Thử nghiệm đơn hàng tại cửa hàng thử nghiệm

Bằng cách đặt đơn hàng kiểm tra, bạn có thể đảm bảo quá trình thanh toán và các cài đặt xử lý đơn hàng, hàng trong kho, vận chuyển, thông báo qua email và thuế của cửa hàng thử nghiệm đều chính xác. Cửa hàng thử nghiệm có thể xử lý số lượng đơn hàng kiểm tra không giới hạn.

Có hai cách để kiểm tra đơn hàng trong cửa hàng thử nghiệm:

 • Sử dụng Cổng Bogus của Shopify để mô phỏng giao dịch
 • Bật chế độ thử nghiệm đối với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán:

Dưới đây là những hạn chế khi kiểm tra đơn hàng trong cửa hàng thử nghiệm:

 • Bạn không thể kiểm tra đơn hàng có giao dịch thực trong cửa hàng thử nghiệm. Giao dịch thực là giao dịch được xử lý qua nhà cung cấp dịch vụ thanh toán không ở chế độ thử nghiệm và sử dụng thông tin thanh toán thực, ví dụ như số thẻ tín dụng hợp lệ. Thanh toán thủ công cũng được xem là giao dịch thực. Nếu cần kiểm tra đơn hàng có giao dịch thực, bạn cần chuyển cửa hàng thử nghiệm thành gói trả phí.
 • Bạn không thể kiểm tra bằng đơn hàng nháp đã tạo trong trang quản trị Shopify. Bạn cần đặt đơn hàng kiểm tra qua trang thanh toán của cửa hàng thử nghiệm.

Bạn cũng có thể tạo đơn hàng kiểm tra bằng API REST hoặc API GraphQL của trang quản trị Shopify.

Thử nghiệm bằng Cổng Bogus của Shopify

Để mô phỏng giao dịch trên trang thanh toán trực tuyến của cửa hàng thử nghiệm, bạn có thể thiết lập Cổng Bogus của Shopify. Cổng Bogus là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mà mọi cửa hàng đều có thể sử dụng để tạo đơn hàng kiểm tra.

Để tạo đơn hàng, bạn cần nhập thông tin thanh toán thử nghiệm tại trang thanh toán. Bạn có thể mô phỏng các loại giao dịch khác nhau, tùy thuộc vào thông tin bạn nhập.

Các bước thực hiện:

 1. Nếu bạn đã kích hoạt nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng, hãy hủy kích hoạt trước khi tiếp tục. Nhấp vào Manage (Quản lý) > Deactivate (Hủy kích hoạt) (nút này cũng hiển thị tên của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, ví dụ: Deactivate Shopify Payments (Hủy kích hoạt Shopify Payments)). Sau đó, xác nhận việc hủy kích hoạt.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

 3. Chọn (for testing) Bogus Gateway trong danh sách.

 4. Nhấp vào Kích hoạt (for testing) Bogus Gateway.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

 6. Truy cập vào cửa hàng trực tuyến và đặt đơn hàng với vai trò khách hàng. Khi thanh toán, nhập thông tin chi tiết thẻ tín dụng như dưới đây thay vì số thẻ thực:

Thông tin chi tiết thẻ để nhập khi thử nghiệm thanh toán bằng cổng Bogus
Tên trường Chi tiết để nhập
Tên trên thẻ Nhập Bogus Gateway
Số thẻ tín dụng

Nhập lần lượt để mô phỏng các loại giao dịch khác nhau:

 • Nhập 1 để mô phỏng giao dịch thành công
 • Nhập 2 để mô phỏng giao dịch thất bại
 • Nhập 3 để mô phỏng một trường hợp ngoại lệ (sẽ có một thông báo cho biết đã xảy ra lỗi với nhà cung cấp)
CVV Nhập số có 3 chữ số bất kỳ (ví dụ: 111).
Ngày hết hạn Nhập ngày bất kỳ trong tương lai.
 1. Sau khi hoàn tất thử nghiệm, nhấp vào Quản lý bên cạnh (for testing) Bogus Gateway trong trang quản trị Shopify.

 2. Nhấp vào Hủy kích hoạt (for testing) Bogus Gateway để xóa cổng này khỏi trang thanh toán.

Thử nghiệm bằng chế độ thử nghiệm của Shopify Payments

Để thử nghiệm thiết lập Shopify Payments, bật chế độ thử nghiệm và sử dụng thẻ tín dụng thử nghiệm để mô phỏng thanh toán.

Bật chế độ thử nghiệm dành cho Shopify Payments

Để tạo đơn hàng kiểm tra, bạn cần bật chế độ thử nghiệm dành cho Shopify Payments.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Manage (Quản lý).

 2. Trong mục Test mode (Chế độ thử nghiệm), chọn Enable test mode (Bật chế độ thử nghiệm).

 3. Nhấp vào Lưu.

Bước tiếp theo:

Bạn có thể tạo đơn hàng rồi mô phỏng giao dịch bằng cách sử dụng số thẻ tín dụng thử nghiệm. Có các số thử nghiệm để tạo giao dịch thành công, giao dịch thất bại và giao dịch bằng nhiều đơn vị tiền tệ.

Ghi chú: Số tiền mua thử nghiệm phải lớn hơn số tiền tương đương 1 USD trong mọi đơn vị tiền tệ.

Mô phỏng giao dịch thành công

Để mô phỏng giao dịch thành công, sử dụng những thông tin sau đây khi bạn được yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết thẻ tín dụng lúc thanh toán:

 • Tên trên thẻ: Nhập ít nhất hai từ.
 • Ngày hết hạn: Nhập ngày bất kỳ trong tương lai.
 • Mã bảo mật: Nhập ba chữ số bất kỳ.
 • Số thẻ: Sử dụng một số bất kỳ trong những số sau:
Mô phỏng giao dịch thành công bằng những số thẻ này
Loại thẻ Số tín dụng thử nghiệm
Visa 4242424242424242
Mastercard 5555555555554444
American Express 378282246310005
Discover 6011111111111117
Diners Club 30569309025904
JCB 3530111333300000

Mô phỏng giao dịch thất bại

Nếu muốn xem thông báo lỗi thẻ tín dụng mà khách hàng có thể thấy trong quá trình thanh toán, bạn có thể sử dụng những số thẻ tín dụng thử nghiệm này để mô phỏng các giao dịch thất bại khác nhau:

 • Sử dụng số thẻ tín dụng 4000000000000002 để tạo thông báo thẻ bị từ chối.
 • Sử dụng số thẻ tín dụng 4242424242424241 để tạo thông báo số thẻ không chính xác.
 • Sử dụng số thẻ tín dụng 4000000000000259 để mô phỏng giao dịch bị khiếu nại.
 • Sử dụng tháng hết hạn không hợp lệ, ví dụ: 13, để tạo thông báo tháng hết hạn không hợp lệ.
 • Sử dụng năm hết hạn trong quá khứ để tạo thông báo năm hết hạn không hợp lệ.
 • Sử dụng mã bảo mật hai chữ số để tạo thông báo mã bảo mật không hợp lệ.

Chế độ thử nghiệm dành cho nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba

Một số nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba cung cấp chế độ thử nghiệm có thể bật trong trang quản trị Shopify. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba phải bật tùy chọn Enable test most (Bật chế độ thử nghiệm) trong phần cài đặt để được kiểm tra tại cửa hàng thử nghiệm.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng chế độ kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba cụ thể, vui lòng xem hồ sơ của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.

Nếu bạn là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba và muốn thêm tùy chọn Bật chế độ thử nghiệm vào phần cài đặt, bạn cần thêm URL sandbox thanh toán vào phần cài đặt cổng thanh toán trong Trang quản lý của đối tác.

Thử nghiệm bằng giao dịch thực

Nếu cần kiểm tra cửa hàng thử nghiệm bằng giao dịch thực, bạn cần chuyển cửa hàng thành gói trả phí. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Bàn giao cửa hàng thử nghiệm cho khách hàng.

Nếu bạn muốn chuyển đổi cửa hàng thử nghiệm sang gói trả phí nhưng vẫn giữ vai trò chủ sở hữu cửa hàng, hãy chọn một gói trong trang quản trị Shopify.