Chỉnh sửa hàng loạt trường thông tin bổ sung

Bạn có thể sử dụng trang chỉnh sửa hàng loạt để thay đổi cùng lúc nhiều trường thông tin bổ sung. Bạn có thể chỉnh sửa hàng loạt trường thông tin bổ sung cho sản phẩm, mẫu mã, bộ sưu tập và khách hàng.

Nếu bạn sử dụng trình duyệt web Microsoft Edge để chỉnh sửa hàng loạt trường thông tin bổ sung sản phẩm thì trình duyệt này có thể gây ra lỗi do độ dài URL hạn chế. Hãy cân nhắc sử dụng các trình duyệt web khác như Chrome, Firefox hoặc Safari.

Chỉnh sửa hàng loạt trường thông tin bổ sung sản phẩm

Bạn có thể chọn sản phẩm để chỉnh sửa hàng loạt từ trang Sản phẩm trong trang quản trị Shopify.

Trang chỉnh sửa hàng loạt hiển thị sản phẩm bạn đã chọn và một số thuộc tính của chúng trong bảng. Bạn có thể quyết định thuộc tính sản phẩm nào hiển thị trong bảng. Mỗi cột trong bảng biểu thị một thuộc tính sản phẩm, ví dụ như giá, SKU và trường thông tin bổ sung sản phẩm cụ thể. Mỗi hàng trong bảng biểu thị một sản phẩm đã chọn.

Sau khi chọn trường thông tin bổ sung sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa, bạn có thể nhấp vào các trường trong trang chỉnh sửa để nhập dữ liệu mới hoặc chỉnh sửa dữ liệu hiện có.

Bước:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Sản phẩm.
  2. Sử dụng hộp kiểm để chọn từng sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa.
  3. Nhấp vào Chỉnh sửa sản phẩm.
  4. Nhấp vào Cột.
  5. Trong mục Trường thông tin bổ sung, chọn trường thông tin bổ sung mà bạn muốn chỉnh sửa hàng loạt.
  6. Nhấp và nhập vào một trường trong bảng để chỉnh sửa trường thông tin bổ sung sản phẩm của sản phẩm đó.
  7. Nhấp vào Lưu. Nếu xảy ra lỗi, bạn cần sửa lỗi, rồi nhấp vào Lưu lần nữa.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí