Quản lý khách hàng tiềm năng và lượt giới thiệu

Là Đối tác của Shopify, bạn có thể kiếm tiền bằng cách giới thiệu thương nhân đến Shopify, Shopify Plus và Shopify POS. Bạn có thể gửi khách hàng tiềm năng của Shopify POS và Shopify Plus, đồng thời xem lịch sử giới thiệu trong mục Lời giới thiệu của Trang quản lý dành cho đối tác.

Trên trang Khách hàng tiềm năng, bạn có thể theo dõi trạng thái của khách hàng tiềm năng đã gửi, sắp xếp, lọc và tìm kiếm khách hàng tiềm năng cũng như tìm thông tin liên hệ của đại diện bán hàng Shopify được chỉ định cho khách hàng tiềm năng. Bạn có thể liên hệ với đại diện Shopify được chỉ định để đặt câu hỏi hoặc yêu cầu hỗ trợ bán hàng cho khách hàng tiềm năng.

Trên trang Lịch sử giới thiệu, bạn có thể xem danh sách tất cả những lượt giới thiệu thành công, bao gồm các cửa hàng bạn đã tạo cho thương nhân.

Khách hàng tiềm năng

Bạn có thể gửi hàng tiềm năng Shopify POS và Shopify Plus và theo dõi trạng thái của từng khách hàng tiềm năng.

Gửi khách hàng tiềm năng Shopify POS

Bạn có thể làm theo các bước sau để gửi khách tiềm năng Shopify POS:

 1. Trong Trang quản lý của đối tác, nhấp vào Giới thiệu.
 2. Trên trang Khách hàng tiềm năng, nhấp vào Gửi khách hàng tiềm năng POS
 3. Nhập thông tin yêu cầu cho lượt giới thiệu và nhấp vào Gửi.

Bạn sẽ nhận được email xác nhận từ Shopify kèm theo thông tin chi tiết về lượt giới thiệu. Khách hàng tiềm năng sẽ xuất hiện trong bảng Khách hàng tiềm năng đã gửi.

Gửi khách hàng tiềm năng Shopify Plus

Bạn có thể làm theo các bước sau để gửi khách tiềm năng Shopify Plus:

 1. Trên Trang quản lý của đối tác, nhấp vào Giới thiệu.
 2. Trên trang Khách hàng tiềm năng, nhấp vào Gửi khách hàng tiềm năng Plus.
 3. Nhập thông tin yêu cầu cho lượt giới thiệu.

 4. Nhấp vào Gửi.

Bạn sẽ nhận được email xác nhận từ Shopify kèm theo thông tin chi tiết về lượt giới thiệu. Khách hàng tiềm năng sẽ xuất hiện trong bảng Khách hàng tiềm năng đã gửi.

Nếu khách hàng tiềm năng đủ điều kiện nhận lời mời nâng cấp thì chủ cửa hàng sẽ nhận được email có chứa liên kết đến Điều khoản và điều kiện. Chủ cửa hàng cần đồng ý với Điều khoản và điều kiện để hoàn tất việc nâng cấp lên Plus. Thương nhân sẽ có thể sử dụng các công cụ và tính năng của Shopify Plus trong vòng 24 giờ kể từ khi họ chấp nhận.

Nếu khách hàng tiềm năng mới sử dụng Shopify hoặc chưa sẵn sàng nâng cấp ngay lập tức thì đại diện bán hàng của Shopify sẽ đánh giá khách hàng tiềm năng. Đại diện bán hàng của Shopify có thể liên hệ trực tiếp với bạn nếu cần thêm thông tin chi tiết về khách hàng tiềm năng.

Gửi lời mời nâng cấp

Nếu khách hàng tiềm năng là thương nhân Shopify thì họ có thể đủ điều kiện để nhận lời mời nâng cấp cửa hàng lên Plus trong vòng 24 giờ. Lời mời nâng cấp cho phép Đối tác của Shopify nhanh chóng đào tạo nhập môn thương nhân về Shopify Plus từ Trang quản lý của đối tác. Quy trình này không liên quan đến đội ngũ bán hàng Shopify trong việc đào tạo nhập môn thương nhân về Shopify Plus.

Xem thông tin chi tiết về khách hàng tiềm năng

Trên trang Khách hàng tiềm năng, nhấp vào khách hàng tiềm năng trong bảng Khách hàng tiềm năng đã gửi để xem các thông tin chi tiết sau:

 • Trạng thái hiện tại của khách hàng tiềm năng và những kỳ vọng tiếp theo
 • Dòng thời gian thay đổi trạng thái của khách hàng tiềm năng
 • Đại diện bán hàng Shopify được chỉ định cho khách hàng tiềm năng
 • Thông tin chi tiết về khách hàng tiềm năng bạn cung cấp khi gửi

Bảng dưới đây mô tả ngắn gọn từng trạng thái của khách hàng tiềm năng Shopify Plus và Shopify POS.

Trạng thái Shopify Plus Shopify POS
Đã gửi

Bạn đã gửi một khách hàng tiềm năng.

Nếu bạn yêu cầu hỗ trợ bán hàng, đội ngũ bán hàng của chúng tôi sẽ đánh giá khách hàng tiềm năng.

Nếu không yêu cầu hỗ trợ bán hàng, bạn vẫn cần liên hệ với đại diện bán hàng để tạo lập hợp đồng và chốt giao dịch bán hàng.

Khách hàng tiềm năng của bạn đã được tiếp nhận.

Nếu bạn yêu cầu hỗ trợ bán hàng, đội ngũ bán hàng của chúng tôi sẽ đánh giá khách hàng tiềm năng.

Nếu bạn không yêu cầu hỗ trợ bán hàng và khách hàng tiềm năng đáp ứng các điều khoản giới thiệu POS, bạn sẽ nhận được khoản thanh toán theo điều khoản ưu đãi. Lưu ý: Khách hàng tiềm năng không được hỗ trợ bán hàng sẽ ở trạng thái Đã gửi, ngay cả khi bạn đã nhận được khoản thanh toán hoặc khách hàng tiềm năng không đủ điều kiện.

Đang thực hiện Khách hàng tiềm năng của bạn đang liên hệ với đội ngũ bán hàng của chúng tôi. Nếu bạn yêu cầu hỗ trợ bán hàng, điều này có nghĩa là chúng tôi đang chủ động hợp tác bán lượt giới thiệu này với bạn. Đội ngũ bán hàng đang làm việc với khách hàng tiềm năng của bạn.
Đã trao thưởng Bạn sẽ nhận được hoa hồng từ khách hàng tiềm năng này theo điều khoản giới thiệu. Khách hàng tiềm năng của bạn đã hoàn thành chu kỳ bán hàng và bạn sẽ nhận được khoản thanh toán theo điều khoản khuyến mãi.
Không đủ điều kiện Bạn chưa nhận được hoa hồng từ khách hàng tiềm năng này. Lời giới thiệu không đủ điều kiện để nhận khoản quyết toán.

Tìm khách hàng tiềm năng

Bạn có thể sắp xếp khách hàng tiềm năng trong bảng Khách hàng tiềm năng đã gửi theo cột, bao gồm trạng thái, tên, v.v.

Bạn cũng có thể tìm khách hàng tiềm năng bằng tên người liên hệ của khách hàng tiềm năng, địa chỉ email liên hệ của khách hàng tiềm năng, tên doanh nghiệp hoặc URL trang web.

Khi nhấp vào khách hàng tiềm năng, bạn có thể xem dòng thời trạng thái chi tiết và thông tin liên hệ của đại diện Shopify được chỉ định để đặt câu hỏi và trao đổi về các bước tiếp theo để hoàn tất giao dịch bán.

Tìm hiểu thêm về hoa hồng giới thiệu Shopify Plustiền thưởng giới thiệu POS.

Lịch sử giới thiệu

Lịch sử giới thiệu là danh sách các thương nhân Shopify mà bạn đã giới thiệu. Lịch sử giới thiệu bao gồm ngày giới thiệu, gói đã chọn và doanh thu của mỗi thương nhân được giới thiệu.