Quản lý địa điểm thực hiện đơn hàng trong hồ sơ vận chuyển

Khi tạo hồ sơ vận chuyển mới, tất cả địa điểm có thể hoàn thiện đơn hàng trực tuyến được thêm vào hồ sơ trong cùng một nhóm. Bất kỳ địa điểm nào có thể thực hiện đơn hàng trực tuyến đều trở thành địa điểm hoàn thiện sản phẩm tiềm năng trong hồ sơ và tất cả đều có phí và khu vực giống nhau. Những địa điểm không hoàn thiện đơn hàng trực tuyến sẽ không hiển thị trong hồ sơ vận chuyển.

Có thể thêm địa điểm bị hủy kích hoạt vào hồ sơ vận chuyển bằng nhãn Inactive. Bạn có thể thêm khu vực và phí cho những địa điểm này, nhưng không thể sử dụng tại trang thanh toán cho tới khi kích hoạt. Để quản lý địa điểm đang hoạt động, vui lòng tham khảo phần Hủy kích hoạt và kích hoạt lại địa điểm.

Bạn có thể thực hiện các thao tác sau để quản lý các địa điểm trong hồ sơ vận chuyển:

 • Đặt các mức phí khác nhau tùy theo địa điểm thực hiện đơn hàng bằng cách xếp các địa điểm theo nhóm. Thao tác này cho phép các nhóm địa điểm khác nhau có khu vực và phí vận chuyển khác nhau.
 • Xóa một địa điểm khỏi nhóm để không có mức phí nào áp dụng cho địa điểm đó. Những địa điểm không nằm trong một nhóm vận chuyển được liệt kê trong mục Không vận chuyển từ. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo phần Xóa địa điểm.
 • Tạo địa điểm mới và thêm địa điểm vào nhóm địa điểm hiện có hoặc tạo nhóm khu vực và phí mới trong nhóm riêng.

Chọn địa điểm sẽ thực hiện đơn hàng

Nếu địa điểm được chỉ định phí vận chuyển và có thể thực hiện toàn bộ đơn hàng thì địa điểm đó sẽ được chọn để thực hiện đơn hàng. Nếu không có địa điểm nào được chỉ định phí vận chuyển hoặc không thể thực hiện toàn bộ đơn hàng thì địa điểm có mức ưu tiên cao nhất sẽ bán quá sản phẩm. Chỉ không bán quá được khi kho hàng tại tất cả các địa điểm thực hiện đơn hàng của bạn đã hết hàng.

Nếu một đơn hàng có thể được thực hiện tại một địa điểm thực hiện duy nhất thì đơn hàng sẽ được gửi đến địa điểm thực hiện đó. Nếu không thể thực hiện đơn hàng tại địa điểm mà bạn đặt là ưu tiên đầu tiên thì các địa điểm khác sẽ được kiểm tra hàng có sẵn.

Nếu bạn quản lý lô hàng từ nhiều địa điểm, đơn hàng có thể bị phân chia ra nhiều địa điểm để thực hiện. Lô hàng sẽ bị phân chia nếu một địa điểm thực hiện đơn hàng không thể thực hiện toàn bộ đơn hàng có nhiều mục hàng. Giỏ hàng sẽ mất phí vận chuyển cho từng địa điểm.

Ví dụ: Đơn hàng đã đặt có sản phẩm A và sản phẩm B. Địa điểm thực hiện đơn hàng của bạn tại Paris chỉ có thể thực hiện sản phẩm A và địa điểm thực hiện đơn hàng của bạn tại Lyon chỉ có thể thực hiện sản phẩm B. Sản phẩm A sẽ được chuyển đến địa điểm tại Paris và sản phẩm B sẽ được chuyển đến địa điểm tại Lyon.

Tạo nhóm địa điểm mới

Tạo nhóm địa điểm mới trong hồ sơ vận chuyển cho phép bạn chỉ định khu vực và phí cho những địa điểm trong nhóm.

Ví dụ: Giả sử bạn có hai địa điểm vận chuyển sản phẩm trên toàn thế giới và một địa điểm chỉ vận chuyển sản phẩm đến Hoa Kỳ. Bạn có thể chuyển địa điểm chỉ vận chuyến đến Hoa Kỳ sang nhóm mới, cũng như tạo khu vực và phí chỉ áp dụng cho địa điểm đó.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Shipping and delivery (Vận chuyển và giao hàng).

 2. Trong mục Vận chuyển, nhấp vào Quản lý bên cạnh hồ sơ vận chuyển bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Chuyển địa điểm sang nhóm mới:

  • Nếu địa điểm nằm trong một nhóm, hãy thực hiện những bước sau:
   1. Trong nhóm địa điểm, nhấp vào Show details (Hiện thông tin chi tiết).
   2. Bên cạnh địa điểm bạn muốn thay đổi, nhấp vào Manage (Quản lý).
   3. Chọn tùy chọn tạo mức phí mới, sau đó nhấp vào Done (Đã xong).

- Nếu địa điểm nằm trong mục Not shipping from (Không vận chuyển từ), hãy thực hiện những bước sau: 1. Bên cạnh địa điểm bạn muốn thay đổi, nhấp vào Add rates (Thêm phí). 2. Chọn tùy chọn Tạo phí mới, sau đó nhấp vào Xong.

 1. Thêm khu vực và phí, sau đó nhấp vào Save (Lưu).

Xóa địa điểm

Nếu bạn xóa địa điểm cuối cùng trong nhóm thì khu vực và phí vận chuyển liên kết với nhóm cũng sẽ bị xóa.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Shipping and delivery (Vận chuyển và giao hàng).

 2. Trong mục Vận chuyển, nhấp vào Quản lý bên cạnh hồ sơ vận chuyển bạn muốn cập nhật.

 3. Trong mục Nơi gửi hàng, nhấp vào Hiển thị thông tin chi tiết.

 4. Đối với mỗi địa điểm bạn muốn xóa, nhấp vào Quản lý, chọn tùy chọn Xóa phí rồi nhấp vào Xong.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm địa điểm vào nhóm địa điểm hiện có

Nếu bạn tạo địa điểm mới sau khi tạo hồ sơ vận chuyển, địa điểm đó sẽ được tự động thêm vào tất cả hồ sơ vận chuyển trong mục Không vận chuyển từ.

Nếu bạn muốn thay đổi nhóm khu vực và phí của một địa điểm, bạn có thể thêm địa điểm đó vào nhóm địa điểm hiện có để nhóm đó áp dụng khu vực và phí vận chuyển giống nhau.

Ví dụ: Giả sử bạn có hồ sơ vận chuyển cho mặt hàng áo phông được thực hiện từ một nhà kho tại Los Angeles. Gần đây bạn mở rộng công việc kinh doanh đến một nhà kho tại San Francisco, do đó bạn thêm địa điểm này làm một địa điểm trong trang quản trị Shopify. Nếu muốn cung cấp tùy chọn vận chuyển giống với nhà kho tại Los Angeles, bạn có thể thêm địa điểm San Francisco vào cùng nhóm với Los Angeles.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Shipping and delivery (Vận chuyển và giao hàng).

 2. Trong mục Vận chuyển, nhấp vào Quản lý bên cạnh hồ sơ vận chuyển bạn muốn cập nhật.

 3. Bên cạnh hồ sơ bạn muốn thay đổi, nhấp vào một trong những mục sau:

  • Nếu địa điểm đã có khu vực và phí, nhấp vào Manage (Quản lý).
  • Nếu địa điểm nằm trong mục Not shipping from (Không vận chuyển từ), bạn nhấp vào Add rates (Thêm phí).
 4. Trong mục Sử dụng cùng mức phí với, chọn nhóm địa điểm bạn muốn thêm địa điểm rồi nhấp vào Xong.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí