Đang xóa các trường thông tin bổ sung

Nếu không còn muốn có trường thông tin thêm cho một phần cửa hàng của mình, bạn có thể xóa định nghĩa trường thông tin bổ sung. Khi xóa định nghĩa trường thông tin bổ sung, bạn có thể chọn giữa các tùy chọn sau:

  • Chỉ xóa định nghĩa trường thông tin bổ sung.
  • Xóa cả định nghĩa trường thông tin bổ sung và tất cả giá trị trường thông tin bổ sung tương ứng.

Nếu bạn muốn lưu các giá trị tương ứng với trường thông tin bổ sung, chỉ xóa định nghĩa trường thông tin bổ sung. Sau khi xóa định nghĩa, bạn có thể truy cập các giá trị bằng cách di chuyển chúng sang định nghĩa trường thông tin bổ sung tùy chỉnh mới có cùng không gian tên và khóa.

Xóa định nghĩa trường thông tin bổ sung

  1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Dữ liệu tùy chỉnh.
  2. Chọn phần cửa hàng của bạn có chứa định nghĩa trường thông tin bổ sung mà bạn muốn xóa.
  3. Nhấp vào định nghĩa trường thông tin bổ sung bạn muốn xóa.
  4. Nhấp vào Xóa rồi chọn một trong những tùy chọn sau:
    • Để giữ nguyên các giá trị tương ứng trên các phần của cửa hàng, nhấp vào Chỉ xóa định nghĩa.
    • Để xóa hoàn toàn trường thông tin bổ sung và tất cả giá trị tương ứng, nhấp vào Xóa định nghĩa và tất cả giá trị trường thông tin bổ sung.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí