Đang cập nhật đơn hàng

Bạn có thể thêm ghi chú hoặc cập nhật cho khách hàng về đơn hàng hiện có.

Thêm ghi chú cho đơn hàng

Ghi chú đơn hàng hiển thị trên màn hình chi tiết của đơn hàng và được dùng để đính kèm thông tin bổ sung về đơn hàng. Bạn có thể muốn đính kèm ghi chú cho đơn hàng vì những lý do sau:

 • Bạn đã hoàn tiền hoặc hủy đơn hàng.
 • Bạn đã thực hiện đổi hàng cho toàn bộ hoặc một phần của đơn hàng.
 • Khách hàng có một số yêu cầu bổ sung mà bạn muốn ghi lại.
 1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào nút , rồi chạm vào Đơn hàng.
 2. Chạm vào đơn hàng để xem màn hình chi tiết, rồi chạm vào Add note (Thêm ghi chú).
 3. Nhập ghi chú và chạm vào Save (Lưu).

Ghi chú sẽ hiển thị trên màn hình chi tiết của đơn hàng. Bạn có thể chỉnh sửa ghi chú bằng cách chạm vào Chỉnh sửa bên cạnh GHI CHÚ ĐƠN HÀNG.

Thêm, xóa hoặc thay đổi khách hàng đối với đơn hàng

Bạn có thể điều chỉnh thông tin khách hàng trên đơn hàng POS.

Để thay đổi khách hàng trên đơn hàng, bạn cần xóa khách hàng hiện tại rồi thêm khách hàng chính xác.

Bạn cũng có thể chỉnh sửa thông tin về khách hàng bằng cách chạm vào tên khách hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào nút , rồi chạm vào Đơn hàng.
 2. Chạm vào đơn hàng để xem màn hình chi tiết.
 3. Điều chỉnh đơn hàng nếu cần bằng cách thực hiện một trong những thao tác sau:
  • Thêm khách hàng - Trước tiên, xóa mọi khách hàng hiện có trên đơn hàng, sau đó chạm vào Add customer (Thêm khách hàng) và tìm kiếm khách hàng hiện có hoặc Add new customer (Thêm khách hàng mới) và điền thông tin liên hệ.
  • Xóa khách hàng - Vuốt tên khách hàng sang trái rồi chạm vào Remove (Xóa).
  • Chỉnh sửa khách hàng - Chạm vào tên của khách hàng, chỉnh sửa thông tin chi tiết rồi chạm vào Lưu.

Hủy đơn hàng

Nếu có thể hủy một đơn hàng thì nút hủy đơn hàng sẽ hiển thị trong tối đa 15 phút sau khi đặt đơn hàng. Sau 15 phút, hệ thống sẽ xử lý giao dịch và thu tiền. Chỉ có thể hủy các đơn hàng có trạng thái Đã ủy quyền. Phí giao dịch không áp dụng cho đơn hàng bị hủy.

Các hạn chế sau đây áp dụng cho việc hủy đơn hàng:

 • Không hỗ trợ tính năng hủy đơn hàng tại Đức hoặc Ý
 • Không thể hủy đơn hàng thanh toán từng phần
 • Không thể hủy đơn hàng sử dụng những phương thức thanh toán sau:

Bước:

 1. Bạn có thể hủy đơn hàng trên trang thanh toán trên màn hình Đơn hàng:

  • Trên trang thanh toán, chạm vào Hủy đơn hàng.
  • Trên màn hình chính của ứng dụng Shopify POS, chạm vào Đơn hàng, chạm vào đơn hàng bạn muốn hủy, sau đó chạm vào Hủy.
 2. Không bắt buộc: Nếu bạn không muốn trả lại một mặt hàng về kho, chạm vào nút Trả về kho tất cả mặt hàng tại địa điểm này, sau đó chạm vào Không trả về kho.

 3. Chạm vào Next (Tiếp).

 4. Chọn một lý do hủy đơn hàng.

 5. Chạm vào Xác nhận và xử lý. Nếu bạn đã kích hoạt phê duyệt của quản lý nhưng không phải người quản lý thì người quản lý phải nhập mã PIN rồi chạm vào nút mũi tên để xác nhận hủy.

 6. Chạm vào Done (Đã xong).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí