Kích hoạt vận chuyển với USPS

Nếu bạn đã thương lượng mức phí giao hàng được chiết khấu qua tài khoản riêng với USPS, bạn có thể hiển thị phí giao hàng được chiết khấu cho khách hàng khi thanh toán. Để hiển thị giá thương lượng, bạn cần có tính năng tính phí giao hàng theo hãng vận chuyển trên tài khoản Shopify. Để biết thêm thông tin, tham khảo Phí giao hàng thực tính theo hãng vận chuyển bên thứ ba.

Đăng ký mã ID người dùng USPS

Đăng ký mã ID người dùng USPS Web Tools bằng cách điền vào USPS Web Tools registration form (biểu mẫu đăng ký USPS Web Tools).

Khi bạn đã hoàn tất quá trình đăng ký, USPS sẽ gửi mã ID người dùng cho bạn qua email. Lưu lại mã ID này vì bạn cần mã ID người dùng USPS để hoàn tất việc kích hoạt trong Shopify.

Mã ID người dùng USPS Web Tools là một tập hợp gồm chữ và số, ví dụ 123ABCDE1234, được USPS tạo tự động.

Mã ID người dùng cho bạn quyền truy cập vào các API theo dõi gói hàng, mức phí, tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ của USPS khi bạn đăng ký.

Sau khi kết nối tài khoản, mức phí thương mại của USPS sẽ hiển thị theo mặc định tại trang thanh toán. Mức phí thương mại của USPS tiết kiệm hơn so với mức giá bán lẻ, và phải mua nhãn trực tuyến. Nếu muốn hiển thị mức phí đắt hơn, bạn có thể bật mức giá bán lẻ khi thêm phí thực tính của USPS.

Kích hoạt tính phí giao hàng đối với USPS

 1. Trong mục Tài khoản hãng vận chuyển, nhấp vào Quản lý tích hợp.
 2. Thêm USPS làm hãng vận chuyển:

  • Nếu bạn không có tài khoản hãng vận chuyển đang hoạt động, hãy nhấp vào Kết nối tài khoản hãng vận chuyển rồi nhấp vào Kết nối tài khoản bên cạnh USPS.
  • Nếu bạn đã có tài khoản hãng vận chuyển đang hoạt động, nhấp vào Quản lý hãng vận chuyển rồi nhấp vào Kết nối tài khoản bên cạnh USPS.
 3. Trong hộp thoại Kết nối USPS, nhập thông tin xác thực USPS của bạn.

 4. Chọn xem có thêm phí USPS vào khu vực vận chuyển hiện có hay không. Thao tác này thay thế phí USPS hiện tại và thêm vào tất cả khu vực vận chuyển, kể cả những khu vực bạn hiện không sử dụng phí USPS.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Nếu bạn không thêm phí USPS vào khu vực vận chuyển trong khi thiết lập tài khoản, hãy tạo phí thực tính của hãng vận chuyển để thêm phí USPS vào trang thanh toán.

Hủy kích hoạt USPS

Nếu không muốn sử dụng USPS nữa (ví dụ trong trường hợp tài khoản của bạn đã hết hạn), bạn cần đảm bảo không hiển thị dịch vụ này với khách hàng ở trang thanh toán.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Accounts and integrations (Tài khoản và tích hợp), nhấp vào Manage integrations (Quản lý tích hợp).
 2. Trong mục Tài khoản hãng vận chuyển, nhấp vào Quản lý hãng vận chuyển.
 3. Bên cạnh USPS, nhấp vào Disconnect account (Ngắt kết nối tài khoản).
 4. Trong hộp thoại, nhấp vào Disconnect account (Ngắt kết nối tài khoản) để xác nhận hủy kích hoạt.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí