Quản lý cửa hàng

Là Đối tác của Shopify, bạn có thể sử dụng cửa hàng làm công cụ để xây dựng sản phẩm cho thương nhân. Bạn cũng có thể truy cập vào cửa hàng của thương nhân để giúp họ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Bạn có thể sử dụng trang Cửa hàng trong Trang quản lý của đối tác Shopify để tạo và truy cập vào cửa hàng. Bạn có thể thực hiện các tác vụ sau:

Đối tác Shopify Plus có thể thực hiện các tác vụ bổ sung sau:

  • Tạo tổ chức sandbox. Có thể sử dụng tổ chức sandbox để kiểm tra tính năng của Shopify Plus năng hoặc tạo bản demo cho thương nhân tiềm năng. Không thể chuyển nhượng tổ chức sandbox cho thương nhân hoặc nâng cấp lên gói trả phí.
  • Tạo cửa hàng sandbox. Có thể sử dụng cửa hàng sandbox để kiểm tra tính năng của Shopify Plus hoặc tạo bản demo cho thương nhân tiềm năng. Không thể chuyển nhượng cửa hàng sandbox cho thương nhân hoặc nâng cấp cửa hàng này lên gói trả phí.

Bạn có thể truy cập trang Cửa hàng bằng cách đăng nhập vào Trang quản lý của đối tác và nhấp vào Cửa hàng.

Danh sách cửa hàng

Danh sách Cửa hàng chứa tất cả các cửa hàng mà bạn có quyền truy cập và đã tạo, truy cập hoặc yêu cầu truy cập bằng tài khoản đối tác. Bạn có thể nhấp vào bất kỳ cửa hàng nào để xem thông tin chi tiết. Nếu bạn muốn xem một loại cửa hàng, nhấp vào tab của loại cửa hàng đó. Ví dụ: Nếu bạn chỉ muốn xem cửa hàng thử nghiệm, nhấp vào tab Thử nghiệm.

Cửa hàng được quản lý

Cửa hàng được phân loại là cửa hàng được quản lý trong những trường hợp sau:

  • Bạn có quyền truy cập vào cửa hàng với vai trò cộng tác viên.
  • Bạn đã tạo cửa hàng dưới dạng cửa hàng thử nghiệm, sau đó chuyển cửa hàng đó cho thương nhân.
  • Bạn đã yêu cầu quyền truy cập vào cửa hàng với vai trò cộng tác viên.
  • Bạn đã yêu cầu quyền truy cập vào cửa hàng với vai trò cộng tác viên nhưng bị từ chối.
  • Bạn từng có quyền truy cập với vai trò cộng tác viên nhưng đã bị xóa.

Trên trang Cửa hàng, bạn có thể xem trạng thái và gói hiện tại của cửa hàng được quản lý. Gói của cửa hàng hiển thị là Không hoạt động nghĩa là thương nhân đã tạm dừng và cửa hàng đó hiện không hoạt động. Để biết thêm thông tin về cửa hàng được quản lý, tham khảo Yêu cầu quyền truy cập vào cửa hàng của khách hàng.

Cửa hàng thử nghiệm

Cửa hàng thử nghiệm là cửa hàng bạn có thể sử dụng để xem trước các tính năng, phát triển ứng dụng hoặc chủ đề hoặc thiết lập và chuyển cho khách hàng. Trên trang Cửa hàng, bạn có thể xem trạng thái của cửa hàng thử nghiệm. Nếu cửa hàng đã bật bản xem trước dành cho nhà phát triển thì bản xem trước dành cho nhà phát triển sẽ được liệt kê. Để biết thêm thông tin về cửa hàng thử nghiệm, tham khảo Tạo cửa hàng thử nghiệm.

Trong mục này