Thêm phương tiện cho sản phẩm

Bạn có thể thêm tối đa 250 ảnh, mô hình 3D hoặc video cho một sản phẩm.

Mục phương tiện đầu tiên của mỗi sản phẩm được gọi là mục phương tiện đại diện hay chính. Mục phương tiện chính được hiển thị trên các trang bộ sưu tập, trang giỏ hàng, trang thanh toán và trang chủ.

Thêm phương tiện cho sản phẩm

Xóa hàng loạt phương tiện

Bạn có thể xóa một hoặc nhiều mục phương tiện từ một sản phẩm bằng thao tác hàng loạt.

  1. Trong trang quản trị Shopify, chuyển đến Sản phẩm.
  2. Nhấp vào một sản phẩm để xem trang thông tin chi tiết của sản phẩm đó.
  3. Trong phần Phương tiện, chọn mục phương tiện bạn muốn xóa.
  4. Nhấp vào Delete Media (Xóa phương tiện).
  5. Nhấp vào Save (Lưu).

Giới hạn lưu trữ video và mô hình 3D

Có giới hạn về số lượng video và mô hình 3D được lưu trữ trên Shopify mà cửa hàng của bạn có thể sở hữu đối với tất cả sản phẩm. Giới hạn này phụ thuộc vào gói Shopify mà cửa hàng đang sử dụng:

Basic Shopify Shopify Advanced Shopify Shopify Plus
250 1000 5000 Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify Plus

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí