Đang cập nhật đơn hàng

Bạn có thể thêm ghi chú hoặc cập nhật cho khách hàng về đơn hàng hiện có.

Thêm ghi chú cho đơn hàng

Ghi chú đơn hàng xuất hiện trên màn hình chi tiết của đơn hàng và các ghi chú hữu ích này dùng để đính kèm thông tin bổ sung về đơn hàng. Bạn có thể muốn đính kèm ghi chú cho đơn hàng vì những lý do sau:

  • Bạn đã hoàn tiền hoặc hủy đơn hàng.
  • Bạn đã thực hiện đổi hàng cho toàn bộ hoặc một phần của đơn hàng.
  • Khách hàng có một số yêu cầu bổ sung mà bạn muốn ghi lại.
  1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào nút , rồi chạm vào Đơn hàng.

  2. Chạm vào đơn hàng để xem màn hình chi tiết, rồi chạm vào Add note (Thêm ghi chú).

  3. Nhập ghi chú và chạm vào Save (Lưu).

Ghi chú sẽ xuất hiện trên màn hình chi tiết của đơn hàng. Bạn có thể chỉnh sửa ghi chú bằng cách chạm vào Edit (Chỉnh sửa) bên cạnh ORDER NOTES (GHI CHÚ ĐƠN HÀNG).

Thêm, xóa hoặc thay đổi khách hàng đối với đơn hàng

Bạn có thể điều chỉnh thông tin khách hàng trên đơn hàng POS.

Để thay đổi khách hàng trên đơn hàng, bạn cần xóa khách hàng hiện tại rồi thêm khách hàng chính xác.

Bạn cũng có thể chỉnh sửa thông tin về khách hàng bằng cách chạm vào tên khách hàng.

Các bước thực hiện:

  1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào nút , rồi chạm vào Đơn hàng.

  2. Chạm vào đơn hàng để xem màn hình chi tiết.

  3. Điều chỉnh đơn hàng nếu cần bằng cách thực hiện một trong những thao tác sau:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí