Đổi hàng hoặc hoàn tiền cho đơn hàng

Nếu sử dụng ứng dụng Shopify POS, bạn có thể hoàn tất đơn hàng trả lại và hoàn tiền hoặc đổi mặt hàng bị trả lại để lấy mặt hàng mới. Nếu có chênh lệch về giá giữa hai mặt hàng, bạn có thể thu thêm hoặc trả lại khoản chênh lệch khi đổi hàng.

Mặt hàng sau hoàn tiền được thêm vào kho hàng tại địa điểm được chỉ định trong ứng dụng Shopify POS.

Xử lý đổi trả hoặc hoàn tiền bằng gói đăng ký Shopify POS Pro

Nếu địa điểm của bạn có gói đăng ký Shopify POS Pro, bạn có thể xử lý đổi hàng hoặc hoàn tiền cho khách hàng theo các bước sau.

Bạn có thể sử dụng quy tắc trả hàng với Shopify POS Pro. Quy tắc trả hàng xác định thời điểm khách hàng có thể yêu cầu trả hàng và cách tính phí trả hàng áp dụng cho cửa hàng của bạn.

Các bước thực hiện:

 1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào Đơn hàng.
 2. Chạm vào đơn hàng bạn muốn tạo đổi hàng hoặc trả hàng.
 3. Chạm vào Đổi hàng, chọn mặt hàng cần đổi và chạm vào Tiếp theo. Mặt hàng trả lại được thêm vào kho hàng tại địa điểm chỉ định cho thiết bị POS.
 4. Không bắt buộc: Nhấp vào Chọn lý do để hiển thị danh sách tùy chọn dành cho nhãn trả hàng. Nếu nhấp vào Tiếp sau màn hình lý do trả lại thì bạn sẽ được nhắc chấp nhận lý do trả lại "Không xác định". Với mỗi lý do, bạn có thể thêm ghi chú. Nếu chọn Khác cho lý do trả lại thì bạn phải nhập lý do. Lý do trả lại không hiển thị đối với đơn hàng có mặt hàng chưa thực hiện. Thay vào đó, hệ thống sẽ cung cấp trường văn bản tự do để bạn ghi chú hoàn tiền.
 5. Không bắt buộc: Nếu bạn không muốn trả lại mặt hàng vào kho hàng thì chạm vào Trả về kho tại địa điểm này, hủy kích hoạt tùy chọn trả về kho rồi chạm vào Lưu.
 6. chạm vào Tiếp
 7. Trong danh sách sản phẩm còn hàng, chọn một mặt hàng để trao đổi với mặt hàng bị trả lại.
 8. Cập nhật số lượng mặt hàng đã chọn, thêm nhiều mặt hàng nếu cần và nhấp vào Next (Tiếp).
 9. Không bắt buộc: Nhấp để bật/tắt Đánh dấu mặt hàng là chưa thực hiện để lưu ý rằng cần gửi mặt hàng cho khách hàng sau. Đơn hàng mới sẽ được tạo cho các mặt hàng.
 10. Nếu còn số dư, chạm vào Refund (Hoàn tiền) hoặc Collect (Thu) và hoàn tất giao dịch. Nếu không còn số dư, chạm vào Exchange (Đổi hàng).
 11. Chạm vào Done (Đã xong).

Xử lý hoàn tiền bằng gói đăng ký Shopify POS Lite

Bạn có thể hoàn tiền toàn bộ đơn hàng hoặc một phần đơn hàng từ màn hình Đơn hàng của Shopify POS.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình chính của ứng dụng Shopify POS, chạm vào Đơn hàng.
 2. Chạm vào đơn hàng có mặt hàng bị trả lại.
 3. Chạm vào Đơn hàng trả lại.
 4. Sử dụng +- để nhập số lượng của từng mặt hàng bạn sẽ hoàn tiền.
 5. Chạm vào Next (Tiếp).
 6. Không bắt buộc: Nếu bạn không muốn trả lại mặt hàng vào kho hàng thì chạm vào Restock at this location (Trả về kho tại địa điểm này), tắt tùy chọn trả về kho và chạm vào Save (Lưu).
 7. Không bắt buộc: Chạm vào Refund shipping (Hoàn tiền vận chuyển) để hoàn lại chi phí vận chuyển.
 8. Không bắt buộc: Bật Refund balance to gift card (Hoàn lại số dư vào thẻ quà tặng) để phát hành thẻ quà tặng cho khách hàng thay cho số tiền hoàn lại. Sản phẩm thẻ quà tặng cần được đăng lên kênh bán hàng POS để có thể sử dụng tùy chọn này.
 9. Nếu khách hàng sử dụng nhiều phương thức thanh toán, bạn có thể chia số tiền hoàn lại theo các phương thức thanh toán mà họ sử dụng. Chạm vào Edit (Chỉnh sửa) trong mục Amount to Refund (Số tiền cần hoàn lại) và nhập số tiền bạn muốn hoàn lại cho mỗi phương thức thanh toán.
 1. Không bắt buộc: Thêm lý do trả lại.
 2. Khi bạn sẵn sàng xử lý hoàn tiền, chạm vào Refund (Hoàn tiền).
 3. Chạm vào Mark as refunded (Đánh dấu là đã hoàn tiền).
 4. Không bắt buộc: Cung cấp biên lai cho khách hàng.
 5. Chạm vào Done (Đã xong).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí