Quản lý quyền truy cập vào cửa hàng

Các tổ chức đối tác thường có quyền truy cập vào nhiều cửa hàng thử nghiệm và cửa hàng được quản lý, và có nhiều nhân viên thực hiện các công việc khác nhau trong tổ chức. Để giám sát nhân viên và duy trì sự an toàn của thương nhân tốt hơn, bạn có thể giới hạn quyền truy cập vào các cửa hàng trong tổ chức đối tác cho các nhân viên cần truy cập.

Bạn có thể quản lý quyền truy cập vào cửa hàng trong hai trang sau:

 • Trang Nhóm: Trong trang này, bạn có thể đặt cấp độ quyền truy cập của nhân viên cho các loại cửa hàng khác nhau và quản lý quyền truy cập vào từng cửa hàng cụ thể.
 • Trang Chi tiết cửa hàng: Thành viên nhóm: Trong trang của từng cửa hàng, bạn có thể truy cập trang Thành viên nhóm để xem ai có quyền truy cập vào cửa hàng và thêm hoặc xóa quyền truy cập vào cửa hàng của nhân viên.

Quản lý quyền truy cập từ trang Nhóm

Bạn có thể cấp cho nhân viên quyền truy cập vào cửa hàng đã kết nối với tổ chức đối tác. Bạn có thể cấp quyền truy cập vào tất cả cửa hàng hoặc từng cửa hàng cụ thể. Tìm hiểu về các quyền hiện có.

Các bước thực hiện:

 1. Trên Trang quản lý của đối tác, nhấp vào Nhóm.
 2. Nhấp vào tên của nhân viên có tài khoản bạn muốn thay đổi.
 3. Chọn cấp độ quyền truy cập của nhân viên theo loại cửa hàng trong mục Store access and actions (Quyền truy cập và thao tác tại Cửa hàng).
 4. Nếu bạn đã chọn loại cửa hàng là Cửa hàng cụ thể, nhấp vào Manage access (Quản lý quyền truy cập) để cấp cho nhân viên quyền truy cập vào cửa hàng cụ thể.
 5. Khi hoàn tất, nhấp vào Save (Lưu).

Quản lý quyền truy cập từ Trang Chi tiết cửa hàng: Thành viên nhóm

Bạn có thể cấp hoặc thu hồi quyền truy cập vào cửa hàng từ trang Thành viên nhóm. Bạn chỉ có thể cấp hoặc thu hồi quyền truy cập từ trang Thành viên nhóm nếu nhân viên được cấp quyền Cửa hàng cụ thể cho loại cửa hàng.

Bạn cũng có thể xem danh sách toàn bộ nhân viên có quyền truy cập vào cửa hàng trong trang Thành viên nhóm.

Các bước thực hiện:

 1. Trên Trang quản lý của đối tác, nhấp vào Cửa hàng.
 2. Nhấp vào tên cửa hàng bạn muốn quản lý.
 3. Trong thẻ Team members (Thành viên nhóm), nhấp vào View (Xem).
 4. Trong trang Thành viên nhóm, nhấp vào Manage (Quản lý).
 5. Tích chọn hộp kiểm để cấp hoặc thu hồi quyền truy cập vào cửa hàng này của nhân viên.
 6. Nhấp vào Save access (Lưu quyền truy cập).