Dịch vụ hoàn tất đơn hàng tự chọn

Với Shopify, bạn có thể sử dụng dịch vụ hoàn tất đơn hàng tự chọn để thực hiện đơn hàng với điều kiện dịch vụ hoàn tất đơn hàng mà bạn sử dụng có thể xử lý đơn hàng qua email. Nếu dịch vụ hoàn tất đơn hàng yêu cầu nhiều email để xử lý đơn hàng, bạn có thể thuê Đối tác của Shopify phát triển ứng dụng tùy chỉnh.

Khi bạn đánh dấu một mặt hàng hay đơn hàng là đã thực hiện trên trang quản trị Shopify, dịch vụ hoàn tất đơn hàng sẽ nhận được một email có thông tin đơn hàng liên quan để có thể thực hiện đơn hàng cho bạn.

Kích hoạt dịch vụ hoàn tất đơn hàng

Các bước thực hiện:

Thiết lập để sản phẩm sẽ do dịch vụ tự chọn thực hiện

Các bước thực hiện:

  1. Trong Products page (Trang sản phẩm) của cửa hàng, chọn sản phẩm sẽ do dịch vụ tùy chỉnh thực hiện.
  2. Trong phần Kho hàng, chọn dịch vụ hoàn tất đơn hàng mà bạn muốn sử dụng từ menu thả xuống Hàng tồn kho sẽ được lưu tại.
  3. Nhấp vào Save (Lưu) để lưu thay đổi).

Gửi yêu cầu hoàn tất đơn hàng đến dịch vụ hoàn tất đơn hàng tự chọn

Khi bạn đã sẵn sàng để dịch vụ hoàn tất đơn hàng tự chọn vận chuyển một đơn hàng, đánh dấu đơn hàng là đã thực hiện trên trang quản trị Shopify. Thao tác này sẽ gửi email đến dịch vụ hoàn tất đơn hàng kèm theo thông tin chi tiết về đơn hàng và khách hàng.

Bạn có thể đánh dấu một phần đơn hàng hoặc toàn bộ đơn hàng là đã thực hiện trên trang quản trị Shopify. Thao tác này sẽ gửi email đến dịch vụ hoàn tất đơn hàng kèm theo thông tin chi tiết về đơn hàng cần vận chuyển.

Xóa dịch vụ hoàn tất đơn hàng tự chọn

Nếu bạn không còn muốn sử dụng một dịch vụ hoàn tất đơn hàng nào đó, bạn cần đảm bảo rằng mức giá dịch vụ đó sẽ không hiển thị cho khách hàng của bạn khi họ thanh toán. Nếu tài khoản kết nối với dịch vụ hoàn tất đơn hàng đó ở trạng thái tốt, bạn có thể kích hoạt lại dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào.

Nếu có bất kỳ hàng trong kho nào được đặt thành hoàn tất bằng dịch vụ, bạn phải chọn một dịch vụ mới để kế thừa hàng lưu kho và đơn hàng chưa thực hiện được chỉ định cho dịch vụ đã xóa. Bạn có thể thay đổi địa điểm thực hiện trên trang Sản phẩm.

Các bước thực hiện:

Nếu không có tùy chọn Xóa dịch vụ hoàn tất đơn hàng bạn muốn xóa khỏi trang quản trị, bạn có thể tìm tùy chọn này trên trang Ứng dụng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí