Fulfillment by Amazon (Do Amazon thực hiện)

Bạn có thể dùng Fulfillment by Amazon (Do Amazon thực hiện) để lưu kho và thực hiện các đơn đặt hàng từ một trung tâm thực hiện của Amazon.com. Trước khi thiết lập tính năng này, bạn cần phải có tài khoản Amazon Seller Central.

Lưu ý: Tính năng Fulfillment by Amazon (Do Amazon thực hiện) tích hợp của Shopify chỉ dành cho người bán trên Amazon sở hữu tài khoản Amazon Marketplace dành cho Hoa Kỳ và Canada dựa trên đơn vị tiền tệ của cửa hàng. Nếu bạn đặt đơn vị tiền tệ của cửa hàng thành đồng CAD, tài khoản Amazon Marketplace của bạn phải là loại dành cho Canada. Nếu không, tài khoản Amazon Marketplace của bạn phải là loại dành cho Hoa Kỳ. Nếu tài khoản Amazon Marketplace của bạn dành cho khu vực khác, bạn cần sử dụng tích hợp ứng dụng bên thứ ba cho Fulfillment by Amazon (Do Amazon thực hiện).

Nếu sử dụng Fulfillment by Amazon (Do Amazon thực hiện) cho một sản phẩm, bạn cũng không thể lưu kho sản phẩm này ở địa điểm mà bạn quản lý.

Lưu ý: Khi bạn hủy đơn hàng trong Shopify có bao gồm một sản phẩm do Amazon thực hiện, bạn cũng cần hủy việc thực hiện trong Amazon bằng cách thủ công để ngăn vận chuyển sản phẩm.

Kích hoạt dịch vụ Fulfillment by Amazon (Do Amazon thực hiện)

Các bước thực hiện:

 1. Sau khi đã thiết lập tài khoản Amazon Seller Central, đi tới https://www.shopify.com/admin/fulfillment_services/signup_for_mws.
 2. Trên trang Amazon Marketplace Web Service (Amazon MWS), làm theo các hướng dẫn để liên kết cửa hàng Shopify của bạn với tài khoản Fulfillment by Amazon (Do Amazon thực hiện).
 3. Nhấp vào tiếp tục để hoàn tất quy trình và quay lại Cửa hàng Shopify của bạn.

Sau khi kích hoạt dịch vụ Fulfillment by Amazon (Do Amazon thực hiện), bạn cần thêm phí vận chuyển của Amazon vào cài đặt vận chuyển của mình.

Đặt phí vận chuyển cho dịch vụ Fulfillment by Amazon (Do Amazon thực hiện)

Sau khi kích hoạt dịch vụ Fulfillment by Amazon (Do Amazon thực hiện), bạn cần tạo phí vận chuyển Amazon mới trong trang quản trị Shopify. Khách hàng sẽ nhìn thấy những mức phí này khi thanh toán.

Amazon cung cấp các phí vận chuyển sau:

 • Vận chuyển tiêu chuẩn
 • Vận chuyển hai ngày
 • Vận chuyển một ngày

Đối với từng khu vực vận chuyển của mình, bạn cần thêm phí vận chuyển riêng phù hợp với từng phí vận chuyển của Amazon.

Khi đặt phí vận chuyển, có thể bạn muốn tham khảo phí thực hiện của Amazon để quyết định sẽ tính phí bao nhiêu.

Hãy chắc chắn bạn hoàn thành các thao tác sau:

 • Tạo phí riêng cho mỗi tùy chọn vận chuyển của Amazon.
 • Sao chép tên của các loại phí vận chuyển Amazon (Vận chuyển tiêu chuẩn, Vận chuyển hai ngày hay Vận chuyển một ngày) vào trường Shipping rate name (Tên phí vận chuyển).
 • Đặt Criteria (Tiêu chí) thành Based on order weight (Dựa trên trọng lượng đơn hàng), không phải giá cả.

Nếu thiết lập phí vận chuyển không chính xác, bạn có thể gặp lỗi trong khi thực hiện đơn hàng qua Amazon. Nếu bạn nhận thấy lỗi này, hãy quay lại phí vận chuyển và đảm bảo chúng phù hợp với các tiêu chí liệt kê ở trên.

Nếu muốn tăng phí vận chuyển để trang trải phí thực hiện của Amazon, bạn có thể thêm thông tin về trọng lượng và giá cả để thể hiện Phí thực hiện dành cho các đơn hàng thực hiện đa kênh của Amazon.

Định cấu hình các sản phẩm cho dịch vụ Fulfillment by Amazon (Do Amazon thực hiện)

Lưu ý: Đảm bảo bạn đã kích hoạt dịch vụ Fulfillment by Amazon (Do Amazon thực hiện) và thêm phí vận chuyển trước khi định cấu hình sản phẩm.

Quy trình định cấu hình sản phẩm của bạn thay đổi một chút tùy thuộc vào việc bạn đang:

 • Định cấu hình sản phẩm mới cho Fulfillment by Amazon (Do Amazon thực hiện)
 • Định cấu hình sản phẩm hiện có cho Fulfillment by Amazon (Do Amazon thực hiện)

Định cấu hình sản phẩm mới cho Fulfillment by Amazon (Do Amazon thực hiện)

Các bước thực hiện:

 1. Khi bạn đang thêm một sản phẩm, cuộn xuống đến phần Vận chuyển của trang Add a product (Thêm một sản phẩm).
 2. Chọn Amazon Marketplace Web từ menu thả xuống Fulfillment service (Dịch vụ thực hiện đơn hàng).
 3. Trong phần Kho hàng, chọn Amazon Marketplace Web tracks this variant's inventory (Amazon Marketplace Web theo dõi hàng trong kho của mẫu mã này) từ menu thả xuống Chính sách kiểm kê.

Lưu ý: Bạn có thể cài đặt để Shopify theo dõi kho hàng của mình, nhưng bạn nên chọn Amazon để đảm bảo rằng bạn duy trì mức tồn kho chính xác cho dịch vụ hoàn thành và dịch vụ bán hàng trung gian của mình.

 1. Đảm bảo bạn đã nhập giá trị chính xác vào trường Weight (Trọng lượng) và SKU. Chúng phải phù hợp với các giá trị bạn sử dụng cho danh sách sản phẩm Fulfillment by Amazon (Do Amazon thực hiện). Trong Amazon, SKU được gọi là Seller SKU (SKU Người bán) hay Merchant SKU (SKU Thương nhân) (MSKU).

 2. Khi hoàn tất, nhấp vào Save product (Lưu sản phẩm).

Định cấu hình các sản phẩm hiện có dành cho Fulfillment by Amazon (Do Amazon thực hiện)

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Sản phẩm > All products (Tất cả sản phẩm).

 2. Nhấp vào tên sản phẩm bạn muốn kích hoạt dịch vụ thực hiện.

 3. Trong phần Vận chuyển, chọn Amazon Marketplace Web từ menu thả xuống Fulfillment service (Dịch vụ thực hiện đơn hàng).

 4. Trong phần Kho hàng, chọn Amazon Marketplace Web tracks this variant's inventory (Amazon Marketplace Web theo dõi hàng trong kho của mẫu mã này) từ menu thả xuống Chính sách kiểm kê.

 5. Đảm bảo bạn đã nhập giá trị chính xác vào trường Weight (Trọng lượng) và SKU. Chúng phải phù hợp với các giá trị bạn sử dụng cho danh sách sản phẩm Fulfillment by Amazon (Do Amazon thực hiện). Trong Amazon, SKU được gọi là Seller SKU (SKU Người bán) hay Merchant SKU (SKU Thương nhân) (MSKU).

 6. Khi hoàn tất, nhấp vào Save (Lưu).

Thực hiện đơn hàng với Fulfillment by Amazon (Do Amazon thực hiện)

Sau khi định cấu hình sản phẩm, Amazon sẽ tự động đồng bộ với các đơn hàng của bạn mỗi giờ. Sau khi đơn hàng được đồng bộ, bạn cần tự yêu cầu Amazon hoàn thành đơn hàng của mình.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Trong trang Đơn hàng, nhấp vào mã số đơn hàng.

 3. Trong phần Order Details (Chi tiết đơn hàng), nhấp vào Start fulfilling (Bắt đầu thực hiện) để mở trang*Thực hiện* của đơn hàng. Theo mặc định, mọi mặt hàng sẽ được thực hiện, nhưng bạn có thể thực hiện một phần đơn hàng nếu muốn.

 4. Chọn Mark as fulfilled (Đánh dấu là đã thực hiện).

 5. Nhấp vào Fulfill items (Thực hiện đơn hàng) để đánh dấu đơn hàng là Đã thực hiện.

Lưu ý: Khi bạn hủy đơn hàng trong Shopify có bao gồm một sản phẩm do Amazon thực hiện, bạn cũng cần hủy việc thực hiện trong Amazon bằng cách thủ công để ngăn vận chuyển sản phẩm.

Xem trạng thái đơn hàng

Sau khi đánh dấu một đơn hàng là đã thực hiện trong Shopify, bạn cần đợi Amazon chấp nhận hoặc từ chối đơn hàng. Bạn có thể xem trạng thái đơn hàng ngay trong trang Đơn hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Xem trạng thái thực hiện đơn hàng trong cột Trạng thái thực hiện: - Nếu đơn hàng chưa được đồng bộ với Amazon, đơn hàng sẽ có trạng thái Open.

  • Nếu Amazon đã chấp nhận đơn hàng, đơn hàng sẽ có trạng thái Fulfilled.
  • Nếu bị Amazon từ chối vì lỗi, đơn hàng sẽ có trạng thái Unfulfilled.

Sau khi đánh dấu đơn hàng là đã thực hiện, bạn có thể xem lại chi tiết thực hiện đơn hàng từ phần Timeline (Dòng thời gian) trên trang đơn hàng.

Hủy kích hoạt dịch vụ Fulfillment by Amazon (Do Amazon thực hiện)

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Shipping and delivery (Vận chuyển và giao hàng).
  1. Trong mục FulFillment by Amazon (Do Amazon thực hiện), nhấp vào Deactivate (Hủy kích hoạt).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí