Quản lý giới thiệu

Bạn có thể xem thông tin về từng cửa hàng Shopify mà bạn đã giới thiệu trên trang Giới thiệu trong Trang quản lý của đối tác. Tại đây, bạn có thể tìm được những thông tin sau:

  • Liên kết dành cho đơn vị liên kết mà khách hàng có thể sử dụng khi tạo tài khoản Shopify mới.
  • Số tiền doanh thu chi tiết của từng khách hàng bạn đã giới thiệu đến Shopify.

Tăng trưởng: Bạn có muốn tìm hiểu thêm về cách thu hút khách hàng không? Blog Đối tác của Shopify là nơi lý tưởng để bắt đầu.