Chỉnh sửa định nghĩa trường thông tin bổ sung tùy chỉnh

Nếu sử dụng định nghĩa trường thông tin bổ sung tùy chỉnh, bạn có thể thực hiện thay đổi đối với những thông tin sau:

 • tên trường thông tin bổ sung
 • mô tả
 • quy tắc xác thực

Bạn có thể muốn chỉnh sửa định nghĩa trường thông tin bổ sung tùy chỉnh vì những lý do sau:

 • để thay đổi tên hoặc mô tả trường thông tin bổ sung hiển thị trên các trang tương ứng trong trang quản trị Shopify
 • để cập nhật phạm vi giá trị mà trường thông tin bổ sung hỗ trợ

Ví dụ: Bạn có thể có định nghĩa trường thông tin bổ sung tùy chỉnh sử dụng loại số integer và hỗ trợ các giá trị từ 1 đến 5. Nếu muốn thêm giá trị 8 vào trường thông tin bổ sung tương ứng trên trang sản phẩm, bạn cần chỉnh sửa quy tắc xác thực để tăng giá trị tối đa lên 8.

Chỉnh sửa định nghĩa trường thông tin bổ sung tùy chỉnh

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Dữ liệu tùy chỉnh.
 2. Chọn phần cửa hàng bạn muốn chỉnh sửa trường thông tin bổ sung. Ví dụ: Sản phẩm.
 3. Nhấp vào trường thông tin bổ sung bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Không bắt buộc: Trong trường Tên, chỉnh sửa tên cho định nghĩa của bạn.
 5. Không bắt buộc: Trong trường Mô tả, nhập mô tả mới cho các giá trị của trường thông tin bổ sung.
 6. Không bắt buộc: Để cho phép ứng dụng, cửa hàng tùy chỉnh và kênh truy cập vào các giá trị của trường thông tin bổ sung này, chọn Cửa hàng trong mục Quyền truy cập.
 7. Không bắt buộc: Trong mục Xác minh, định cấu hình Quy tắc bổ sung để thay đổi phạm vi giá trị được chấp nhận.
 8. Không bắt buộc: Thay đổi xem trường thông tin bổ sung có hiển thị trên các trang tương ứng trong trang quản trị Shopify hay không bằng cách thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để ẩn trường thông tin bổ sung, nhấp vào Định nghĩa đã ghim.
  • Để hiển thị trường thông tin bổ sung, nhấp vào Ghim định nghĩa.
 9. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí