Quản lý cài đặt Đối tác

Cài đặt Đối tác giúp bạn quản lý thông tin quan trọng về Tổ chức đối tác của bạn, bao gồm các mục sau:

  • Thông tin liên hệ cho doanh nghiệp của bạn. Shopify sử dụng thông tin này để thông báo cho bạn về các cập nhật và thông tin quan trọng về Tổ chức đối tác và công nghệ bạn sử dụng.
  • Thông tin tài chính, bao gồm phương thức quyết toán cho thu nhập, thông tin thuế và thông tin thanh toán cho chi phí của Đối tác.
  • Thông tin xác thực cho công cụ của Đối tác như API Đối tác và Shopify CLI.

Cập nhật cài đặt Đối tác

  1. Đăng nhập vào Trang quản lý của đối tác.
  2. Trong menu bên trái, chọn Cài đặt.
  3. Điền thông tin cho cài đặt bạn muốn chỉnh sửa, hoặc nhấp vào cài đặt Xem hoặc tùy chọn Quản lý để mở rộng phần cài đặt.
  4. Nhấp vào Save (Lưu).

Tổng quan về cài đặt Đối tác

Dưới đây là danh sách danh mục cài đặt mà bạn có thể kiểm soát đối với Tổ chức đối tác.

Mục Mô tả
Thông tin tài khoản Hồ sơ Shopify cho người dùng đã đăng nhập.
Thông tin doanh nghiệp Thông tin cơ bản về Tổ chức đối tác, bao gồm tên doanh nghiệp và trang web của bạn.
Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ dành cho Tổ chức đối tác.

Thông tin này bao gồm email doanh nghiệp của tổ chức sẽ nhận được tất cả thông báo quan trọng từ Shopify. Đảm bảo bạn luôn cập nhật địa chỉ email này và thường xuyên theo dõi hộp thư đến.
Thông tin liên hệ khẩn cấp của nhà phát triển Địa chỉ email mà Shopify gửi thông báo đến cho bạn về sự cố kỹ thuật hoặc thông tin cập nhật ảnh hưởng đến ứng dụng. Ví dụ: Shopify có thể sử dụng địa chỉ email này để thông báo cho bạn về những thay đổi không tương thích với phiên bản cũ trong phiên bản API mà ứng dụng đang dùng, hoặc lỗi hay gián đoạn dịch vỵ ảnh hưởng đến một số lượng thương nhân lớn. Thông tin liên hệ khẩn cấp của nhà phát triển là một yêu cầu để đăng ứng dụng lên Shopify App Store.

Để tìm hiểu thêm về các yêu cầu đối với tài khoản này và cách cung cấp thông tin này đối với các ứng dụng không được đăng lên Shopify App Store, truy cập Shopify.dev.
Khoản thanh toán Cài đặt phương thức quyết toán thu nhập của bạn.

Tìm hiểu thêm về cách quản lý phương thức quyết toán của bạn.
Thuế Mọi mã số thuế doanh nghiệp của doanh nghiệp bạn. Mã số này được sử dụng để tính thuế bán hàng áp dụng cho hoa hồng bạn nhận từ Shopify khi giới thiệu liên kết, giới thiệu cửa hàng của nhà phát triển và giới thiệu Shopify Plus.

Tìm hiểu cách tính thuế.
Hóa đơn Ghi chú không bắt buộc hiển thị ở cuối hóa đơn phí Shopify và Quảng cáo trên Cửa hàng ứng dụng.
Lập hóa đơn Phương thức thanh toán, hóa đơn và tín dụng đối với các khoản phí liên quan đến Tài khoản đối tác của bạn, ví dụ như Quảng cáo trên Cửa hàng ứng dụng.
Máy khách API của đối tác Máy khách API bạn có thể sử dụng để truy vấn API Đối tác GraphQL, bạn có thể tạo hoặc xóa máy khách và kiểm soát các quyền cấp quyền truy cập API vào thông tin của Tổ chức đối tác.
Token CLI Token cho phép bạn làm việc với các ứng dụng theo cách lập trình bằng Shopify CLI.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng token CLI trong quy trình CD.