Quản lý nhân viên tại Điểm bán hàng

Lưu ý: Tính năng này chỉ dành cho thương nhân sử dụng Shopify POS Pro.

Nếu bạn là chủ cửa hàng hoặc nhân viên có quyền Quản lý nhân viên tại Điểm bán hàng, bạn có thể thực hiện như sau từ kênh Điểm bán hàng trên trang quản trị Shopify:

  • Thay đổi thông tin liên hệ của tất cả nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS.
  • Thay đổi vai trò POS cho bất kỳ nhân viên nào có quyền truy cập Điểm bán hàng.
  • Thay đổi mã PIN cho bất kỳ nhân viên nào có quyền truy cập vào Điểm bán hàng.
  • Xóa tài khoản nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS.
  • Gỡ bỏ quyền truy cập Điểm bán hàng của nhân viên có quyền truy cập trang quản trị Shopify.

Bạn có thể làm như sau từ trang Plans and permissions (Gói và quyền truy cập) của trang quản trị Shopify:

  • Thay đổi thông tin liên hệ của tất cả nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS.
  • Xóa tài khoản nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS.

Chỉ chủ cửa hàng mới thực hiện được những việc sau:

  • Thay đổi địa chỉ email cho nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS.
  • Quản lý thông tin liên hệ (của chủ cửa hàng), vai trò POS và mã PIN.

Nếu nhân viên có quyền truy cập vào trang quản trị Shopify thì họ là người duy nhất có thể tự chỉnh sửa thông tin liên hệ của mình.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí