Tổ chức sandbox của Đối tác Shopify Plus

Đối tác Shopify Plus có thể tạo tổ chức sandbox cho Shopify Plus và sử dụng chúng để tìm hiểu cách phát triển trên Shopify Plus cũng như tạo bản demo cho thương nhân tiềm năng.

Tổ chức sandbox chỉ được dùng cho mục đích thử nghiệm và minh họa. Không thể chuyển nhượng tổ chức này cho thương nhân hay nâng cấp lên gói trả phí như cửa hàng thử nghiệm.

Tính năng và hạn chế

Tổ chức sandbox bao gồm hầu hết các tính năng có sẵn trong Cài đặt tổ chức của Shopify Plus.

Tổ chức sandbox chỉ có thể chứa cửa hàng sandbox Shopify Plus. Khi bạn tạo cửa hàng mới trong trang quản trị tổ chức sandbox, những cửa hàng này sẽ được tạo dưới dạng cửa hàng sandbox. Tìm hiểu về các tính năng và hạn chế của các cửa hàng sandbox Shopify Plus.

 • Bạn có thể tạo tối đa năm tổ chức sandbox trong Tài khoản đối tác Plus.
 • Bạn có thể tạo tối đa năm cửa hàng sandbox trong mỗi tổ chức sandbox.
 • Các cửa hàng sandbox bạn tạo trong tổ chức sandbox được theo dõi và tính riêng, không tính chung với cửa hàng sandbox bạn tạo trong Trang quản lý cho đối tác.
 • Bạn không thể di chuyển cửa hàng sandbox đã tạo trong Trang quản lý của đối tác sang tổ chức sandbox.
 • Tổ chức sandbox chỉ được dùng cho mục đích thử nghiệm và minh họa. Bạn không thể chuyển nhượng tổ chức sandbox cho thương nhân hoặc nâng cấp lên gói trả phí.
 • Bạn không thể xóa hoặc đổi tên tổ chức sandbox sau khi tạo.

Tạo tổ chức sandbox

Bạn cần có tài khoản Đối tác Shopify Plus để có thể tạo tổ chức sandbox.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào Trang quản lý của đối tác.
 2. Nhấp vào Sandbox organizations (Tổ chức sandbox).
 3. Nhấp vào Add organization (Thêm tổ chức).
 4. Trong mục Tên tổ chức, nhập tên cho tổ chức của bạn. Theo mặc định, địa chỉ liên kết với Trang quản lý của đối tác sẽ được sử dụng làm địa chỉ, nhưng bạn có thể thay đổi nếu muốn.
 5. Nhấp vào Add organization (Thêm tổ chức).
 6. Tổ chức sandbox Shopify Plus của bạn đã được tạo. Cửa hàng sandbox được tạo trong tổ chức sandbox. Sau khi tạo cửa hàng sandbox, nhấp vào cửa hàng này để được chuyển đến Cài đặt tổ chức của Shopify Plus.

Tìm hiểu thêm