Điều chỉnh thuế suất trong giỏ hàng Shopify POS

Ứng dụng Shopify POS áp thuế dựa trên địa điểm cửa hàng bạn chỉ định cho thiết bị. Bạn có thể thay đổi thuế suất đối với địa điểm POS trong trang quản trị Shopify.

Tắt hoặc bật thuế suất của giỏ hàng

Để tắt hoặc bật thuế suất của giỏ hàng đối với tất cả mặt hàng trong đơn hàng:

  1. Trên trang chủ của ứng dụng Shopify POS, chạm vào Taxes (Thuế) trong giỏ hàng.
  2. Hủy kích hoạt hoặc kích hoạt thuế suất cho đơn hàng và chạm vào Đóng.

Tắt hoặc bật thuế suất của sản phẩm

Để tắt hoặc bật thuế suất đối với một sản phẩm trong đơn hàng:

  1. Trên trang chủ của ứng dụng Shopify POS, chạm vào mặt hàng trong giỏ hàng.
  2. Hủy kích hoạt hoặc kích hoạt thuế suất cho mặt hàng và chạm vào Lưu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí