Trả lại và hoàn tiền

Bạn có thể hoàn tiền toàn bộ đơn hàng hoặc một phần đơn hàng từ màn hình Đơn hàng của Shopify POS.

Mặt hàng sau hoàn tiền được thêm vào kho hàng tại địa điểm được chỉ định trong ứng dụng Shopify POS.

Hoàn tiền đơn hàng

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí