopify Plus.

Tổ chức sandbox chỉ có thể chứa cửa hàng sandbox Shopify Plus. Khi bạn tạo cửa hàng mới trong trang quản trị tổ chức sandbox, những cửa hàng này sẽ được tạo dưới dạng cửa hàng sandbox. Tìm hiểu về các tính năng và hạn chế của các cửa hàng sandbox Shopify Plus.

 • Bạn có thể tạo tối đa năm tổ chức sandbox trong Tài khoản đối tác Plus.
 • Bạn có thể tạo tối đa năm cửa hàng sandbox trong mỗi tổ chức sandbox.
 • Các cửa hàng sandbox bạn tạo trong tổ chức sandbox được theo dõi và tính riêng, không tính chung với cửa hàng sandbox bạn tạo trong Trang quản lý cho đối tác.
 • Bạn không thể di chuyển cửa hàng sandbox đã tạo trong Trang quản lý của đối tác sang tổ chức sandbox.
 • Tổ chức sandbox chỉ được dùng cho mục đích thử nghiệm. Bạn không thể chuyển tổ chức sandbox cho thương nhân hoặc nâng cấp lên gói trả phí.
 • Bạn không thể xóa hoặc đổi tên tổ chức sandbox sau khi tạo.

Tạo tổ chức sandbox

Để có thể tạo tổ chức sandbox, bạn cần có tài khoản Đối tác Shopify Plus.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào Trang quản lý của đối tác.
 2. Nhấp vào Sandbox organizations (Tổ chức sandbox).
 3. Nhấp vào Add organization (Thêm tổ chức).
 4. Trong mục Tên tổ chức, nhập tên tổ chức. Theo mặc định, địa chỉ liên kết với Trang quản lý của đối tác được sử dụng làm địa chỉ, nhưng bạn có thể thay đổi nếu muốn.
 5. Nhấp vào Add organization (Thêm tổ chức).
 6. Tổ chức sandbox Shopify Plus của bạn đã được tạo. Cửa hàng sandbox được tạo trong tổ chức sandbox. Sau khi tạo cửa hàng sandbox, nhấp vào cửa hàng để được chuyển đến trang quản trị tổ chức.

Tìm hiểu thêm