Dịch vụ hoàn tất đơn hàng tự chọn

Với Shopify, bạn có thể dùng dịch vụ hoàn tất đơn hàng với điều kiện kho hàng bạn đang sử dụng có khả năng xử lý đơn hàng qua email. Nếu họ cần liên hệ thêm, bạn có thể thuê chuyên gia Shopify để phát triển ứng dụng tùy chỉnh.

Kích hoạt dịch vụ hoàn tất đơn hàng

Các bước thực hiện:

 1. Ở phần Hoàn tất đơn hàng tùy chỉnh, nhấp vào Thêm dịch vụ hoàn tất đơn hàng.

 2. Trong phần biểu mẫu, nhập vào:

- tên của nhà cung cấp dịch vụ hoàn tất đơn hàng tự chọn - địa chỉ email của nhà cung cấp dịch vụ hoàn tất đơn hàng tự chọn.

Khi bạn đánh dấu một mặt hàng hay đơn hàng hoàn tất là đã thực hiện trong trang quản trị Shopify, dịch vụ hoàn tất đơn hàng sẽ nhận được một email với toàn bộ thông tin đơn hàng để có thể thực hiện đơn hàng cho bạn.

 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Cài đặt sản phẩm sẽ do dịch vụ tùy chỉnh thực hiện

Nếu bạn sử dụng dịch vụ hoàn tất đơn hàng của bên thứ ba cho một sản phẩm, bạn cũng không thể lưu kho sản phẩm tại địa điểm mà bạn quản lý.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Products page (Trang sản phẩm) của cửa hàng, chọn sản phẩm sẽ do dịch vụ tùy chỉnh thực hiện.

 2. Trong phần Kho hàng, chọn dịch vụ hoàn tất đơn hàng mà bạn muốn dùng từ menu thả xuống Kho hàng được quản lý bởi.

 3. Nhấp vào Save (Lưu) để lưu thay đổi).

Gửi yêu cầu hoàn tất đơn hàng đến dịch vụ hoàn tất đơn hàng tự chọn

Khi bạn đã sẵn sàng để dịch vụ hoàn tất đơn hàng tự chọn vận chuyển một đơn hàng, đánh dấu đơn hàng là đã thực hiện trên trang quản trị Shopify.

Xóa dịch vụ hoàn tất đơn hàng tự chọn

Nếu bạn không còn muốn sử dụng một dịch vụ hoàn tất đơn hàng nào đó, bạn cần đảm bảo rằng mức giá dịch vụ đó sẽ không hiển thị cho khách hàng của bạn khi họ thanh toán. Nếu tài khoản kết nối với dịch vụ hoàn tất đơn hàng đó ở trạng thái tốt, bạn có thể kích hoạt lại dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Accounts and integrations (Tài khoản và tích hợp), nhấp vào Manage integrations (Quản lý tích hợp).

 2. Bên cạnh dịch vụ hoàn tất đơn hàng, nhấp vào Sửa.

 3. Nhấp vào Delete (Xóa).

 4. Nếu có bất kỳ hàng lưu kho nào được đặt cho dịch vụ đó, hãy chọn một địa điểm mới sẽ thừa hưởng hàng lưu kho và các đơn hàng chưa thực hiện được chỉ định cho địa điểm này.

 5. Nhấp vào Delete (Xóa).

 6. Nhấp vào Delete (Xóa) để xác nhận.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí