Thêm phương tiện cho sản phẩm

Bạn có thể thêm tối đa 250 ảnh, mô hình 3D hoặc video cho một sản phẩm.

Mục phương tiện đầu tiên của mỗi sản phẩm được gọi là mục phương tiện đại diện hay chính. Mục phương tiện chính được hiển thị trên các trang bộ sưu tập, trang giỏ hàng, trang thanh toán và trang chủ.

Thêm phương tiện cho sản phẩm

Xóa hàng loạt phương tiện

Bạn có thể xóa một hoặc nhiều mục phương tiện từ một sản phẩm bằng thao tác hàng loạt.

  1. Trong trang quản trị Shopify, chuyển đến Sản phẩm.
  2. Nhấp vào một sản phẩm để xem trang thông tin chi tiết của sản phẩm đó.
  3. Trong phần Phương tiện, chọn mục phương tiện bạn muốn xóa.
  4. Nhấp vào Delete Media (Xóa phương tiện).
  5. Nhấp vào Save (Lưu).

Giới hạn lưu trữ video và mô hình 3D

Tổng số video và mô hình 3D được lưu trữ trên Shopify mà cửa hàng của bạn có thể có bị hạn chế đối với cả trang sản phẩm và trang Tệp. Giới hạn này phụ thuộc vào gói Shopify cửa hàng của bạn sử dụng:

Basic Shopify Shopify Advanced Shopify Shopify Plus
250 1000 5000 Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Shopify Plus

Thêm phương tiện sản phẩm bằng Trường thông tin bổ sung

Nếu muốn tùy chỉnh cách phương tiện sản phẩm hiển thị trong cửa hàng trực tuyến, bạn có thể sử dụng Trường thông tin bổ sung để tạo Trường thông tin bổ sung tham chiếu tệp cho sản phẩm. Trường thông tin bổ sung tham chiếu tệp hỗ trợ tải lên hình ảnh hiển thị sản phẩm của bạn hoặc tất cả các loại tệp khác để khách hàng tải xuống. Bạn có thể hiển thị hình ảnh JPEG, PNG hoặc GIF trong Trường thông tin bổ sung trên cửa hàng trực tuyến. Trường thông tin bổ sung chỉ có thể chứa một tệp tại một thời điểm.

Nếu có chủ đề Online Store 2.0, bạn có thể kết nối Trường thông tin bổ sung tham chiếu tệp với chủ đề bằng trình biên tập chủ đề. Nếu đang sử dụng chủ đề cổ điển, bạn có thể chỉnh sửa mã chủ đề hoặc thuê Chuyên gia Shopify hỗ trợ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí