Trả hàng và hoàn tiền bằng Shopify POS

Bạn có thể hoàn tiền toàn bộ đơn hàng hoặc một phần đơn hàng từ màn hình Đơn hàng của Shopify POS.

Mặt hàng sau hoàn tiền được thêm vào kho hàng tại địa điểm được chỉ định trong ứng dụng Shopify POS.

Hoàn tiền đơn hàng bằng Shopify POS

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình chính của ứng dụng Shopify POS, chạm vào Đơn hàng.

 2. Chạm vào đơn hàng có mặt hàng bị trả lại.

 3. Chạm vào Đơn hàng trả lại.

 4. Sử dụng +- để nhập số lượng của từng mặt hàng bạn sẽ hoàn tiền.

 5. Chạm vào Next (Tiếp).

 6. Không bắt buộc: Nếu bạn không muốn trả lại mặt hàng vào kho hàng thì chạm vào Restock at this location (Trả về kho tại địa điểm này), tắt tùy chọn trả về kho và chạm vào Save (Lưu).

 7. Không bắt buộc: Chạm vào Refund shipping (Hoàn tiền vận chuyển) để hoàn lại chi phí vận chuyển.

 8. Không bắt buộc: Bật Refund balance to gift card (Hoàn lại số dư vào thẻ quà tặng) để phát hành thẻ quà tặng cho khách hàng thay cho số tiền hoàn lại. Sản phẩm thẻ quà tặng cần được đăng lên kênh bán hàng POS để có thể sử dụng tùy chọn này.

 9. Nếu khách hàng sử dụng nhiều phương thức thanh toán, bạn có thể chia số tiền hoàn lại theo các phương thức thanh toán mà họ sử dụng. Chạm vào Edit (Chỉnh sửa) trong mục Amount to Refund (Số tiền cần hoàn lại) và nhập số tiền bạn muốn hoàn lại cho mỗi phương thức thanh toán.

 1. Không bắt buộc: Thêm lý do trả lại.

 2. Khi bạn sẵn sàng xử lý hoàn tiền, chạm vào Refund (Hoàn tiền).

 3. Chạm vào Mark as refunded (Đánh dấu là đã hoàn tiền).

 4. Không bắt buộc: Cung cấp biên lai cho khách hàng.

 5. Chạm vào Done (Đã xong).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí