Dịch vụ hoàn tất đơn hàng tự chọn

Với Shopify, bạn có thể dùng dịch vụ hoàn tất đơn hàng với điều kiện kho hàng bạn đang sử dụng có khả năng xử lý đơn hàng qua email. Nếu họ cần liên hệ thêm, bạn có thể thuê chuyên gia Shopify để phát triển ứng dụng tùy chỉnh.

Kích hoạt dịch vụ hoàn tất đơn hàng

Các bước thực hiện:

 1. Ở phần Hoàn tất đơn hàng tùy chỉnh, nhấp vào Thêm dịch vụ hoàn tất đơn hàng.
 2. Trong phần biểu mẫu, nhập vào:

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Thiết lập để sản phẩm sẽ do dịch vụ tự chọn thực hiện

Các bước thực hiện:

 1. Trong Products page (Trang sản phẩm) của cửa hàng, chọn sản phẩm sẽ do dịch vụ tùy chỉnh thực hiện.
 2. Trong phần Kho hàng, chọn dịch vụ hoàn tất đơn hàng mà bạn muốn sử dụng từ menu thả xuống Hàng tồn kho sẽ được lưu tại.
 3. Nhấp vào Save (Lưu) để lưu thay đổi).

Gửi yêu cầu thực hiện đến dịch vụ hoàn tất đơn hàng tự chọn

Khi bạn đã sẵn sàng để dịch vụ hoàn tất đơn hàng tự chọn vận chuyển một đơn hàng, đánh dấu đơn hàng là đã thực hiện trên trang quản trị Shopify.

Xóa dịch vụ hoàn tất đơn hàng tự chọn

Nếu bạn không còn muốn sử dụng một dịch vụ hoàn tất đơn hàng nào đó, bạn cần đảm bảo rằng mức giá dịch vụ đó sẽ không hiển thị cho khách hàng của bạn khi họ thanh toán. Nếu tài khoản kết nối với dịch vụ hoàn tất đơn hàng đó ở trạng thái tốt, bạn có thể kích hoạt lại dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Accounts and integrations (Tài khoản và tích hợp), nhấp vào Manage integrations (Quản lý tích hợp).
 2. Bên cạnh dịch vụ hoàn tất đơn hàng, nhấp vào Sửa.
 3. Nhấp vào Delete (Xóa).
 4. Nếu có bất kỳ hàng lưu kho nào được đặt cho dịch vụ đó, hãy chọn một địa điểm mới sẽ thừa hưởng hàng lưu kho và các đơn hàng chưa thực hiện được chỉ định cho địa điểm này.
 5. Nhấp vào Delete (Xóa).
 6. Nhấp vào Delete (Xóa) để xác nhận.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí