Kích hoạt tính năng tính phí giao hàng bằng USPS

Bạn có thể hiển thị phí vận chuyển do USPS tính tại trang thanh toán.

Sau khi kết nối tài khoản, mức phí thương mại của USPS sẽ được hiển thị theo mặc định tại trang thanh toán. Mức phí thương mại của USPS tiết kiệm hơn so với mức giá bán lẻ và cần mua nhãn trực tuyến. Nếu muốn hiển thị mức phí đắt hơn, bạn có thể kích hoạt mức giá bán lẻ khi thêm phí thực tính của USPS.

Yêu cầu của gói khi tính phí giao hàng theo hãng vận chuyển bên thứ ba

Để sử dụng tính năng tính phí giao hàng theo hãng vận chuyển bên thứ ba, bạn phải sử dụng gói Shopify Advanced hoặc Shopify Plus. Nếu đang sử dụng gói Shopify thì bạn có thể chọn phí hàng tháng để thêm tính năng này, hoặc chuyển sang thanh toán hằng năm. Tính năng tính phí giao hàng theo hãng vận chuyển bên thứ ba không có trong gói Basic Shopify hoặc Shopify Starter.

Yêu cầu đối với việc kích hoạt tính năng tính phí giao hàng bằng USPS

Để kích hoạt tính năng tính phí giao hàng bằng USPS, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Cửa hàng của bạn phải sử dụng gói Advanced Shopify hoặc Plus. Nếu đang dùng gói Shopify thì bạn có thể trả phí hằng tháng để thêm tính năng này hoặc chuyển từ thanh toán hằng tháng sang thanh toán hằng năm. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.
  • Cửa hàng cần có địa điểm thực hiện đơn hàng đặt tại Hoa Kỳ.

Bước 1: Kết nối tài khoản USPS

Bước 2: Kiểm tra phí giao hàng thực tính theo hãng vận chuyển

Sau khi kết nối hãng vận chuyển bên thứ ba với trang quản trị Shopify, bạn có thể thử nghiệm tích hợp tài khoản và xem trước phí giao hàng thực tính đối với các loại bao bì, kích cỡ và nơi nhận cụ thể trong trang quản trị Shopify.

Phí vận chuyển hiển thị trong quá trình thử nghiệm là phí mẫu và có thể khác với phí vận chuyển hiển thị cho khách hàng khi thanh toán.

Bước 3: Thiết lập phí giao hàng thực tính theo hãng vận chuyển

Thiết lập phí vận chuyển do USPS tính để hiển thị phí vận chuyển cho khách hàng khi thanh toán.

Hủy kích hoạt tính năng tính phí giao hàng của USPS

Nếu không muốn sử dụng tính năng tính phí giao hàng của USPS nữa, bạn có thể ngắt kết nối tài khoản hãng vận chuyển khỏi trang quản trị Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí