Kích hoạt vận chuyển với USPS

Nếu bạn đã thương lượng mức phí giao hàng được chiết khấu qua tài khoản riêng với USPS, bạn có thể hiển thị phí giao hàng được chiết khấu cho khách hàng khi thanh toán. Để hiển thị giá thương lượng, bạn cần có tính năng tính phí giao hàng theo hãng vận chuyển trên tài khoản Shopify. Để biết thêm thông tin, tham khảo Phí giao hàng thực tính theo hãng vận chuyển bên thứ ba.

Sau khi kết nối tài khoản, mức phí thương mại của USPS sẽ hiển thị theo mặc định tại trang thanh toán. Mức phí thương mại của USPS tiết kiệm hơn so với mức giá bán lẻ, và phải mua nhãn trực tuyến. Nếu muốn hiển thị mức phí đắt hơn, bạn có thể bật mức giá bán lẻ khi thêm phí thực tính của USPS.

Kích hoạt tính phí giao hàng đối với USPS

  1. Trong mục Tài khoản hãng vận chuyển, thêm USPS làm hãng vận chuyển:

    • Nếu bạn chưa thêm tài khoản hãng vận chuyển, hãy nhấp vào Kết nối tài khoản hãng vận chuyển rồi nhấp vào Kết nối tài khoản bên cạnh USPS.
    • Nếu bạn đã thêm tài khoản hãng vận chuyển, nhấp vào Quản lý hãng vận chuyển rồi nhấp vào Kết nối tài khoản bên cạnh USPS.
  2. Trong hộp thoại Kết nối USPS, chọn mức giá thương mại USPS để kích hoạt giá USPS thương lượng của bạn. Nếu bạn chưa thương lượng mức giá với USPS, hãy chọn mức giá bán lẻ USPS.

  3. Nhấp vào Save (Lưu).

Sau khi kết nối tài khoản USPS, bạn cần tạo phí thực tính USPS để thêm phí USPS vào trang thanh toán.

Hủy kích hoạt USPS

Nếu không muốn sử dụng phí thực tính USPS nữa, bạn cần đảm bảo không hiển thị dịch vụ này với khách hàng ở trang thanh toán.

Các bước thực hiện:

  1. Trong mục Tài khoản hãng vận chuyển, nhấp vào Quản lý hãng vận chuyển.
  2. Bên cạnh USPS, nhấp vào Disconnect account (Ngắt kết nối tài khoản).
  3. Trong hộp thoại, nhấp vào Disconnect account (Ngắt kết nối tài khoản) để xác nhận hủy kích hoạt.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí