Trả hàng và hoàn tiền bằng Shopify POS

Bạn có thể hoàn tiền toàn bộ đơn hàng hoặc một phần đơn hàng từ màn hình Đơn hàng của Shopify POS.

Mặt hàng sau hoàn tiền được thêm vào kho hàng tại địa điểm được chỉ định trong ứng dụng Shopify POS.

Trả lại hoặc Hoàn tiền đơn hàng bằng Shopify POS

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình chính của ứng dụng Shopify POS, chạm vào Đơn hàng.
 2. Chạm vào đơn hàng có mặt hàng bị trả lại.
 3. Chạm vào Đơn hàng trả lại.
 4. Sử dụng +- để nhập số lượng của từng mặt hàng bạn sẽ hoàn tiền.
 5. Chạm vào Next (Tiếp).
 6. Không bắt buộc: Nhấp vào Chọn lý do để hiển thị danh sách tùy chọn dành cho nhãn trả hàng.

  • Nếu nhấp vào Tiếp sau màn hình lý do trả lại thì bạn sẽ được nhắc chấp nhận lý do trả lại "Không xác định". Với mỗi lý do, bạn có thể thêm ghi chú.
  • Nếu chọn Khác cho lý do trả lại thì bạn phải nhập lý do. Lý do trả lại không hiển thị đối với đơn hàng có mặt hàng chưa thực hiện. Thay vào đó, hệ thống sẽ cung cấp trường văn bản tự do để bạn ghi chú hoàn tiền.
 7. Không bắt buộc: Nếu bạn không muốn trả lại mặt hàng vào kho hàng thì chạm vào Trả về kho tại địa điểm này, hủy kích hoạt tùy chọn trả về kho rồi chạm vào Lưu.

 8. Không bắt buộc: Chạm vào Hoàn tiền boa để hoàn lại tiền boa đã nhận.

 9. Không bắt buộc: Chạm vào Refund shipping (Hoàn tiền vận chuyển) để hoàn lại chi phí vận chuyển.

 10. Không bắt buộc: Kích hoạt Hoàn tiền vào thẻ quà tặng để phát hành thẻ quà tặng cho khách hàng thay cho số tiền hoàn lại. Sản phẩm thẻ quà tặng cần được đăng lên kênh bán hàng POS để có thể sử dụng tùy chọn này.

 11. Nếu khách hàng sử dụng nhiều phương thức thanh toán, bạn có thể chia số tiền hoàn lại theo các phương thức thanh toán mà họ sử dụng. Chạm vào Edit (Chỉnh sửa) trong mục Amount to Refund (Số tiền cần hoàn lại) và nhập số tiền bạn muốn hoàn lại cho mỗi phương thức thanh toán.

 12. Khi bạn sẵn sàng xử lý hoàn tiền, chạm vào Refund (Hoàn tiền).

 13. Không bắt buộc: Cung cấp biên lai cho khách hàng.

 14. Chạm vào Done (Đã xong).

Hủy đơn hàng bằng Shopify POS

Nếu có thể hủy một đơn hàng thì nút hủy đơn hàng sẽ hiển thị trong tối đa 15 phút sau khi đặt đơn hàng. Sau 15 phút, hệ thống sẽ xử lý giao dịch và thu tiền. Chỉ có thể hủy các đơn hàng có trạng thái Đã ủy quyền. Phí giao dịch không áp dụng cho đơn hàng bị hủy.

Các hạn chế sau đây áp dụng cho việc hủy đơn hàng:

 • Không hỗ trợ tính năng hủy đơn hàng tại Đức hoặc Ý
 • Không thể hủy đơn hàng thanh toán từng phần
 • Không thể hủy đơn hàng sử dụng những phương thức thanh toán sau:

Bước:

 1. Bạn có thể hủy đơn hàng trên trang thanh toán trên màn hình Đơn hàng:

  • Trên trang thanh toán, chạm vào Hủy đơn hàng.
  • Trên màn hình chính của ứng dụng Shopify POS, chạm vào Đơn hàng, chạm vào đơn hàng bạn muốn hủy, sau đó chạm vào Hủy.
 2. Không bắt buộc: Nếu bạn không muốn trả lại một mặt hàng về kho, chạm vào nút Trả về kho tất cả mặt hàng tại địa điểm này, sau đó chạm vào Không trả về kho.

 3. Chạm vào Next (Tiếp).

 4. Chọn một lý do hủy đơn hàng.

 5. Chạm vào Xác nhận và xử lý. Nếu bạn đã kích hoạt phê duyệt của quản lý nhưng không phải người quản lý thì người quản lý phải nhập mã PIN rồi chạm vào nút mũi tên để xác nhận hủy.

 6. Chạm vào Done (Đã xong).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí