Lưu trữ cửa hàng

Khi không còn muốn làm việc trong cửa hàng thử nghiệm, bạn có thể lưu trữ cửa hàng để xóa khỏi trang Cửa hàng trong Trang quản lý của đối tác. Sau khi lưu trữ cửa hàng, bạn có thể hủy lưu trữ khi muốn tiếp tục làm việc trong cửa hàng.

Lưu trữ cửa hàng

Sau khi lưu trữ cửa hàng, cửa hàng này sẽ không hiển thị trong danh sách cửa hàng trên trang Cửa hàng trong Trang quản lý của đối tác.

Các bước thực hiện:

 1. Trên Trang quản lý của đối tác, nhấp vào Cửa hàng.
 2. Nhấp vào Actions (Thao tác) > Archive (Lưu trữ) bên cạnh cửa hàng bạn muốn lưu trữ.
 3. Nhấp vào Archive store (Lưu trữ cửa hàng).

Hủy lưu trữ cửa hàng

Nếu cần khôi phục cửa hàng đã lưu trữ, bạn có thể hủy lưu trữ cửa hàng. Sau khi bạn hủy lưu trữ cửa hàng, cửa hàng sẽ hiển thị lại trong danh sách cửa hàng trên trang Cửa hàng ở Trang quản lý của đối tác.

Các bước thực hiện:

 1. Trên Trang quản lý của đối tác, nhấp vào Cửa hàng.
 2. Nhấp vào tab Archived (Đã lưu trữ).
 3. Nhấp vào Unarchive (Hủy lưu trữ) bên cạnh cửa hàng bạn muốn hủy lưu trữ.

Hủy kích hoạt cửa hàng

Sau khi hủy kích hoạt, cửa hàng sẽ tự động chuyển sang tab Không hoạt động trong hồ sơ cửa hàng trên Trang quản lý của đối tác và sẽ không còn hiển thị trong danh sách các cửa hàng đang hoạt động.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào trang quản trị Shopify từ Trang quản lý của đối tác.
 2. Vào Cài đặt cửa hàng > Gói.
 3. Nhấp vào Hủy kích hoạt cửa hàng.
 4. Chọn một lý do bạn muốn đóng cửa hàng.
 5. Nhấp vào Continue (Tiếp tục).

Để kích hoạt lại cửa hàng thử nghiệm:

 • Nếu cửa hàng dành cho khách hàng thì bạn cần chọn một gói và nhập phương thức thanh toán hợp lệ.
 • Nếu cửa hàng dành cho mục đích thử nghiệm và xây dựng, vui lòng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ đối tác.