Quản lý giới thiệu

Là Đối tác của Shopify, bạn có thể kiếm tiền bằng cách giới thiệu thương nhân đến Shopify. Trên trang Giới thiệu trong Trang quản lý của đối tác, bạn sẽ tìm thấy biểu mẫu để giới thiệu thương nhân đến Shopify Plus và Shopify POS. Bạn cũng có thể xem danh sách lượt giới thiệu thành công mà bạn đã thực hiện trước đây bằng cách chuyển nhượng cửa hàng thử nghiệm cho thương nhân hoặc gửi khách hàng tiềm năng cho Shopify Plus.

Gửi khách hàng tiềm năng

Khi bạn gửi khách hàng tiềm năng cho Shopify POS hoặc Shopify Plus từ Trang quản lý của đối tác, thông tin chi tiết về Đối tác sẽ tự động được thêm vào nội dung gửi.

Các bước thực hiện

  1. Trong Trang quản lý của đối tác, nhấp vào Giới thiệu.
  2. Nhấp vào Gửi khách hàng tiềm năng sử dụng POS hoặc Gửi khách hàng tiềm năng sử dụng Plus.
  3. Nhập thông tin yêu cầu cho lượt giới thiệu và nhấp vào Gửi.

Bạn sẽ nhận được email xác nhận gửi từ Shopify kèm theo thông tin chi tiết về lượt giới thiệu.

Lịch sử giới thiệu

Lịch sử giới thiệu là danh sách các thương nhân Shopify mà bạn đã giới thiệu. Lịch sử giới thiệu bao gồm ngày giới thiệu, gói đã chọn và doanh thu của mỗi thương nhân được giới thiệu.