Thêm ghi chú cho đơn hàng

Thêm ghi chú cho đơn hàng

Ghi chú đơn hàng xuất hiện trên màn hình chi tiết của đơn hàng và các ghi chú hữu ích này dùng để đính kèm thông tin bổ sung về đơn hàng. Bạn có thể muốn đính kèm ghi chú cho đơn hàng vì những lý do sau:

  • Bạn đã hoàn tiền hoặc hủy đơn hàng.
  • Bạn đã thực hiện đổi hàng cho toàn bộ hoặc một phần của đơn hàng.
  • Khách hàng có một số yêu cầu bổ sung mà bạn muốn ghi lại.
  1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào rồi chạm vào Đơn hàng.

  2. Chạm vào đơn hàng để xem màn hình chi tiết, rồi chạm vào Add note (Thêm ghi chú).

  3. Nhập ghi chú và chạm vào Save (Lưu).

Ghi chú sẽ xuất hiện trên màn hình chi tiết của đơn hàng. Bạn có thể chỉnh sửa ghi chú bằng cách chạm vào Edit (Chỉnh sửa) bên cạnh ORDER NOTES (GHI CHÚ ĐƠN HÀNG).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí