Chỉ định doanh số cho nhân viên

Lưu ý: Tính năng này chỉ dành cho thương nhân sử dụng Shopify POS Pro.

Khi bạn xử lý đơn hàng trên Shopify POS, bạn có thể chỉ định doanh thu cho nhân viên từ giỏ hàng. Nếu bạn muốn chỉ định doanh thu cho nhân viên, bạn phải thêm nhân viên vào giao dịch bán hàng trước khi hoàn tất đơn hàng.

Bạn có thể theo dõi hiệu suất của nhân viên và chỉ định doanh số bằng cách sử dụng báo cáo Doanh số bán lẻ theo nhân viên hỗ trợ bán hàng.

Lưu ý: Không nhận diện được Shopify POS? Có thể bạn đang sử dụng Shopify POS Classic.

Chỉ định nhân viên cho một mặt hàng trong giao dịch

  1. Trong giỏ hàng, chạm vào một sản phẩm.
  2. Chạm vào Add staff who sold item (Thêm nhân viên bán hàng).
  3. Chọn nhân viên bạn muốn chỉ định giao dịch bán đó và chạm vào Save (Lưu).

Xóa nhân viên khỏi mặt hàng trong giao dịch

  1. Trong giỏ hàng, chạm vào sản phẩm bạn đã thêm nhân viên vào.
  2. Chạm vào Sold by (Người bán).
  3. Chạm vào Clear (Xóa) hoặc chọn nhân viên mới.
  4. Chạm vào Save (Lưu)

Chỉ định nhân viên cho toàn bộ giao dịch

Bạn có thể phân bổ doanh số của tất cả mặt hàng trong đơn hàng cho một nhân viên.

  1. Trong giỏ hàng, chạm vào More actions (Thao tác khác).
  2. Chạm vào Add staff (Thêm nhân viên).
  3. Chọn nhân viên bạn muốn chỉ định doanh số cho.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí