Phân bổ doanh số cho nhân viên

Khi xử lý đơn hàng trên Shopify POS, bạn có thể phân bổ doanh số hoặc mặt hàng trong giao dịch bán cho nhân viên từ giỏ hàng hoặc từ Lưới thông minh. Nếu muốn phân bổ giao dịch bán hàng cho nhân viên, bạn phải thêm nhân viên vào giao dịch bán hàng trước khi hoàn tất đơn hàng. Bạn có thể tìm kiếm nhân viên bằng cách nhập tên hoặc cuộn danh sách nhân viên để chọn tên nhân viên. Tên nhân viên được phân bổ gần đây sẽ hiển thị ở đầu khi bạn tìm kiếm nhân viên.

Bạn có thể theo dõi hiệu suất của nhân viên và tình hình phân bổ doanh số bằng cách sử dụng báo cáo Doanh số bán lẻ của nhân viên thu được nhờ giảm giá. Ví dụ: Nếu trả hoa hồng cho nhân viên, bạn có thể theo dõi hoa hồng của nhân viên trong báo cáo.

Chỉ định nhân viên cho toàn bộ giao dịch từ giỏ hàng

Bạn có thể chỉ định giao dịch bán hàng của tất cả mặt hàng trong đơn hàng cho một nhân viên.

Các bước thực hiện:

 1. Trong giỏ hàng, chạm vào More actions (Thao tác khác).
 2. Chạm vào Phân bổ doanh số cho nhân viên.
 3. Tìm và chọn nhân viên mà bạn muốn chỉ định giao dịch bán đó và chạm vào Lưu.

Chỉ định nhân viên cho một mặt hàng trong giỏ hàng

Bạn có thể chỉ định giao dịch bán hàng của tất cả mặt hàng trong đơn hàng cho một nhân viên. Nếu đơn hàng được chỉ định cho nhiều nhân viên, bạn có thể lặp lại các bước này với nhiều nhân viên nếu cần.

Các bước thực hiện:

 1. Trong giỏ hàng, chạm vào mặt hàng.
 2. Chạm vào Phân bổ doanh số cho nhân viên trong chế độ xem Quản lý mặt hàng.
 3. Tìm và chọn nhân viên mà bạn muốn chỉ định giao dịch bán đó và chạm vào Lưu.

Chỉ định nhân viên cho toàn bộ giao dịch từ Lưới thông minh

Bạn có thể phân bổ doanh số của tất cả mặt hàng trong đơn hàng cho một nhân viên từ Lưới thông minh.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Lưới thông minh, nhấp vào Ghi nhận doanh số.
 2. Tìm và chọn nhân viên bạn muốn chỉ định giao dịch bán đó và chạm vào Lưu.

Xóa nhân viên khỏi mặt hàng trong giao dịch

 1. Trong giỏ hàng, chạm vào sản phẩm bạn đã thêm nhân viên vào.
 2. Chạm vào Sold by (Người bán).
 3. Chạm vào Clear (Xóa) hoặc chọn nhân viên mới.
 4. Chạm vào Save (Lưu).

Xem ghi công nhân viên trong chi tiết đơn hàng

Nhân viên đem lại đơn hàng đã hoàn tất sẽ hiển thị trong mục Nhân viên của trang Chi tiết đơn hàng.

Mục Nhân viên của đơn hàng bao gồm:

 • Ghi công nhân viên: tên của nhân viên được tính là mang lại mục hàng. Bạn có thể chạm vào mục này để xem thêm chi tiết.
 • Nhân viên tại quầy: tên của nhân viên đã hoàn tất đơn hàng.

Tìm hiểu thêm về cách tìm kiếm đơn hàng trong Shopify POS.

Xem phân ghi công viên khi đổi hoặc trả hàng

Bạn có thể xem nhân viên được ghi nhận là đem lại mục hàng khi trả lại hoặc đổi mặt hàng trong đơn hàng.

Để xem ghi công nhân viên, chạm vào mục hàng bạn đang đổi hoặc trả lại. Ghi công nhân viên sẽ hiển thị trong mục Nhân viên.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí