Quản lý nhân viên tại Điểm bán hàng

Nếu là chủ cửa hàng hoặc có quyền Quản lý nhân viên tại Point of Sale, bạn có thể thực hiện những thao tác sau từ kênh Point of Sale trên trang quản trị Shopify:

 • Thay đổi địa chỉ email và thông tin liên hệ của nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS.
 • Thay đổi vai trò tại POS cho nhân viên có quyền truy cập vào Point of Sale.
 • Thay đổi mã PIN cho bất kỳ nhân viên nào có quyền truy cập vào Point of Sale.
 • Xóa nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS.
 • Gỡ bỏ quyền truy cập Điểm bán hàng của nhân viên có quyền truy cập trang quản trị Shopify.

Chỉ chủ cửa hàng mới có thể quản lý thông tin liên hệ, vai trò tại POS và mã PIN của họ.

Nếu nhân viên có quyền truy cập vào trang quản trị Shopify thì họ là người duy nhất có thể tự chỉnh sửa thông tin liên hệ của mình.

Thay đổi thông tin nhân viên (ứng dụng Shopify POS)

Bạn có thể thay đổi thông tin của nhân viên tại một trong những địa điểm sau:

 • ứng dụng POS
 • kênh Point of Sale trên trang quản trị Shopify
 • cài đặt Người dùng và quyền trên trang quản trị Shopify

Thay đổi thông tin nhân viên trong ứng dụng POS

 1. Trong Shopify POS, chạm vào rồi chạm vào Nhân viên.
 2. Chạm vào tên của nhân viên.
 3. Đối với nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS, trong mục THÔNG TIN LIÊN HỆ, chạm vào Chỉnh sửa rồi nhập thông tin liên hệ mới của nhân viên đó.
 4. Để chỉ định lại vai trò POS, hãy thực hiện như sau:

  1. Trong mục QUYỀN TRUY CẬP ỨNG DỤNG POS, chạm vào Sửa, rồi chọn vai trò khác.
  2. Chạm vào Save (Lưu).
 5. Để thay đổi mã PIN, hãy thực hiện như sau:

  1. Trong mục BẢO MẬT, chạm vào Sửa.
  2. Chạm vào Tạo mã PIN mới hoặc nhập mã PIN mới.
  3. Chạm vào Save (Lưu).

Thay đổi thông tin nhân viên trên kênh Point of Sale

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Point of sale.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Nhân viên.

 5. Nhấp vào tên nhân viên.

 6. Nhập thông tin liên hệ mới của nhân viên.

 7. Để chỉ định lại vai trò POS, hãy chọn một vai trò khác trong mục VAI TRÒ POS.

 8. Để thay đổi mã PIN, trong mục Mã PIN, nhấp vào Tạo mã PIN ngẫu nhiên hoặc nhập mã PIN. Đảm bảo nhân viên của bạn biết mã PIN mới.

 9. Nhấp vào Save (Lưu).

Thay đổi thông tin nhân viên trong cài đặt Người dùng và quyền

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt, rồi nhấp vào Users and permissions (Người dùng và quyền).
 2. Nhấp vào tên nhân viên.
 3. Nhập thông tin liên hệ mới của nhân viên.
 4. Để chỉ định lại vai trò POS, hãy chọn một vai trò khác trong mục VAI TRÒ POS.
 5. Để thay đổi mã PIN, trong mục Mã PIN, nhấp vào Tạo mã PIN ngẫu nhiên hoặc nhập mã PIN. Đảm bảo nhân viên của bạn biết mã PIN mới.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Tìm kiếm và lọc danh sách nhân viên

Bạn có thể tìm kiếm và lọc danh sách nhân viên trong ứng dụng POS hoặc trên kênh Point of Sale trên trang quản trị Shopify.

Tìm kiếm và lọc trong ứng dụng POS

Bạn có thể tìm kiếm một nhân viên cụ thể bằng cách nhập tên, địa chỉ email hoặc số điện thoại vào trường Search staff (Tìm kiếm nhân viên). Ngoài ra, bạn có thể lọc danh sách nhân viên bằng cách chạm vào một hoặc nhiều vai trò tại POS.

Tìm kiếm và lọc trên kênh Point of Sale trên trang quản trị Shopify

Bạn có thể tìm kiếm một nhân viên cụ thể bằng cách nhập tên, địa chỉ email hoặc số điện thoại vào trường tìm kiếm. Ngoài ra, bạn có thể lọc danh sách nhân viên theo cấp quyền truy cập (ví dụ: Trang quản trị), vai trò tại POS hoặc theo địa điểm được chỉ định. Bạn có thể chọn một hoặc nhiều quy tắc lọc cũng như kết hợp cả quy tắc lọc vai trò tại POS và địa điểm.

Ví dụ: Bạn có thể lọc danh sách nhân viên để chỉ hiển thị nhân viên có vai trò Cộng sự tại POS và một vị trí POS cụ thể.

Xóa nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS

Nếu bạn là chủ cửa hàng hoặc có quyền Quản lý nhân viên Point of Sale, bạn có thể xóa nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS.

Xóa nhân viên trong ứng dụng POS

 1. Trong Shopify POS, chạm vào rồi chạm vào Nhân viên.
 2. Chạm vào tên của nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS.
 3. Chạm vào Xóa nhân viên.

Xóa nhân viên trên kênh Điểm bán hàng trên trang quản trị Shopify

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Point of sale.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Nhân viên.

 5. Nhấp vào tên của nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS.

 6. Nhấp vào Xóa nhân viên.

Áp dụng một thao tác cho nhiều nhân viên

Bạn có thể áp dụng đồng thời những thao tác sau cho nhiều nhân viên trên kênh Điểm bán hàng trong trang quản trị Shopify:

 • Chỉ định vai trò POS.
 • Chỉ định địa điểm.
 • Cấp quyền Điểm bán hàng cho nhân viên có tài khoản có quyền truy cập trang quản trị Shopify.
 • Xóa nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS.

Trong ví dụ sau, bạn chỉ định cùng một vai trò tại POS cho nhiều nhân viên cùng một lúc.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Point of sale.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Nhân viên.

 5. Chọn hộp bên cạnh tên của từng nhân viên có vai trò tại POS mà bạn muốn chỉ định.

 6. Nhấp vào Assign POS role (Chỉ định vai trò tại POS), rồi nhấp vào vai trò bạn muốn chỉ định cho tất cả nhân viên đã chọn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí